24.04.2023

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy w orzecznictwie sądów cywilnych i administracyjnych

TERMIN SZKOLENIA

18 maj 2023 r., godz. 10.00 – 14.00 on line

PROGRAM SZKOLENIA

1.Definicje zawarte w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

2.Uchwały rady gminy w zakresie mieszkalnictwa

 • Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
 • Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
 • Kryteria ubiegania się lokal komunalny:

– kryterium dochodowe
– kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
– kwestia posiadania tytułu prawnego do lokalu

3.Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody dotyczące uchwał rady gminy

4.Orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące uchwał rady gminy

5.Zagadnienia dotyczące najmu lokali regulowane w ustawie o ochronie praw lokatorów:

 • prawa i obowiązki stron umowy najmu
 • umowa najmu na czas nieoznaczony
 • umowa najmu socjalnego lokalu
 • umowa najmu tymczasowego pomieszczenia
 • czynsze i opłaty niezależne od właściciela
 • utrata tytułu prawnego do lokalu
 • odszkodowanie z tytułu bezumownego zamieszkiwania
 • odpowiedzialność odszkodowawcza gminy na rzecz właściciela lokalu.

6.Zagadnienia dotyczące najmu lokali mieszkalnych w Kodeksie cywilnym.

 • wstąpienie w stosunek najmu po śmierci najemcy,
 • prawa i obowiązki stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu
 • małżonkowie jako najemcy,
 • odpowiedzialność solidarna za zapłatę czynszu.

7.Orzecznictwo sądowe w sprawach cywilnych.

 

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

150,00 zł brutto/ 1 osoba

 

Płatności za szkolenie należy dokonać na poniższy rachunek bankowy:

INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
nr rachunku bankowego: 78 1050 1588 1000 0022 9491 5976
tytuł przelewu: „imię i nazwisko uczestnika szkolenia, data szkolenia”

 

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu online.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

Szkolenie odbędzie się poprzez aplikację Microsoft Teams.
Na dwa dni przed szkoleniem, do zgłoszonych uczestników zostanie przesłany link do szkolenia, który można otworzyć poprzez przeglądarkę EDGE lub CHROME.

Zapoznaj się z minimalnymi wymaganiami systemowymi, sprzętowymi i parametrami technicznymi, które powinien spełnić uczestnik szkoleń prowadzonych w formie szkoleń on-line.

 

  KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

  Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy w orzecznictwie sądów cywilnych i administracyjnych - szkolenie online, 18.05.2023 r.

   

  PROSIMY O WYBRANIE WŁAŚCIWEJ POZYCJI

   

  Niniejszym zgłaszamy:
   

  Nazwa firmy:


  JEŚLI WYRAŻASZ ZGODĘ ZAZNACZ CHECBOX I WPISZ ADRES EMAIL

   

  Warunki uczestnictwa

  1. Organizatorem szkolenia online jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Katowicach.
  2. Szkolenie odbędzie się za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Aplikacja Teams działa w większości aktualnie dostępnych przeglądarek internetowych, takich jak Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox i Safari, przyczyn w niektórych z nich nie wszystkie funkcje mogą być dostępne.
  3. Zapewnienie urządzeń oraz dostępu do aplikacji Microsoft Teams należy do Uczestnika szkolenia.
  4. Minimalne wymagania systemowe, sprzętowe i parametry techniczne, które powinien spełnić uczestnik szkoleń prowadzonych w formie szkoleń on-line dostępne są pod linkiem Minimalne wymagania techniczne i sprzętowe
  5. Ilość miejsc na szkoleniu online jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za szkolenie. Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.
  6. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania szkolenia.
  7. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora szkolenia.
  8. Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
  9. W przypadku rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować Organizatora min. 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@ign.org.pl
   

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Katowicach (40-085), przy ul. Adama Mickiewicza 29.
  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest administrator danych dostępny pod adresem e-mail: rodo@ign.org.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia drogą elektroniczną lub telefoniczną odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy dostępny w ramach niniejszego serwisu internetowego (dalej: serwis internetowy) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług IT na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach serwisu internetowego lub do momentu wycofania zgody.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli podstawę przetwarzania stanowi zgoda - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania brak możliwości uzyskania odpowiedzi na zadane przez Państwa zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.
  Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

  +48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl