POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich Instytut Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Katowicach (40-085), przy ul. Adama Mickiewicza 29, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237936, NIP 6342571921, REGON 240139999, gromadzi, wykorzystuje i chroni dane osobowe użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: https://ign.org.pl/ (dalej: „Serwis Internetowy”),  a także przedstawienie przysługujących użytkownikom Serwisu Internetowego praw w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu Internetowego jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Katowicach (40-085), przy ul. Adama Mickiewicza 29, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000237936, NIP 6342571921, REGON 240139999.

 

Instytut Gospodarki Nieruchomościami z należytą starannością i adekwatnie do ryzyka dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Instytut Gospodarki Nieruchomościami sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

SPOSOBY ZBIERANIA DANYCH

Instytut Gospodarki Nieruchomościami zbiera dane zwykłe i tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego działania Systemu Internetowego. Instytut Gospodarki Nieruchomościami nie zbiera danych szczególnej kategorii (tj. danych o: poglądach politycznych, przekonaniach religijnych, pochodzeniu rasowym, orientacji seksualnej, danych zdrowotnych itd.). 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego. 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że Instytut Gospodarki Nieruchomościami może gromadzić i przetwarzać dane osobowe:

 • w celu zawarcia oraz realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (procesy rekrutacyjne) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO),
 • w celu udzielenia drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail) lub telefonicznie, odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie Serwisu Internetowego,
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • do celów wynikających ze statutu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celu przesyłania przez administratora danych drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną informacji handlowych dotyczących jego usług i produktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie przez administratora danych poprzez kanał komunikacyjny, na który zgoda została wyrażona informacji handlowych dotyczących jego usług i produktów, w tym w formie newslettera.

Podanie przez użytkownika Serwisu Internetowego danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie przez użytkownika Serwisu Internetowego danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i dostawy produktów, brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zapytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego, a w przypadku rekrutacji – brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe użytkowników Serwisu Internetowego mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

– w odniesieniu do celu zdefiniowanego w lit. a – do czasu pełnej realizacji umowy sprzedaży i dostawy produktów,

– w odniesieniu do celu zdefiniowanego w lit. b – przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– w odniesieniu do celu zdefiniowanego w lit. c – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego,

– w odniesieniu do celu zdefiniowanego w lit. d – przez okres wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń,

– w odniesieniu do celu zdefiniowanego w lit. e – przez czas działania Instytutu Gospodarki Nieruchomościami,

– w odniesieniu do celu zdefiniowanego w lit. f – do momentu wycofania zgody marketingowej, a w odniesieniu do usługi newsletter – do momentu wycofania zgody lub przez okres dostępności usługi newsletter.

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Użytkownik Serwisu Internetowego ma prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
 2. dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
 3. otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
 4. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 5. usunięcia danych osobowych – jeżeli zdaniem klienta Serwisu Internetowego nie ma podstaw do tego, aby Instytut Gospodarki Nieruchomościami przetwarzała jego dane, może żądać aby Instytut Gospodarki Nieruchomościami je usunęła za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
 6. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 7. przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Instytut Gospodarki Nieruchomościami informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy lub na podstawie zgody użytkownika Serwisu Internetowego i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik Serwisu Internetowego uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych, lub danych innych osób wprowadzonych przez niego do Serwisu Internetowego lub w inny sposób podanych Instytutowi Gospodarki Nieruchomościami narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami pod adresem e-mail: biuro@ign.org.pl, telefonicznie pod numerem 32 203 89 30 lub listownie na adres siedziby Instytutu Gospodarki Nieruchomościami.

ODBIORCY DANYCH

Dane użytkowników Serwisu Internetowego będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Instytutu Gospodarki Nieruchomościami. Odbiorcami danych użytkowników Serwisu Internetowego mogą być zewnętrzni dostawcy usług IT, zewnętrzne podmioty rekrutujące oraz zewnętrzni dostawcy usług księgowo-kadrowych  na podstawie zawartej z nimi przez administratora danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na korzystanie przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami z usług portalu społecznościowego Facebook, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA).

Facebook wykorzystuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

Instytut Gospodarki Nieruchomościami może korzystać również z usług Google, który utrzymuje serwery na całym świecie, wobec czego dane osobowe mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Google stosuje mechanizmy zabezpieczeń przewidziane przez RODO.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności każdego z tych podmiotów:

 • Facebook Ireland Ltd.: https://help.instagram.com/519522125107875
 • Google Ireland Limited: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

SOCIAL MEDIA

W związku z korzystaniem przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami z portalu społecznościowego Facebook, Instytut Gospodarki Nieruchomościami może przetwarzać dane użytkowników, którzy:

 • dokonali subskrypcji na fanpage’u Instytutu Gospodarki Nieruchomościami umieszczonym w wyżej wskazanym portalu społecznościowym poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 • opublikowali swój komentarz lub kliknęli ikonę „Lubię to” bądź tożsamą pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

Administrator może przetwarzać następujące dane:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez użytkowników na ich własnych profilach na wyżej wskazanych portalach społecznościowych,
 • dane opublikowane przez użytkowników na profilach posiadanych przez nich w wyżej wskazanych portalach społecznościowych.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane mogą być w następujących celach:

 • prowadzenia fanpage Instytutu Gospodarki Nieruchomościami na wskazanym wyżej portalu społecznościowym, w tym w celu administrowania i zarządzania fanpage oraz komunikowania się z użytkownikami, na warunkach oraz na zasadach określonych przez właściciela portali, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO;
 • badania satysfakcji klientów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcą danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z działalnością na portalu społecznościowym mogą być:

 • upoważnieni pracownicy administratora danych;
 • podmioty związane z administratorem umową o świadczenie usług w zakresie zapewnienia funkcjonowania fanpage’a na wskazanych portalach;
 • właściciele portali społecznościowych w zakresie, jaki wynika z zapewnienia funkcjonowania fanpage’a na portalu – zgodnie z regulaminem tego portalu. Szczegółowe informacje dostępne są w politykach prywatności właściciela portalu:

– Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Dane użytkowników zostały pozyskane ze wskazanego portalu oraz z publicznych profili użytkowników na powyższej platformie internetowej.

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny ze względu na potrzeby biznesowe Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, przez okres prowadzenia fanpage lub do czasu, aż użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania, cofnie zgodę – jeżeli dane przetwarzane były na podstawie zgody, lub Instytut Gospodarki Nieruchomościami sam stwierdzi, że dane zdezaktualizowały się.

Użytkownik posiada prawa wymienione w treści niniejszej Polityki prywatności.

PROFILOWANIE

Instytut Gospodarki Nieruchomościami nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny dla użytkowników Serwisu Internetowego  lub które wpływają na użytkowników Serwisu Internetowego w podobny sposób i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

COOKIES

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszego Serwisu Internetowego:

 1. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej (np. uwierzytelniające),
 2. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
 3. umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;
 4. umożliwiające dostarczanie użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań.

Serwis zapamiętuje następujące informacje w celach statystycznych:

 1. typ urządzenia,
 2. system operacyjny,
 3. rodzaj przeglądarki internetowej,
 4. rozdzielczość ekranu,
 5. adres IP.

Dane te są wykorzystywane do optymalizacji działania strony internetowej.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy niniejszego Serwisu Internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika niniejszego Serwisu Internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej.

Informujemy, iż ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w niniejszym serwisie internetowym.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Instytut Gospodarki Nieruchomościami zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu Internetowego lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Data ostatniej modyfikacji: 02.01.20223 r.

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl