13.11.2020

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii: 58) wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do konsultacji publicznych. Planowany termin przyjęcia projektu to IV kwartał 2020 r.

Projekt, ma na celu dodanie przepisów przejściowych, w zakresie wymagań dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które wdraża cześć przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153, z 18.06.2010,str. 13, z późn. zm.)
Uprzejmie prosimy o wyrażenie opinii do ww. projektu w terminie do 5 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma oraz przekazanie ewentualnych opinii również w wersji edytowalnej na adres poczty elektronicznej: Justyna.Kozun@mr.gov.pl, Barbara.Oskwarek@mr.gov.pl.

Wyznaczony krótki termin, wynika z pilnego wdrożenia przepisów przejściowych do wymagań określonych w przywołanym projekcie rozporządzenia. Projekt ten, ma na celu ograniczenie możliwych problemów z terminowym rozpatrywaniem wniosków o zatwierdzenie projektu budowlanego i wniosków o pozwolenie na budowę itd., w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej (zmiana wartości wskaźnika EP oraz wartości współczynnika przenikania ciepła U od 31 grudnia 2020 r..

Projekt rozporządzenia

Uzasadnienie

OSR

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl