System białych certyfikatów

Możliwość odzyskania części nakładów inwestycyjnych wynika z zapisów znowelizowanej Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. W okresie ostatnich 10 lat dzięki nam z tej możliwości skorzystali różni inwestorzy z terenu całego kraju.

Zgodnie z zapisami tejże ustawy każdy inwestor ma pełne prawo do odzyskania dużej części planowanych dopiero do poniesienia nakładów inwestycyjnych w obszarze działań termomodernizacyjnych i energooszczędnych po zakończeniu inwestycji. Ustawa premiuje tylko tych inwestorów, którzy dopiero planują wykonanie działań energooszczędnych (czyli tych, którzy jeszcze nie mają podpisanych umów z wykonawcami prac energooszczędnych). Premiowanie polega na wydaniu inwestorowi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) białych certyfikatów, które następnie w Państwa imieniu (jako podmiot uprawniony i zarejestrowany) spieniężamy na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (wykupują od nas te certyfikaty przedsiębiorstwa zobowiązane ustawą do wykupu tychże certyfikatów).

Inwestycje, które ustawowo podlegają zwrotowi finansowemu w ramach mechanizmu białych certyfikatów to:

 • docieplenie budynków mieszkaniowych, biurowych, użyteczności publicznej (docieplenie ścian, stropów, wymiana okien)
 • wymiana starych urządzeń i sieci przesyłowych na energooszczędne (wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja, pompy ciepła)
 • modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych sieci c.o., cwu, modernizacja kotłowni, wymienników, wind, chłodni etc.
 • odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;
 • wymiana starych maszyn i urządzeń związanych z produkcją (tokarki, suwnice, szlifierki, wtryskarki etc.)
 • wymiana lub modernizacja dźwigów transportu pionowego (windy)
 • ograniczenie strat związanych z poborem, przesyłaniem lub dystrybucją energii
 • izolacja instalacji przemysłowych
 • stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji
 • modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (w budynkach, halach, biurach, magazynach, w pasie drogowym etc.)

Białe certyfikaty, to swego rodzaju całkowicie bezzwrotna premia (zazwyczaj do ok. 10% planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych) za to, że inwestor planuje wykonać działania energooszczędne i dzięki temu zmniejszona zostanie emisja CO2 do atmosfery, oraz zostanie zmniejszone zużycie energii cieplnej i elektrycznej (pozytywny efekt klimatyczny, wynikający z narzuconych wymogów i dyrektyw UE).

W okresie ostatnich 10 lat odzyskaliśmy środki finansowe (czyli pozyskaliśmy białe certyfikaty) dla  spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, tbs, spółek i zakładów budżetowych, prywatnych przedsiębiorców oraz miast i gmin, starostw powiatowych, szpitali, będąc dzięki temu największym uprawnionym sprzedawcą białych certyfikatów na TGE S.A.

O naszym niekwestionowanym doświadczeniu może świadczyć chociażby fakt, że obsługujemy również od wielu lat spółki skarbu państwa, w tym m.in. spółki zbrojeniowe (Bumar S.A., Rosomak S.A. etc.) oraz spółki z grupy TAURON S.A. Dzięki naszym skutecznym i transparentnym działaniom, wszyscy inwestorzy odzyskali znaczącą część nakładów inwestycyjnych związanych przede wszystkim z termomodernizacją budynków, wymianą sieci c.o. i c.w.u, modernizacją kotłowni i wymiennikowni, modernizacją sieci przesyłowych, montażem kolektorów słonecznych, wymianą starego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne  w budynkach i poza budynkami (np. w pasie drogowym itp.)

 

Ważną sprawą jest, że przypadku planowanej przez Was inwestycji energooszczędnej, należy bezwzględnie wcześniej (przed podpisaniem umowy z wykonawcą prac energooszczędnych) zlecić nam wykonanie  audytów efektywności energetycznej oraz niezbędnych i wymaganych wniosków, deklaracji, wyliczeń etc., które muszą być złożone do Prezesa URE. W szczególnych przypadkach wymagane przez Prezesa URE dokumenty jesteśmy w stanie Państwu wykonać w trybie pilnym (do 14 dni) i złożyć je następnie w Państwa imieniu.

UWAGA: Dopiero po złożeniu opracowanych przez nas (i wymaganych przez Prezesa URE dokumentów) możecie Państwo podpisać stosowną umowę z wykonawcą prac energooszczędnych i wpuścić go na „plac budowy”. Brak zachowania niniejszej kolejności będzie powodem odrzucenia przez Prezesa URE złożonej dokumentacji i nie przyznania białych certyfikatów (URE nie potraktuje tej inwestycji jako planowanej, tylko jako inwestycję już rozpoczętą).

 

Wzorem lat ubiegłych, całość spraw związanych z przygotowaniem wymaganej pełnej dokumentacji do Prezesa URE, oraz wszystkie pozostałe czynności związane z pozyskaniem dla Państwa białych certyfikatów wykonujemy kompleksowo, na nasz koszt, oraz całkowicie na nasze ryzyko (w tym oczywiście niezbędne do przedłożenia Prezesowi URE audyty efektywności energetycznej, analizy i wyliczenia, dokumentacje techniczną, wnioski, deklaracje etc.). W przypadku nie pozyskania dla Państwa białych certyfikatów, nie ponosicie Państwo żadnych kosztów poniesionych przez nas. (umowa sukcesu – success fee).

Nie pobieramy absolutnie żadnych zaliczek, lub tym bardziej zadatków za wykonane przez nas prace. Nasze wynagrodzenie jest nam wypłacane tylko i wyłącznie po pozyskaniu od Prezesa URE białych certyfikatów i jako podmiot zarejestrowany i uprawniony do ich sprzedaży w Państwa imieniu na TGE S.A. (umowa sukcesu – success fee).

 

Nadmieniamy, że białe certyfikaty nie przysługują inwestorowi, jeśli w ramach planowanej inwestycji energooszczędnej zamierza korzystać z premii termomodernizacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Na Państwa życzenie przedłożymy projekt umowy współpracy w sprawie pozyskania i sprzedaży białych certyfikatów.

 

UWAGA: białe certyfikaty można pozyskać w przypadku jeśli inwestycja energooszczędna będzie zrealizowana z:

 • kredytów komercyjnych,
 • środków własnych inwestora,
 • środków wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • dofinansowania inwestycji ze środków unijnych.

 

Białe certyfikaty nie stanowią bezzwrotnej formy dofinansowania ze środków krajowych, unijnych bądź innych w rozumieniu pkt. 6.7 „Zakaz podwójnego finansowania” Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zwiększają one prawa majątkowe i mogą być przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Sam fakt uzyskania i zbycia białego certyfikatu nie stanowi uzyskania dofinansowania w rozumieniu ww. wytycznych. Wobec tego uzyskanie i zbycie białych certyfikatu nie stanowi podwójnego finansowania wydatków w rozumieniu powołanych Wytycznych

W celu pozyskania białych certyfikatów na planowaną inwestycję energooszczędną prosimy o niezobowiązujące wypełnienie poniższego elektronicznego formularza (alternatywnie pobranie karty zgłoszenia w pdf i jej przesłanie) lub też kontakt mailowy: biuro@ign.org.pl


KARTA ZGŁOSZENIA INWESTYCJI

Planujesz poprawę energetyczną budynku lub przedsiębiorstwa?
Otrzymasz do 10% zwrotu kosztów planowanej inwestycji!

Wykonamy za Ciebie kompleksową dokumentację techniczną, audyt efektywności energetycznej, wnioski i deklaracje oraz wszystkie wymagane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dokumenty niezbędne do pozyskania BIAŁYCH CERTYFIKATÓW, a następnie sprzedamy je na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Obecna cena za 1 TOE (tona oleju ekwiwalentnego) wynosi ok. 2.150 zł*

* cena na dzień 23.01.2023 r.

Wypełnij poniższy formularz on-line lub pobierz w pdf Karta zgłoszenia
  * powyższe klauzule są niezbędne w celu realizacji zgłoszenia

  Po zmianie ustawy o efektywności energetycznej, w chwili obecnej można pozyskiwać białe certyfikaty jedynie na inwestycje planowane (inwestor nie może mieć już zawartej umowy z wykonawcą).

  Wynagrodzenie jest nam wypłacone tylko i wyłącznie w przypadku jeśli dla Was pozyskamy białe certyfikaty, sprzedamy je i w ten sposób odzyskamy środki finansowe. Przemawia za nami 15 letnie doświadczenie i referencje od przeszło 500 zleceniodawców.

  Nic nie tracisz, a zyskać naprawdę możesz bardzo wiele.  Zgłoś już dziś swoją inwestycję.

  Koordynator projektu ze strony Instytutu Gospodarki Nieruchomościami:

  Arkadiusz Borek – tel. 662 243 858
  e-mail: biuro@ign.org.pl


   

  Zobacz nasze referencje >>

   

  Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

  +48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl