25.09.2020

Konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Zgodnie z otrzymanym pismem od Pani Jadwigi Emilewicz, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został udostępniony projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD49) wraz uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.

Zwracamy się z prośbą o zajęcie stanowiska do projektu w terminie 21 dni od dnia jego udostępnienia, a w przypadku uwag – o przekazanie ich w formie załączonej tabeli (również w wersji edytowalnej na adres poczty elektronicznej: ust.rmsp@mr.gov.pl).

Projekt ustawy

Uzasadnienie

OSR

Załącznik_tabela uwag

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl