Seminarium – transformacja rynku energii na poziomie lokalnym

Sytuacja na polskim rynku energetycznym staje się niezwykle skomplikowana i trudna. W najbliższym czasie może ona zagrażać bezpieczeństwu energetycznemu naszego kraju. Wiele tych czynników niestety zaczęło wpływać również negatywnie od pewnego czasu na zadłużenie MŚP, gmin oraz mieszkańców budynków wielolokalowych w spółdzielniach mieszkaniowych i we wspólnotach mieszkaniowych. Obserwujemy, że zjawisko to ma niestety charakter nasilający się w ostatnich miesiącach, co wpłynie niewątpliwie w efekcie finalnym również na sytuację finansową spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, gminnych zarządców komunalnych oraz całego sektora MŚP.

Mamy zatem do czynienia z typowym i niestety gwałtownie narastającym zjawiskiem zubożenia energetycznego naszego społeczeństwa, gmin i MŚP.

Z uwagi na powyższe, zapraszamy Państwa do uczestnictwa w naszym kolejnym specjalistycznym

na którym chcemy omówić i przedstawić rozwiązania zmierzające do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków, MŚP m.in. poprzez implementowanie nowych przepisów dotyczących prosumenckiego wykorzystania energii ze źródeł OZE,  a docelowo poprzez takie działania ograniczyć ubóstwo energetyczne wśród odbiorców finalnych.

W programie Seminarium zostaną omówione i przedstawione rozwiązania zmierzające do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków, MŚP poprzez zużywanie na zasadach prosumenckich energii wytwarzanej z zastosowaniem własnych OZE, a docelowo poprzez takie działania ograniczyć ubóstwo energetyczne wśród odbiorców finalnych.

Prowadzący spotkanie to członkowie Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami oraz Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami posiadający wieloletnie doświadczenie związane z restrukturyzacją firm i restrukturyzacją zarządzania. Absolwenci wyższych uczelni kierunków technicznych, ekonomicznych i związanych z zarządzaniem strategicznym oraz zarządzaniem projektami UE. Autorzy i współautorzy przeszło 300 specjalistycznych programów mieszkaniowych, restrukturyzacji firm, analiz, ekspertyz i opracowań strategicznych dedykowanych dla branży nieruchomościowej, sektora energetycznego oraz samorządowego. Wieloletni pracownicy samorządowi oraz wykładowcy na uczelniach wyższych na studiach dziennych i zaocznych w tematyce szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami, inwestycji oraz odnawialnych źródeł energii. Posiadają uprawnienia członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Byli członkowie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Zarządców Nieruchomości. Współpracownicy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (European Investment Bank) oraz Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (The International Bank for Reconstruction and Development). Od 2020 r. uczestniczyli w pracach i uzgodnieniach nad wdrożeniem Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej.

Analitycy i doświadczeni wieloletni eksperci z zakresu odnawialnych źródeł energii w obszarze tworzenia i funkcjonowania spółdzielni energetycznych, biogazowni oraz efektywności energetycznej projektów OZE. Autorzy i współautorzy przeszło 200 audytów efektywności energetycznej i audytów energetycznych przedsiębiorstw. Inicjatorzy i współzałożyciele największej polskiej Spółdzielni Energetycznej HELIOS (członkami SE HELIOS są spółdzielnie mieszkaniowe i jst).

Zobacz szczegółowy Program Seminarium

karta zgłoszenia Seminarium – do pobrania w pliku pdf

 

  Karta zgłoszenia uczestnictwa

  Seminarium Rynku Nieruchomości

  Niniejszym zgłaszamy:  Dane do faktury:

  Koszt uczestnictwa:

  550,00 zł netto/ 1 osoba plus należny podatek VAT 23 %

  Wpłaty prosimy dokonać na konto:

  INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
  ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
  ING BANK ŚLĄSKI nr rachunku 78 1050 1588 1000 0022 9491 5976
  TYTUŁ PRZELEWU: Seminarium Rynku Nieruchomości  Warunki uczestnictwa w Seminarium:
  1. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń (wraz z wniesieniem pełnej opłaty). Liczba miejsc jest ograniczona. Integralną część zgłoszenia stanowi oferta.
  2. Warunki rezygnacji:
   • rezygnacja tylko w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji z udziału w Seminarium zgłoszonej na 3 dni przed terminem odbycia Seminarium, będzie skutkowało obciążeniem Państwa całkowitym kosztem za Seminarium.
   • brak pisemnej rezygnacji i nie wzięcie udziału w Seminarium, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
   • brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w Seminarium
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty oraz miejsca Seminarium w przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w Seminarium.
  4. W przypadku gdyby Seminarium się nie odbyło się z winy Organizatora – Instytut Gospodarki Nieruchomościami - zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty bez odsetek i odszkodowania, w terminie 7 dni roboczych od daty odwołania Seminarium.
  5. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora.
  Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

  +48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl