01.06.2023

Seminarium dla samorządów

 

Rozproszona energetyka obywatelska to gminne i miejskie inicjatywy, które mają na celu produkcję, dystrybucję i zarządzanie energią na poziomie lokalnym, bez konieczności uzyskiwania koncesji na wytwarzanie i obrót energią. Funkcjonowanie takich społeczności (najczęściej inicjowanych przez władze samorządowe) przynosi wiele wymiernych korzyści związanych z niezależnością energetyczną gminy, rozwojem lokalnej gospodarki, tańszą energią i jej zarządzaniem na własne potrzeby. Przedstawiciele 3 różnych ministerstw zaangażowanych bezpośrednio w rozwój społeczności energetycznych oraz Spółdzielni Energetycznej Helios, przedstawią Państwu aktualnie wprowadzane istotne zmiany ustawowe, możliwości pozyskania finansowania, zasady funkcjonowania oraz korzyści w tworzeniu lokalnych społeczności energetycznych (z uwzględnieniem istotnych korzyści tworzenia spółdzielni energetycznych).

TERMIN SZKOLENIA

21 czerwiec 2023 r., godz. 10.30 – 14.00

Katowice, ul. Mickiewicza 29 (budynek Stalexportu)

PROGRAM SEMINARIUM

godz. 10.00 rejestracja Uczestników

godz. 10.30 panel konferencyjny I część

1.Wsparcie przedinwestycyjne społeczności energetycznych– Marcin Jaczewski, Naczelnik Wydziału Energetyki Prosumenckiej i Rozproszonej, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

2.Idea i prawne aspekty działania klastrów energii i obywatelskich społeczności energetycznych- Małgorzata Gałczyńska, Naczelnik Wydziału Energetyki Lokalnej, Departament Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

godz. 12.15 przerwa kawowa

godz. 12.30 panel konferencyjny II część

3.Zasady funkcjonowania spółdzielni energetycznych– Marzena Skąpska, Naczelnik Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii, Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich

4.Wzrost bezpieczeństwa energetycznego oraz korzyści związane z funkcjonowaniem obywatelskich społeczności energetycznych na poziomie samorządu terytorialnego – Arkadiusz Borek, prezes zarządu Spółdzielni Energetycznej HELIOS, prezes zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

godz. 14.00 podsumowanie i dyskusja

godz. 14.30 lunch

KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

500,00 zł netto / 1 osoba (szkolenie finansowane ze środków publicznych) – maksymalnie można zgłosić 2 przedstawicieli z jednej gminy

615,00 zł brutto/ 1 osoba

 

Płatności za szkolenie należy dokonać na poniższy rachunek bankowy:

INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
nr rachunku bankowego: 78 1050 1588 1000 0022 9491 5976
tytuł przelewu: „imię i nazwisko uczestnika Seminarium, data Seminarium”

 

Zgłoszenia uczestnictwa w Seminarium przyjmujemy do 16.06.2023 r.

O uczestnictwie w Seminarium decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie płatności.

Ilość miejsc  jest ograniczona.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenie o uczestnictwie w Seminarium.

 

  KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

  Seminarium "Rola samorządu terytorialnego w tworzeniu obywatelskich społeczności energetycznych"
  KATOWICE, 21.06.2023 r.

  PROSIMY O WYBRANIE WŁAŚCIWEJ KWOTY

  Niniejszym zgłaszamy:
  Nazwa firmy:


  Warunki uczestnictwa

  1. Organizatorem Seminarium dla samorządów jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Katowicach.
  2. Szkolenie odbędzie się w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 29
  3. Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za szkolenie. Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.
  4. Organizator seminarium zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Seminarium bez podania przyczyny.
  5. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora Seminarium.
  6. Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
  7. Rezygnacja uczestnictwa w Seminarium może nastąpić tylko w formie pisemnej drogą e-mailową na adres: szkolenia@ign.org.pl najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Seminarium. Niedotrzymanie terminu będzie skutkowało obciążeniem Państwa całkowitym kosztem za udział w Seminarium. Organizator potwierdzi fakt otrzymanej rezygnacji. Brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w Seminarium, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami udziału. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w Seminarium.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Katowicach (40-085), przy ul. Adama Mickiewicza 29.
  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest administrator danych dostępny pod adresem e-mail: rodo@ign.org.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia drogą elektroniczną lub telefoniczną odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy dostępny w ramach niniejszego serwisu internetowego (dalej: serwis internetowy) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług IT na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach serwisu internetowego lub do momentu wycofania zgody.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli podstawę przetwarzania stanowi zgoda - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania brak możliwości uzyskania odpowiedzi na zadane przez Państwa zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.
  Dane osobowe podaję świadomie i dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

  Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

  +48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl