28.05.2024

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin szkoleń
organizowanych przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami

Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady świadczeń usług szkoleniowych przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod nr 0000237936, NIP: 6342571921, REGON: 240139999
(dalej „IGN).

1.2. Dane teleadresowe IGN umożliwiający kontakt:
adres pocztowy: Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
numer telefonu: +48 32 203 89 30
adres poczty elektronicznej: biuro@ign.org.pl

1.3. IGN jest podmiotem, którym celem statutowym jest min. popularyzacja rzetelnej wiedzy i rozwój działalności gospodarczej między innymi poprzez organizację konferencji, targów, wystaw, seminariów, praktyk, kursów, szkoleń i forów gospodarczych o tematyce nieruchomościowej i gospodarczej.

1.4. W tym celu IGN za pomocą witryny internetowej www.ign.org.pl umożliwia zawieranie umów na uczestnictwo w szkoleniach.

1.5. Regulamin szkoleń organizowanych przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej https://www.ign.org.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.4. Sprzedawca – Instytut Gospodarki Nieruchomościami wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod nr 0000237936, NIP: 6342571921, REGON: 240139999.

2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.ign.org.pl przez IGN zawierający ofertę Szkoleń.

2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740).

2.7. Klient/Kupujący – podmiot, który dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia Szkoleń w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.(Dz.U.2020.344).

2.9. Szkolenie – szkolenie organizowane przez IGN według programu i harmonogramu opisanego na stronie internetowej Sklepu internetowego.

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę przeprowadzenia przez IGN odpłatnego Szkolenia, które zawiera w szczególności cenę, rodzaj Szkolenia, program i harmonogram Szkolenia, sposób przeprowadzenia Szkolenia (stacjonarne lub online).

3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Korzystając z funkcjonalności Sklepu Internetowego, Kupujący ma możliwość poglądowego zapoznania się z ofertą Szkoleń oraz złożenia Zamówienia.

3.2. Ceny wszystkich oferowanych przez IGN Szkoleń są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili ceny Szkoleń prezentowanych w Sklepie Internetowym, wprowadzenia oraz wycofania Szkoleń, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym kodów rabatowych upoważniających do zamówienia Szkoleń z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

3.4. Do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd. Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędne jest również posiadanie aktywnego konta e-mail służącego do wysyłania oraz odbierania poczty elektronicznej.

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD),która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

3.7. Strona Sklepu internetowego posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

3.8. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

4. Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach Sklepu internetowego.

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych: firmy, adresu zamieszkania i adresu prowadzonej działalności, NIP, adresu e-mail, numeru telefonu lub nazwy, siedziby, adresu, NIP, adresu e-mail, numeru telefonu lub imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Sprzedawca ma prawo weryfikacji prawidłowości danych podanych przez Klienta i w razie podania przez Klienta nieprawidłowych danych, zamówienie uważa się za niezłożone.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta wiadomości mailowej na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia.

5. Sposób płatności i termin płatności

5.1. W Sklepie internetowym istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

a) przelew na konto bankowe Sprzedawcy.
b) za pośrednictwem zewnętrznych serwisów płatności takich jak Tpay.com

5.2. W przypadku płatności przelewem na konto bankowe Sprzedawcy po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Klient jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, ale nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

5.3. Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i przesłana pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail, a w przypadku nie wyrażenia zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną zostanie przesłana na adres do korespondencji, wskazany na formularzu w rubryce „dane do faktury”.

6. Szkolenia

6.1. Szkolenie odbywa się zgodnie z opisem na stronie Sklepu internetowego (online lub stacjonarnie).

6.2. Na podany przez Klienta adres e-mail podany w formularzu zamówienia zostanie przesłany harmonogram Szkolenia nie później niż jeden dzień przed jego rozpoczęciem.

6.3. IGN Katowice zapewnia w ramach Szkolenia prowadzących/ trenerów z odpowiednim doświadczeniem i wiedzą, materiały dydaktyczne oraz dyplom (zaświadczenie) ukończenia Szkolenia.

6.4. W przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników Szkolenia IGN zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia lub też jego odwołania. Klient może w takim wypadku rozwiązać umowę, a IGN zwróci mu niezwłocznie uiszczoną kwotę za Szkolenia.

6.5. Z ważnych powodów Klient może zmienić termin Szkolenia lub wskazać inną osobę, która w jego miejsce będzie mogła skorzystać z Szkolenia.

6.6. Obowiązki Uczestnika kursu :
a) obecność i punktualność na Szkoleniu, za wyjątkiem przypadków losowych lub ważnych powodów,
b) zachowanie na zajęciach z ogólnie przyjętymi i zasadami kultury i dyscypliny nauki.

7.  Odpowiedzialność Sprzedawcy

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.

7.2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: Instytut Gospodarki Nieruchomościami ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice lub na adres mail: biuro@ign.org.pl.

7.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

8. Odstąpienie od umowy

8.1. Z uwagi na zawarcie niniejszej Umowy poza lokalem Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.

8.2. W celu odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem musi poinformować organizatora o odstąpieniu w drodze pisemnego oświadczenia o rezygnacji z usługi wraz z podaniem numeru konta, na który ma zostać dokonany zwrot należności, które należy przesłać e-mailem na adres mailowy biuro@ign.org.pl

9. Dane osobowe

9.1. Administratorem danych osobowych jest IGN.

9.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu internetowego dostępnego na stronie www.ign.org.pl

10. Postanowienia końcowe

10.1. IGN zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez IGN, nie krótszym jednak niż 7 dni.

10.2. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

10.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

10.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego.

10.5. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

10.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2024 r.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl