12.07.2023

Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych

Czy wiesz:

– Jakie przepisy regulują kwestie dostawy mediów do budynków i lokali?
– Jakie są obowiązki właściciela lub zarządcy budynku mieszkalnego?
– W jakim celu sporządza się regulamin rozliczania?
– Jakie są zasady doboru urządzeń pomiarowych według najnowszych przepisów?
– Dlaczego jest tyle problemów z rozliczaniem mediów?
– Czy we wspólnocie należy media refakturować na członków wspólnoty?

Ustawa prawo energetyczne nakłada na właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego obowiązki w zakresie rozliczania ciepła zużywanego w poszczególnych lokalach. Obowiązki te dotyczą zarówno spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot jak i własności prywatnej czy to osób fizycznych czy podmiotów gospodarczych.

Szkolenie skierowane jest:

– do zarządców nieruchomości, którzy zarządzają wspólnotami i spóldzielniami mieszkaniowymi
– do zarządów wspólnot mieszkaniowych, aby wskazać zasady i obowiązki w zakresie zarządzania wspólnotą mieszkaniowa wynikające z przepisów prawa
– do członków komisji rewizyjnych w spółdzielniach mieszkaniowych.

Na szkoleniu zostaną Państwu podane praktyczne wskazówki w zakresie gospodarki energetycznej a przede wszystkim w zakresie rozliczania ciepła. Zostaną omówione podstawowe zasady doboru wodomierzy i ciepłomierzy, metodyka rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej oraz ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, a także rożne systemy pomiaru zużycia wody i ciepła. Szczególna uwaga będzie zwrócona na tworzenie wewnętrznych regulacji, czyli umów i uchwał, umożliwiających skuteczne i prawidłowe rozliczanie kosztów zużycia mediów w poszczególnych lokalach w budynkach wielolokalowych. Omówione będą szczegółowo sposoby rozliczania mediów w budynkach różnie wyposażonych w urządzenia pomiarowe.

Korzyści ze szkolenia:

– Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione podstawy prawne regulujące zasady rozliczania mediów.
– Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie obowiązki w zakresie rozliczania mediów ciążą na właścicielu lub zarządcy budynku wielolokalowego.
– Podane zostaną zasady przygotowywania regulaminu rozliczania mediów.
– Omówione zostaną zasady doboru urządzeń pomiarowych.
– Podane będą przykłady rożnych przypadków w rozliczaniu mediów

Program szkolenia

Moduł I: Przepisy prawa regulujące rozliczanie mediów
a) Ustawa prawo energetyczne
b) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
c) Ustawa o utrzymaniu czystości w gminach

Moduł II: Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego
a) Dobór metody rozliczania mediów
b) Przygotowanie i wdrożenie regulaminu rozliczania mediów
c) Przygotowanie budynku do rozliczania mediów
d) Audyt energetyczny

Moduł III: Regulamin rozliczania mediów
a) Przygotowanie regulaminu
b) Wdrożenie regulaminu

Moduł IV: Zasady doboru urządzeń pomiarowych
a) Dobór urządzeń pomiarowych w najnowszych przepisach prawa:
– w ustawie Prawo energetyczne
– w rozporządzeniu z grudnia 2021

b) Praktyczne i techniczne uwagi przy doborze urządzeń pomiarowych:
– Liczniki ciepła
– Podzielniki ciepła
– Wodomierze

Moduł V: Zasady rozliczania ciepła – studium przypadków
a) Pełne opomiarowanie budynku
b) Częściowe opomiarowanie budynku

Moduł VI: Pozostałe rozliczenia
a) Rozliczanie zimnej wody i ścieków
b) Opłaty za gospodarowanie odpadami
c) Czy refakturujemy media użytkownikom lokali?

 

Prowadzący szkolenie

Michał Substyk

Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych.

Jest związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Od 2009 prowadzi dwie firmy działające w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie prowadzania szkoleń i kursów.

W zakresie zarządzania nieruchomościami specjalizuje się w działalności zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami wymagającymi prowadzenia inwestycji takich jak rewitalizacje obiektów zabytkowych, remonty, modernizacje i rozbudowy.

Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie menedżerskie wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administrator nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlany, a także dla pracowników urządów.

Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu

pracownicy firmy i osoby fizyczne , które ubezpieczają się za pośrednictwem IGN – 200,00 zł brutto/ 1 osoba
pozostałe osoby 270,00 zł brutto/ 1 osobę
Płatności za szkolenie należy dokonać na poniższy rachunek bankowy:

INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
nr rachunku bankowego: 78 1050 1588 1000 0022 9491 5976
tytuł przelewu: „imię i nazwisko uczestnika szkolenia, data szkolenia”

Szkolenie odbywać się będzie od godz. 9:00 do godz. 15:00

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu online.

Dwa dni przed szkoleniem, do zgłoszonych uczestników zostanie przesłany link do szkolenia.

Zgłoszenia przyjmujemy tylko do 31.10.2023 r.

Karta zgłoszenia

  KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

  Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
  online, 06.11.2023 r.

   

  PROSIMY O WYBRANIE WŁAŚCIWEJ POZYCJI

   

  Niniejszym zgłaszamy:
   

  Nazwa firmy:

   
  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną, na podany powyżej adres mailowy

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera oraz informacji handlowych i edukacyjnych od Instytutu Gospodarki Nieruchomościami oraz jego partnera Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za moją zgodą - przez e-mail lub telefon.

  Zaznacz skąd dowiedziałeś się o naszym szkoleniu:

   

  Warunki uczestnictwa

  1. Organizatorem szkolenia online jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Katowicach.
  2. Szkolenie odbędzie się za pomocą aplikacji Microsoft Teams lub Zoom. Aplikacja Teams działa w większości aktualnie dostępnych przeglądarek internetowych, takich jak Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox i Safari, przy czym w niektórych z nich nie wszystkie funkcje mogą być dostępne.
  3. Zapewnienie urządzeń oraz dostępu do aplikacji Microsoft Teams lub zoom należy do Uczestnika szkolenia.
  4. Ilość miejsc na szkoleniu online jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i zapłata za szkolenie. Brak wpłaty oznacza rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu.
  5. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania szkolenia.
  6. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora szkolenia.
  7. Po otrzymaniu karty uczestnictwa prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie uczestnictwa na adres email podany na karcie uczestnictwa.
  8. W przypadku rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować Organizatora do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, kierując rezygnację na adres mailowy: szkolenia@ign.org.pl. Brak rezygnacji ze szkolenia spowoduje naliczenie opłaty i wystawienie faktury
   

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Katowicach (40-085), przy ul. Adama Mickiewicza 29.
  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest administrator danych dostępny pod adresem e-mail: rodo@ign.org.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia drogą elektroniczną lub telefoniczną odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy dostępny w ramach niniejszego serwisu internetowego (dalej: serwis internetowy) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług IT na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach serwisu internetowego lub do momentu wycofania zgody.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli podstawę przetwarzania stanowi zgoda - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania brak możliwości uzyskania odpowiedzi na zadane przez Państwa zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

  Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

  +48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl