20.02.2023

Prawo budowlane w świetle najnowszych zmian prawnych

 

Praktyczne szkolenie online skupiające się na przeglądzie istotnych zmian w Prawie budowlanym w zakresie dotyczącym technicznej obsługi nieruchomości (utrzymania budynku) oraz zasad prowadzenia Książki obiektu budowlanego.

TERMIN SZKOLENIA

9 marzec 2023 r., godz. 9.00 – 14.00 on line

PROGRAM SZKOLENIA

1. Najnowsze zmiany w Prawie budowlanym:

a) nowe definicje i terminy
b) nowe wymagania przy odstępstwach od warunków technicznych
c) odpowiedzialność karna za wprowadzanie organów w błąd
d) pełna cyfryzacja postępowań na podstawie ustawy Prawo budowlane
e) kto może sporządzić opinię/ocenę techniczną a kto ekspertyzę
f) zmiany w katalogach budów i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
g) nowe wytyczne przy sprawdzaniu dokumentacji złożonej razem z wnioskiem o pozwolenie na budowę,
h) zmiany terminów wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę,
i) nowe regulacje dotyczące zmian istotnych
j) nowe wymagania dla ekspertyzy niezbędnej do uproszczonej legalizacji samowoli budowlanej
k) nowe zasady postępowania przy samowoli budowlanej związanej z robotami budowlanymi,
l) nowe wymagania dla przystąpienia do użytkowania,
m) nowe wymagania dla kontroli okresowej obiektów wielkopowierzchniowych,
n) System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie
o) nowe przepisy karne.

2. Cyfrowa książka obiektu budowlanego:

a) nowe przepisy Prawa budowlanego
b) nowe rozporządzenie w sprawie c-KOB
c) jak założyć i prowadzić c-KOB

3. Elektroniczny dziennik budowy.

 

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Wpłata i zgłoszenia uczestnictwa przesłane do 6.03.2023 r.

 • pracownicy firmy i osoby fizyczne , które ubezpieczają się za pośrednictwem IGN – 150,00 zł brutto/ 1 osoba
 • pracownicy firm członkowskich KIGN, osoby posiadające licencję KIGN  250,00  zł brutto/ 1 osoba
 • pozostałe osoby 350,00 zł brutto/ 1 osobę

Płatności za szkolenie należy dokonać na poniższy rachunek bankowy:

INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
nr rachunku bankowego: 78 1050 1588 1000 0022 9491 5976
tytuł przelewu: „imię i nazwisko uczestnika szkolenia, data szkolenia”

 

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu online.

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE

 

Michał Substyk

Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych.

Jest związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Od 2009 prowadzi dwie firmy działające w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie prowadzania szkoleń i kursów.

W zakresie zarządzania nieruchomościami specjalizuje się w działalności zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami wymagającymi prowadzenia inwestycji takich jak rewitalizacje obiektów zabytkowych, remonty, modernizacje i rozbudowy.

Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie menedżerskie wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administrator nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlany, a także dla pracowników urzędów.

Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Szkolenie odbędzie się poprzez aplikację Microsoft Teams.
Na dwa dni przed szkoleniem, do zgłoszonych uczestników zostanie przesłany link do szkolenia, który można otworzyć poprzez przeglądarkę EDGE lub CHROME.

Zapoznaj się z minimalnymi wymaganiami systemowymi, sprzętowymi i parametrami technicznymi, które powinien spełnić uczestnik szkoleń prowadzonych w formie szkoleń on-line.

 

  KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

  Prawo budowlane w świetle najnowszych zmian prawnych
  Katowice, 09.03.2023 r.

   

  PROSIMY O WYBRANIE WŁAŚCIWEJ POZYCJI

   

  Niniejszym zgłaszamy:
   

  Nazwa firmy:

   

  Warunki uczestnictwa

  1. Organizatorem szkolenia online jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Katowicach.
  2. Szkolenie odbędzie się za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Aplikacja Teams działa w większości aktualnie dostępnych przeglądarek internetowych, takich jak Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox i Safari, przyczyn w niektórych z nich nie wszystkie funkcje mogą być dostępne.
  3. Zapewnienie urządzeń oraz dostępu do aplikacji Microsoft Teams należy do Uczestnika szkolenia.
  4. Minimalne wymagania systemowe, sprzętowe i parametry techniczne, które powinien spełnić uczestnik szkoleń prowadzonych w formie szkoleń on-line dostępne są pod linkiem Minimalne wymagania techniczne i sprzętowe
  5. Ilość miejsc na szkoleniu online jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za szkolenie. Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.
  6. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania szkolenia.
  7. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora szkolenia.
  8. Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
  9. W przypadku rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować Organizatora min. 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@ign.org.pl
   

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Katowicach (40-085), przy ul. Adama Mickiewicza 29.
  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest administrator danych dostępny pod adresem e-mail: rodo@ign.org.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia drogą elektroniczną lub telefoniczną odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy dostępny w ramach niniejszego serwisu internetowego (dalej: serwis internetowy) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług IT na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach serwisu internetowego lub do momentu wycofania zgody.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli podstawę przetwarzania stanowi zgoda - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania brak możliwości uzyskania odpowiedzi na zadane przez Państwa zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.
   

  Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

  +48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl