08.09.2020

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy w częściach nie jest wykluczone

Wiele zależy od tego, czy pierwotnie zostanie przewidziany podział inwestycji oraz realizacja poszczególnych jej fragmentów odrębnie, a więc w zasadzie na różnych działkach.

Artykuł 63 ust. 5 zdanie 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z Dz.U. z 2020 r. poz. 293; ost.zm. Dz.U. poz. 1086; dalej: u.p.z.p.) przewiduje możliwość przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy za zgodą strony, na rzecz której decyzja taka została wydana, na rzecz innej osoby, jeżeli przejmie ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Co więcej, przepis ten wręcz obliguje organ lokalizacyjny (wójta, burmistrza albo prezydenta miasta), który wydał decyzję o warunkach zabudowy, do jej przeniesienia na inny podmiot, stanowiąc, że organ ten „jest obowiązany (…) do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby”. Trzeba przy tym oczywiście spełnić określone wymogi. Są to:

1) zgoda strony, na rzecz której decyzja o warunkach została wydana,

2) zobowiązanie się przez osobę, na rzecz której decyzja ta ma być przeniesiona, do przejęcia wszystkich warunków zawartych w tej decyzji.

Więcej informacji: „Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy w częściach nie jest wykluczone

Autor: Prof. Dr Hab. Marek Szewczyk

Źródło: Gazeta Prawna

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl