18.01.2022

Spółdzielnia Energetyczna HELIOS

Z nieukrywaną satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, iż w dniu 16 grudnia 2021 r. został złożony do KRS wniosek o rejestrację Spółdzielni Energetycznej HELIOS, jako spółdzielni osób prawnych. Członkami założycielami Spółdzielni Energetycznej HELIOS są m.in. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz Instytut Gospodarki Nieruchomościami. W okresie zaledwie ostatnich 14 dni swój akces przystąpienia do Spółdzielni Energetycznej HELIOS zgłosiło kolejnych 17 spółdzielni mieszkaniowych z terenu południowej Polski.
Szanowni Państwo, w dobie szalejących podwyżek cen energii, jak i również stopniowo zainicjowanej już przez ustawodawcę transformacji energetycznej naszego kraju, postanowiliśmy, że nie możemy jako zarządcy nieruchomości być bierni na drastyczne dla nas zmiany cen nośników energetycznych. Nasza bierność w obszarze transformacji energetycznej wpłynęłaby w efekcie finalnym bardzo niekorzystnie na odbiorców końcowych, którymi są nasi lokatorzy. Stąd też została podjęta decyzja o utworzeniu Spółdzielni Energetycznej HELIOS.
Spółdzielnia Energetyczna, to bezpieczna inicjatywa z bardzo dużym potencjałem, mająca na celu rozwój energetyki rozproszonej z wykorzystaniem m.in. instalacji odnawialnych źródeł energii, służących produkcji energii do zaspokajania potrzeb członków spółdzielni. Niezaprzeczalną korzyścią takiej inicjatywy jest częściowa niezależność energetyczna związana z podwyżkami cen energii od zewnętrznych dostawców, tańsza własna energia, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz dodatkowy przychód dla członków utworzonej spółdzielni. Nasza inicjatywa cechuje się bezpiecznym i gwarantowanym okresem zwrotu inwestycji. Inicjatywa nasza wpisuje się Obywatelskie Społeczności Energetyczne bardzo mocno rozpowszechnione w krajach UE.
W związku z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej: ustawa OZE), wprowadzono do ustawy definicję prosumenta zbiorowego oraz prosumenta wirtualnego. Wobec powyższego, zaistniała ustawowa możliwość i celowość tworzenia wspólnych przedsięwzięć jakimi są Spółdzielnie Energetyczne.
W myśl tejże ustawy OZE, spółdzielnia energetyczna może być dla swoich członków (spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, jst) prosumentem zbiorowym i również prosumentem wirtualnym.
To Spółdzielnia Energetyczna będzie inicjowała, realizowała oraz wspierała finansowo, technicznie i logistycznie podejmowane przez członków zamierzenia, a także prowadzenie inwestycji związanych z produkcją energii m.in. na dachach budynków swoich członków, natomiast ewentualne powstałe nadwyżki energii u jednego członka będzie mogła przekierowywać do jego innych budynków lub do innego członka należącego również do Spółdzielni Energetycznej. Wszystko to odbywa się oczywiście za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Dla członków zapewniona będzie transparentność działań Spółdzielni Energetycznej, podmiotowe uczestnictwo w przyjmowaniu kierunków i planów oraz uczestnictwo w realizowanych przedsięwzięciach, a także udział w podziale ewentualnych nadwyżek wpływów nad kosztami.
Sejm RP (w znowelizowanej ustawie OZE), kierując się sprawdzonymi już rozwiązaniami z Niemiec, Danii, Austrii, Szwecji, Holandii i innych krajów europejskich (łącznie funkcjonuje tam kilka tysięcy spółdzielni energetycznych) umożliwił tworzenie również na terenie naszego kraju spółdzielni energetycznych, wprowadzając m.in. definicję prosumenta zbiorowego i prosumenta wirtualnego.
Szanowni Państwo, chcielibyśmy spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, jak i również innych przedsiębiorców zainteresować naszą inicjatywą, jak i również możliwością przystąpienia do niej.
Znowelizowana ustawa OZE jest niewątpliwie olbrzymią szansą dla zarządców nieruchomości budynków wielolokalowych, szansą, którą wspólnie powinniśmy dobrze wykorzystać z korzyścią dla naszych mieszkańców. Jeżeli tego nie uczynimy, to wypadniemy bezpowrotnie z całej transformacji energetycznej kraju i obszar ten zostanie całkowicie zawłaszczony przez przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze, które staną się względem nas jeszcze większymi monopolistami. Spotkanie informacyjne w sprawie Spółdzielni Energetycznej HELIOS odbyło się w dn. 13 stycznia 2022 r. w siedzibie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W spotkaniu uczestniczyło przeszło 60 członków zarządów spółdzielni mieszkaniowych.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl