12.07.2023

Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych

Czy wiesz:

– Jakie przepisy regulują kwestie dostawy mediów do budynków i lokali?
– Jakie są obowiązki właściciela lub zarządcy budynku mieszkalnego?
– W jakim celu sporządza się regulamin rozliczania?
– Jakie są zasady doboru urządzeń pomiarowych według najnowszych przepisów?
– Dlaczego jest tyle problemów z rozliczaniem mediów?
– Czy we wspólnocie należy media refakturować na członków wspólnoty?

Ustawa prawo energetyczne nakłada na właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego obowiązki w zakresie rozliczania ciepła zużywanego w poszczególnych lokalach. Obowiązki te dotyczą zarówno spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot jak i własności prywatnej czy to osób fizycznych czy podmiotów gospodarczych.

Szkolenie skierowane jest:

– do zarządców nieruchomości, którzy zarządzają wspólnotami i spóldzielniami mieszkaniowymi
– do zarządów wspólnot mieszkaniowych, aby wskazać zasady i obowiązki w zakresie zarządzania wspólnotą mieszkaniowa wynikające z przepisów prawa
– do członków komisji rewizyjnych w spółdzielniach mieszkaniowych.

Na szkoleniu zostaną Państwu podane praktyczne wskazówki w zakresie gospodarki energetycznej a przede wszystkim w zakresie rozliczania ciepła. Zostaną omówione podstawowe zasady doboru wodomierzy i ciepłomierzy, metodyka rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej oraz ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, a także rożne systemy pomiaru zużycia wody i ciepła. Szczególna uwaga będzie zwrócona na tworzenie wewnętrznych regulacji, czyli umów i uchwał, umożliwiających skuteczne i prawidłowe rozliczanie kosztów zużycia mediów w poszczególnych lokalach w budynkach wielolokalowych. Omówione będą szczegółowo sposoby rozliczania mediów w budynkach różnie wyposażonych w urządzenia pomiarowe.

Korzyści ze szkolenia:

– Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione podstawy prawne regulujące zasady rozliczania mediów.
– Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie obowiązki w zakresie rozliczania mediów ciążą na właścicielu lub zarządcy budynku wielolokalowego.
– Podane zostaną zasady przygotowywania regulaminu rozliczania mediów.
– Omówione zostaną zasady doboru urządzeń pomiarowych.
– Podane będą przykłady rożnych przypadków w rozliczaniu mediów

Program szkolenia

Moduł I: Przepisy prawa regulujące rozliczanie mediów
a) Ustawa prawo energetyczne
b) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
c) Ustawa o utrzymaniu czystości w gminach

Moduł II: Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego
a) Dobór metody rozliczania mediów
b) Przygotowanie i wdrożenie regulaminu rozliczania mediów
c) Przygotowanie budynku do rozliczania mediów
d) Audyt energetyczny

Moduł III: Regulamin rozliczania mediów
a) Przygotowanie regulaminu
b) Wdrożenie regulaminu

Moduł IV: Zasady doboru urządzeń pomiarowych
a) Dobór urządzeń pomiarowych w najnowszych przepisach prawa:
– w ustawie Prawo energetyczne
– w rozporządzeniu z grudnia 2021

b) Praktyczne i techniczne uwagi przy doborze urządzeń pomiarowych:
– Liczniki ciepła
– Podzielniki ciepła
– Wodomierze

Moduł V: Zasady rozliczania ciepła – studium przypadków
a) Pełne opomiarowanie budynku
b) Częściowe opomiarowanie budynku

Moduł VI: Pozostałe rozliczenia
a) Rozliczanie zimnej wody i ścieków
b) Opłaty za gospodarowanie odpadami
c) Czy refakturujemy media użytkownikom lokali?

 

Prowadzący szkolenie

Michał Substyk

Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych.

Jest związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Od 2009 prowadzi dwie firmy działające w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie prowadzania szkoleń i kursów.

W zakresie zarządzania nieruchomościami specjalizuje się w działalności zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami wymagającymi prowadzenia inwestycji takich jak rewitalizacje obiektów zabytkowych, remonty, modernizacje i rozbudowy.

Swoją wiedzę zawodową i doświadczenie menedżerskie wykorzystuje w prowadzonych szkoleniach z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenia inwestycji budowlanych. Prowadzi szkolenia i kursy nie tylko dla zarządców i administrator nieruchomości, ale także dla inwestorów, właścicieli obiektów budowlany, a także dla pracowników urządów.

Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, posiada licencję Nr 7687, uzyskaną w roku 2001.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu

pracownicy firmy i osoby fizyczne , które ubezpieczają się za pośrednictwem IGN – 200,00 zł brutto/ 1 osoba
pozostałe osoby 270,00 zł brutto/ 1 osobę
Płatności za szkolenie należy dokonać na poniższy rachunek bankowy:

INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
nr rachunku bankowego: 78 1050 1588 1000 0022 9491 5976
tytuł przelewu: „imię i nazwisko uczestnika szkolenia, data szkolenia”

Szkolenie odbywać się będzie od godz. 9:00 do godz. 15:00

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu online.

Dwa dni przed szkoleniem, do zgłoszonych uczestników zostanie przesłany link do szkolenia.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl