25.03.2023

Petycja do Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Szanowni Państwo Zarządcy Nieruchomości
Uczestnicy spotkania związanego z podwyżkami cen ciepła</i>

Serdecznie Państwu dziękuję za tak olbrzymi odzew i udział w naszym internetowym spotkaniu w dn. 21.02.2023r.
Niezwykle liczna frekwencja uczestników spotkania (przeszło 350 osób) wpłynęła na problemy techniczne związane z możliwością zalogowania się i bezpośredniego udziału w niniejszym wydarzeniu. Wszystkich Państwa, którzy nie mogli w sposób bezpośredni wziąć udziału w tym wydarzeniu serdecznie przepraszamy i jednocześnie informujemy, że z dniem dzisiejszym zwiększyliśmy nasze techniczne możliwości w tym obszarze. W celu wyeliminowania tego typu problemów technicznych w przyszłości, informujemy, że docelowo będzie od dnia dzisiejszego mogło uczestniczyć w naszych spotkaniach internetowych jednocześnie nawet 500 osób.

Uczestnicy spotkania jednomyślnie stwierdzili, że o ile dla odbiorców indywidualnych dokonano – chaotycznych co prawda – ale odczuwalnych rekompensat bezpośrednich, odbiorcy zbiorowi mają być rekompensowani odgórnie według niezrozumiałych mechanizmów i z dużym poślizgiem. Rekompensaty w zasadzie nie obejmują dokonanych przed 30 września 2022 r. drakońskich podwyżek. Przez ostatnie 15 miesięcy podwyżki cen ciepła u wielu zarządców nieruchomości wzrosty nawet o 150-180%. Sytuacja ta spowodowała, że frustracja i gniew właścicieli lokali  w budynkach wielolokalowych, a więc spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, tbs i jst obraca się przeciwko zarządom i zarządcom nieruchomości, w nich upatrując winnych. Na to nie ma naszej zgody i przyzwolenia !

Nasza dalsza bierna postawa, jak również brak działań informacyjnych względem naszych mieszkańców, nie tylko naraża nas na bezkarne obarczanie odpowiedzialnością za skutki decyzji władz, ale również na zarzut mieszkańców o bezczynność. Nie pozwolimy również, aby to był argument, który posłuży w najbliższym czasie do próby odwołania wielu z nas z pełnionych funkcji w zarządach podmiotów zarządzających budynkami wielolokalowymi.

Przyjęte uzgodnienia przez uczestników spotkania

W tym miejscu w imieniu uczestników spotkania apeluję do WSZYSTKICH Państwa Zarządców Nieruchomości o odpowiedzialny i zdyscyplinowany sposób podejścia do dalszego problemu podwyżek cen energii.

Uczestnicy spotkania poprzez jednogłośną aklamację przyjęli uzgodniony i przedyskutowany tekst petycji do Ministerstwa Klimatu I Środowiska (tekst w załączeniu). Uczestnicy spotkania jednomyślnie stwierdzili, że nasze działania nie mają charakteru politycznego, służą ochronie mieszkańców przed dalszymi podwyżkami cen energii i zneutralizowaniem ich wpływu. Mają przede wszystkim na celu ochronę przed dalszym pogłębiającym się z każdym dniem problemem ubóstwa energetycznego mieszkańców naszego kraju.

Niniejsza petycja (w załączeniu) powinna zostać pilnie dostarczona przez zarządców nieruchomości (różnymi dostępnymi kanałami komunikacji wewnętrznej) do zapoznania się i podpisania przez mieszkańców zarządzanych przez nas budynków. Petycja wyjaśnia mieszkańcom nieuzasadniony i niedopuszczalny trend podwyżek cen energii. Podpisane przez mieszkańców petycje powinny zostać dostarczone do zarządcy nieruchomości (spółdzielnia mieszkaniowa, tbs, podmioty zarządzające wspólnotami mieszkaniowymi etc.), a następnie odesłane przez zarządcę nieruchomości  tradycyjną pocztą na adres Instytutu Gospodarki Nieruchomościami – adres na stronie www.ign.org.pl

Zgromadzeni uczestnicy spotkania dot. podwyżek cen energii zaapelowali również do wszystkich związków rewizyjnych, izb oraz stowarzyszeń i federacji zarządców nieruchomości z terenu całego kraju o czynne i pilne włączenie się do naszej inicjatywy przeciwko podwyżkom cen energii (prośba o kolportaż petycji do swoich członków). Prosimy, abyście Państwo nie pozostali bierni na nasz wspólną inicjatywę, bądźmy choć raz ponad podziałami, bądźmy odpowiedzialni i odsuńmy wszystkie dotychczasowe spory i niedomówienia z przeszłości. W zaistniałej trudnej sytuacji Zarządcy Nieruchomościami z terenu całego kraju od nas tego oczekują i stańmy na wysokości zadania!

Podpisane petycje z terenu całego kraju zostaną przedłożone na celowo zorganizowanej konferencji prasowej i dostarczone następnie do Ministra Klimatu i Środowiska. Zamierzamy, aby konferencja prasowa odbyła się przy szerokim współudziale Przedstawicieli środowisk Zarządców Nieruchomości (związki rewizyjne, izby gospodarcze, stowarzyszenia i federacje zarządców nieruchomości biorących udział w niniejszej inicjatywie). O terminie i miejscu konferencji prasowej oraz dostarczenia podpisanych petycji Ministrowi Klimatu i Środowiska poinformujemy Państwa odrębnym pismem.

 

Harmonogram działań
na rzecz uzyskania rekompensat bezpośrednich do centralnego ogrzewania dla odbiorców mieszkaniowych ciepła sieciowego

  • 21 luty 2023 – webinarium – przedstawienie aktualnej sytuacji wokół rekompensat do centralnego ogrzewania na cele mieszkaniowe ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców ciepła sieciowego
  • przyjęcie rezolucji o potrzebie wystąpienia z petycją do Ministerstwa Klimatu
  • zapoznanie się z projektem petycji
  • przyjęcie uzgodnionego tekstu petycji
  • zobowiązanie Instytutu Gospodarki Nieruchomościami do przekazania treści webinarium oraz tekstu petycji wszystkim związkom rewizyjnym oraz związkom właścicieli nieruchomości z poleceniem niezwłocznego dalszego ich rozesłania zrzeszonym i nie zrzeszonym zarządcom / administratorom  spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot oraz TBS-ów. ( dalej: administratorom) w Polsce.

 

Przyjęcie do realizacji poniższej agendy:

a) przekazanie w trybie pilnym przez administratorów treści petycji (najlepiej z pismem przewodnim opisującym aktualną sytuację ciepłowniczą oraz termin zwrotnego dostarczenia petycji do administracji (bezwzględnie  do 15 marca 2023 r.) do skrzynek  pocztowych  wszystkich lokali mieszkalnych administrowanych przez siebie  budynków

b) przekazanie przez zarządców / administratorów odebranych od użytkowników lokali mieszkalnych oryginałów petycji (po skopiowaniu) z określeniem liczby podpisów do siedziby Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2023 r.

c) poinformowanie przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami związków rewizyjnych, izb, stowarzyszeń i federacji oraz związków właścicieli nieruchomości  w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2023 r. o dacie i miejscu konferencji prasowej oraz dacie złożenia podpisanych petycji Ministrowi Klimatu i Środowiska

d) konferencja prasowa informująca media ogólnopolskie i lokalne o zamiarze złożenia petycji, z określeniem liczby podpisów. Konferencja prasowa przy udziale Przedstawicieli związków rewizyjnych, izb, stowarzyszeń i federacji oraz związków właścicieli nieruchomości biorących udział w niniejszej inicjatywie (w uzgodnionym terminie)

e) złożenie petycji Ministrowi Klimatu i Środowiska, przy udziale Przedstawicieli związków rewizyjnych, izb, stowarzyszeń i federacji oraz związków właścicieli nieruchomości biorących udział w niniejszej inicjatywie (w uzgodnionym terminie)

Apeluję do WSZYSTKICH Państwa Zarządców Nieruchomości o odpowiedzialny i zdyscyplinowany sposób podejścia do powyższego harmonogramu działań

Szanowni Państwo,

bez zorganizowanego i uporządkowanego sposobu działania, wszyscy personalnie odczujemy na najbliższych zebraniach wspólnot mieszkaniowych oraz walnych zgromadzeniach skutki podwyżek cen energii oraz narastającą frustrację odbiorców końcowych energii. Wtedy będzie już niestety za późno. Zorganizujmy się więc już teraz i w sposób odpowiedzialny podejdźmy do dostarczenia, a następnie zebrania podpisanych petycji od naszych mieszkańców.

Prosimy pamiętać, by do petycji załączyć również Państwa klauzulę informacyjną zgodnie z RODO.

WAŻNA INFORMACJA:  Art. 4 ust.2 pkt 1 ustawy o petycjach wymaga oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję. Numer PESEL oznacza każdą osobę w sposób nie budzący wątpliwości. Petycja, której wzór został przygotowany przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami jest dokumentem, którego wypełnienie i złożenie jest dobrowolne, co oznacza, że jeżeli ktoś nie chce dokonać oznaczenia osoby przy pomocy numeru PESEL, to nie powinien wypełniać druku. Alternatywnie jeśli jednak chce osoba podpisać petycję, wówczas może wpisać oczywiście adres zamieszkania zamiast PESEL.

Podpisane petycje należy dostarczyć do Instytutu Gospodarki Nieruchomościami (ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice) w zamkniętych opakowaniach z dopiskiem „PETYCJA” i dokładnym oznaczeniem ilości uzyskanych podpisów.

Instytut Gospodarki Nieruchomościami nie będzie ingerował w zawartość otrzymanych przesyłek.

 

Prosimy o zachowanie terminów zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Z poważaniem,

 Arkadiusz Borek

Prezes Zarządu

Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

Petycja do Ministra Klimatu i Środowiska .pdf

Petycja do Ministra Klimatu i Środowiska

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl