2013 II Kongres Mieszkalnictwa Gminnego

„Ubiegłoroczną sytuację na rynku mieszkaniowym w Polsce można nazwać mianem impasu. Po stronie popytu widoczni byli potencjalni nabywcy zainteresowani zakupem mieszkania,  będący jednak w głównej mierze ograniczeni możliwościami nabywczymi” – dokładnie tak zaczyna się wstęp do raportu opracowanego przez IGN nt. sytuacji mieszkaniowej w Polsce.

           Druga edycja organizowanego przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami oraz Federację Gospodarki Nieruchomościami.  Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa Gminnego odbyła się  28 marca 2013 roku w Sali Kinowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.  Stworzył on po raz kolejny szansę na dialog pomiędzy Przedstawicielami Rządu Polskiego, a zarządcami nieruchomości zasobów mieszkaniowych gmin, towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych, prywatnych firm zarządzających, po prostu wykonawcami prawa i ustaw ogłaszanych przez Ministerstwo.

Gościliśmy także pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych, pracowników samorządowych, deweloperów, jednym słowem wszystkich przedstawicieli  związanych z nieruchomościami i budownictwem.

W tym roku Gościem Honorowym, również został Podsekretarz Stanu Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Piotr Styczeń, którego kilkoma ciepłymi słowami przywitał Arkadiusz Borek, Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami. Pan Prezes Arkadiusz Borek w krótkim wstępie podkreślił, że „Stan budownictwa gminnego to nie jedyne palące problemy krajowego mieszkalnictwa. Cały rynek mieszkaniowy charakteryzuje spory deficyt ilościowy w segmencie lokali mieszkalnych, zły stan techniczny wielu budynków oraz szczególnie odczuwalna niedostępność mieszkań dla młodych gospodarstw domowych” otwierając tegoroczny, pełny  nadziei oraz spodziewanych obietnic przez Pana Ministra. Dodatkowo zostaliśmy zaszczyceni obecnością współpracowników Ministra: Pan Cezary Nowak – Zastępca Dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa oraz Pani Eliza Chojnicka – Zastępca Dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa.

Po oficjalnej części przyszedł czas na merytoryczne wypowiedzi zaproszonych Gości Honorowych oraz Prelegentów. Jako pierwszy, głos zabrał Pan Minister, który bardzo szczegółowo opisał zebranym uczestnikom pełne możliwości, jakie wprowadza Program MdM, czyli „Mieszkanie dla Młodych”. Pan Piotr Styczeń wraz ze swoimi współpracownikami przedstawili projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

            „Proponowane zmiany mają na celu ograniczenie istniejących barier i stworzenie elastyczniejszych instrumentów regulacyjnych, które umożliwiłyby gminom racjonalniejsze gospodarowanie posiadanym zasobem mieszkaniowym, efektywniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób najbardziej potrzebujących, większą rotację lokatorów i urealnienie kolejek osób oczekujących na przydział mieszkania.” – usłyszeliśmy od Pani Elizy Chojnickiej.

Podczas wystąpienia uczestnicy II Kongresu zostali zapoznani z 24 głównymi założeniami zmian, które Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej będzie dążyło do wprowadzenia w najbliższym czasie. Ukazany został stan na dzień dzisiejszy oraz jakie problemy są powiązane z tymi założeniami. Jak można było się spodziewać obecność Pana Ministra wywołała gorącą, lecz w pełni kulturalną dyskusje na poruszone tematy.  Uczestnicy z dużym zaangażowaniem zadawali pytania leżące w interesie nie tylko własnym, ale również Gmin, którymi zarządzają.

Podczas II Kongresu Rozwoju Mieszkalnictwa ogromne zainteresowanie wzbudziło wystąpienie Pana Zbigniewa Krepel – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, dotyczące problemów gmin i zarządców nieruchomości przy tworzeniu i wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami, których przedstawicieli na Sali Kinowej nie brakowało. Przedstawione zostały główne założenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także ustalenie wysokości tej jakości:

„W przypadku nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn:

1.Liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo ; 2.Ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo ; 3.Powierzchni lokalu mieszkalnego – oraz stawki tej opłaty ; 4.Gospodarstwa domowego” .

Dowiedzieliśmy co zmieni się z dniem 1 lipca 2013 roku, a mianowicie „Gmina przejmie władztwo nad odpadami w mieście, z mieszkańców zostanie zdjęty obowiązek samodzielnego podpisywania umów z przedsiębiorcami, każdy mieszkaniec będzie płacił opłatę za odpady komunalne na rzecz gminy.

Instytut Gospodarki Nieruchomościami chce zaznaczyć, że dyskusje podjęte podczas Kongresu to jedynie początek, dający możliwość podjęcia różnorodnych działań, których skutki służyć mogą zarówno samorządom, jak i nam – obywatelom.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl