Seminarium – transformacja rynku energii na poziomie lokalnym

W dniu 20 maja 2022 r. w Katowicach odbyło się kolejne specjalistyczne Seminarium – transformacja rynku energii na poziomie lokalnym, podczas którego zostały omówione i przedstawione rozwiązania zmierzające do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków, MŚP m.in. poprzez implementowanie nowych przepisów dotyczących prosumenckiego wykorzystania energii ze źródeł OZE,  a docelowo poprzez takie działania ograniczyć ubóstwo energetyczne wśród odbiorców finalnych.

Sytuacja na polskim rynku energetycznym staje się niezwykle skomplikowana i trudna. W najbliższym czasie może ona zagrażać bezpieczeństwu energetycznemu naszego kraju. Wiele tych czynników niestety zaczęło wpływać również negatywnie od pewnego czasu na zadłużenie MŚP, gmin oraz mieszkańców budynków wielolokalowych w spółdzielniach mieszkaniowych i we wspólnotach mieszkaniowych. Obserwujemy, że zjawisko to ma niestety charakter nasilający się w ostatnich miesiącach, co wpłynie niewątpliwie w efekcie finalnym również na sytuację finansową spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, gminnych zarządców komunalnych oraz całego sektora MŚP.

Mamy zatem do czynienia z typowym i niestety gwałtownie narastającym zjawiskiem zubożenia energetycznego naszego społeczeństwa, gmin i MŚP.

Spotkanie poprowadzili członkowie Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami oraz Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami posiadający wieloletnie doświadczenie związane z restrukturyzacją firm i restrukturyzacją zarządzania. Absolwenci wyższych uczelni kierunków technicznych, ekonomicznych i związanych z zarządzaniem strategicznym oraz zarządzaniem projektami UE. Autorzy i współautorzy przeszło 300 specjalistycznych programów mieszkaniowych, restrukturyzacji firm, analiz, ekspertyz i opracowań strategicznych dedykowanych dla branży nieruchomościowej, sektora energetycznego oraz samorządowego. Wieloletni pracownicy samorządowi oraz wykładowcy na uczelniach wyższych na studiach dziennych i zaocznych w tematyce szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami, inwestycji oraz odnawialnych źródeł energii. Posiadają uprawnienia członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Byli członkowie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Zarządców Nieruchomości. Współpracownicy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (European Investment Bank) oraz Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (The International Bank for Reconstruction and Development). Od 2020 r. uczestniczyli w pracach i uzgodnieniach nad wdrożeniem Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej.

Analitycy i doświadczeni wieloletni eksperci z zakresu odnawialnych źródeł energii w obszarze tworzenia i funkcjonowania spółdzielni energetycznych, biogazowni oraz efektywności energetycznej projektów OZE. Autorzy i współautorzy przeszło 200 audytów efektywności energetycznej i audytów energetycznych przedsiębiorstw. Inicjatorzy i współzałożyciele największej polskiej Spółdzielni Energetycznej HELIOS (członkami SE HELIOS są spółdzielnie mieszkaniowe i jst).

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl