03.08.2020

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Ministerstwo Rozwoju w przesłanym piśmie do Instytutu Gospodarki Nieruchomościami informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju: 17) wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji, w ramach konsultacji publicznych.

Uwagi w ramach konsultacji (zgodnie z ww. pismem przewodnim) można składać w terminie  21 dni od dnia opublikowania projektu na BIP RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336603

Zgodnie z przesłanym pismem głównym celem projektu rozporządzenia jest wprowadzenie zmian mających na celu ułatwienie dostępu do budynków i urządzeń z nim związanych osobom z różnym rodzajem niepełnosprawności, co z pewnością będzie miało pozytywny wpływ również na inne grupy społeczne jak osoby starsze, opiekunowie z małymi dziećmi czy osoby z czasowymi dysfunkcjami ruchowymi, jak również dostosowanie obowiązujących przepisów techniczno budowlanych do zapisów wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 1496), w zakresie wprowadzenia wymagania dotyczącego konieczności zapewnienia minimalnego udziału lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych, w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym.

Prosimy o przekazanie ewentualnych opinii w wersji edytowalnej na adres poczty elektronicznej: biuro@ign.org.pl do dnia 19 sierpnia br. podając poniższe informacje:

– Podmiot zgłaszający
– Jednostka redakcyjna do której wnoszona jest uwaga oraz treść uwagi
– Uzasadnienie

– Proponowane rozwiązanie

Instytut Gospodarki Nieruchomościami, jako adresat pisma prześle wszelkie opinie i uwagi w wymaganym powyżej terminie.

Projekt nowelizacji 14.07.2020

Uzasadnienie 14.07.2020

OSR 14.07.2020

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl