Mazowieckie Seminarium Rynku Nieruchomości – 9.10.2012 r.

W dniu 9 października br. w Sali konferencyjnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie odbyło się II Mazowieckie Seminarium Rynku Nieruchomości, które zakończyło cykl Seminariów poświęconych omówieniu sytuacji oraz problemów szeroko rozumianej branży nieruchomości.

Gościem Honorowym Mazowieckiego Seminarium Rynku Nieruchomości był Pan Piotr Styczeń – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 

Dzięki obecności Pana Ministra, podczas Mazowieckiego Seminarium odbyła się konstruktywna dyskusja nad celowością deregulacji zawodów nieruchomościowych. Licznie zgromadzeni uczestnicy zadawali Panu Ministrowi pytania dotyczące między innymi odpowiedzialności za prowadzoną działalność przez  osoby nie posiadające wykształcenia, doświadczenia oraz licencji. Pan Minister Styczeń pozytywnie ustosunkował się do wprowadzenia przez stowarzyszenia branżowe „Certyfikatów” jako dokumentów potwierdzających jakość świadczonych usług na rynku. Zwrócił także uwagę na konieczność stałego doskonalenia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych jako podstawy do zachowania najwyższej jakości świadczonych usług oraz wzrostu bezpieczeństwa klientów.

Tegoroczne Seminaria, obok tematyki deregulacji zawodów nieruchomości, poruszały między innymi tematy związane z wprowadzeniem w życie projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane, ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w projekcie  „Ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego”, mające na celu umożliwienie Gminom lepszą gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, podczas swojego wystąpienia, szczegółowo omówił Minister Styczeń. Wystąpienie wzbudziło zainteresowanie zgromadzonych na Sali przedstawicieli samorządów, którzy kierowali do Pana Ministra pytania dotyczące między innymi umożliwienia jednostkom samorządu terytorialnego zawierania umów najmu lokali mieszkalnych na czas oznaczony.

Pan Prezes Arkadiusz Borek przedstawił, opracowany przez ekspertów Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, najnowszy „Raport na temat sytuacji mieszkaniowej”, w oparciu o dane którego dokonał analizy sytuacji budownictwa społecznego, komunalnego i spółdzielczego.

Podczas dalszej części obrad uczestnicy wraz z Panią Anną Kawecką próbowali odpowiedzieć na pytania dotyczące skutecznej windykacji oraz czy eksmisja to konieczność i ostateczność w walce z zadłużeniem.

Cykl Seminariów umożliwił także przedstawienie głównych korzyści z prowadzonej działalności –  w odniesieniu do rynku nieruchomości –  przedstawicielom Parterów Merytorycznych i Biznesowych, z którymi Instytut Gospodarki Nieruchomościami współpracuje od wielu lat.

W kolejnych dniach przedstawimy Państwu relacje z Seminariów Rynku Nieruchomości w poszczególnych miastach.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl