2012 Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa Gminnego

Sytuacja polskiego mieszkalnictwa już jest zła, a jeśli nie zostaną powzięte odpowiednie środki – może być jeszcze gorsza. Z raportu przedstawionego podczas Kongresu Rozwoju Mieszkalnictwa Gminnego przez Monikę Kramek – eksperta Instytutu Gospodarki Nieruchomościami – wynika, iż lata 2009-2011 były bardzo trudnym okresem pod względem ogólnej liczby oddanych do użytku mieszkań. Szacuje się, że deficyt mieszkań to obecnie ponad 1 mln brakujących lokali. Jak przekonywał Arkadiusz BorekPrezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami: „Każde odpowiedzialne Miasto/Gmina powinno posiadać rzetelnie opracowaną Politykę Mieszkaniową i zawartą w niej diagnozę oraz wizję rozwoju mieszkalnictwa”. Zorganizowany przez IGN Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa Gminnego, który odbył się 23 lutego 2012 roku w Sali Kinowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie, stanowił okazję do wspólnej dyskusji przedstawicieli Ministerstwa, władz samorządowych i zarządców, dotyczącej sytuacji mieszkaniowej w naszym kraju. Pojawiły się propozycje zmian w zastanej sytuacji prawnej, ukazano możliwe nowe ścieżki rozwojowe dla sektora mieszkalnictwa gminnego, ale przede wszystkim – atmosfera panująca podczas Kongresu daje nadzieję na to, iż wspólnymi siłami można osiągnąć coś wielkiego: poprawić sytuację bytową wielu Polaków, a przy tym zdjąć z barków Gmin i Miast ogromny ciężar, jakim jest świadomość złego stanu polskiego mieszkalnictwa oraz rosnącego zadłużenia związanego ze zbyt kosztownym utrzymywaniem mieszkań socjalnych i komunalnych, przy zaniżonych czynszach.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej objął Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa Gminnego Patronatem Honorowym, a w przedsięwzięciu wzięło udział ponad 230 przedstawicieli ministerstw, władz samorządowych i zarządców nieruchomości z całej Polski. Tak wysoka frekwencja cieszy, stanowi bowiem dowód na to, iż sytuacja wielu polskich rodzin, które nie mogą sobie pozwolić na własne mieszkanie, nie jest obojętna osobom decyzyjnym, mającym wpływ na to, jak w przyszłości będzie wyglądać segment rynku mieszkaniowych nieruchomości gminnych.

Arkadiusz Borek, Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, podkreślił w krótkim wstępie, otwierającym Kongres, iż „likwidacja deficytów ilościowych w segmencie lokali mieszkalnych (nie tylko w zasobach gminnych) powinna stać się priorytetem w działaniach władz samorządowych. Niezwykle istotnym jest podjęcie natychmiastowych środków zmierzających do poprawy polskiego mieszkalnictwa”.

O obecnym stanie tego segmentu rynku nieruchomości poinformowała wszystkich zgromadzonych Monika Kramek, ekspert Instytutu Gospodarki Nieruchomościami. Przedstawiła Ona sporządzony przez IGN najnowszy raport, dotyczący sytuacji mieszkaniowej w Polsce. W swoim wystąpieniu wskazała, iż Polacy za przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mogą zakupić zaledwie ok. 0,8 mkw powierzchni mieszkania, podczas gdy obywatele krajów zachodnioeuropejskich – ok. 2-3 mkw mieszkania. Niewątpliwie wpływ na to mają malejące możliwości nabywcze naszego społeczeństwa. O tym, jak bardzo ludziom potrzebne jest wsparcie, pozwalające na zakup wymarzonego mieszkania, może świadczyć chociażby rosnące zainteresowanie dofinansowaniem w ramach programu „Rodzina na Swoim”.

Wzrost zainteresowania programem „Rodzina na Swoim” w ostatnich latach spowodowany jest m.in. planowanym wygaszeniem tego programu z końcem 2012 roku. Wygaszenie to, w połączeniu z wprowadzoną rekomendacją S, obniżającą zdolność kredytową Polaków, przyczynią się wkrótce do wzrostu liczby gospodarstw domowych, które nie będą mogły pozwolić sobie na zakup własnego mieszkania. Warto zatem rozważyć różne alternatywne rozwiązania dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego, skupiając się przy tym na ograniczeniu środków z budżetu gminy. Temat ten został szeroko omówiony podczas Kongresu przez Prezesa Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami. Arkadiusz Borek skupił się przede wszystkim na przedstawieniu różnych propozycji, służących umożliwieniu rozwoju segmentu mieszkaniowego w Polsce. Jedną z takich propozycji jest zastosowanie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w sektorze mieszkalnictwa. O takiej możliwości, a także o zaletach i wadach stosowania Platformy PPP w sektorze mieszkalnictwa mówili podczas swoich wystąpień Michał PiwowarczykZastępca Dyrektora Departamentu Przygotowania Projektów Indywidualnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz Marta Woźniak, również z Departamentu Przygotowań Projektów Indywidualnych. Stosowanie PPP jako narzędzie finansowe w sektorze mieszkaniowym wiąże się z licznymi korzyściami, wśród których wymienić trzeba możliwość wprowadzenia mechanizmów konkurencji w procesie świadczenia usług (co wiąże się z jednoczesnym wzrostem jakości tychże usług). Niewątpliwą zaletą jest też możliwość realizacji projektów przy ograniczonych środkach publicznych – wówczas zaoszczędzone środki publiczne można przeznaczyć na inne cele. Niestety, przy stosowaniu PPP pojawiają się różne bariery, znacznie utrudniające realizację przedsięwzięcia.

Pomimo wspomnianych barier, PPP rzeczywiście jest realną szansą na rozwój mieszkalnictwa, należy tylko zadbać o odpowiednie przygotowanie oraz wierzyć, iż przedstawione podczas Kongresu propozycje zmian do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (przedstawił je Piotr Styczeń – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej), wejdą w życie, stwarzając nowe możliwości w sektorze polskiego mieszkalnictwa.

Wśród proponowanych przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami propozycji alternatywnych rozwiązań dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego przy minimalizacji środków z budżetu gminy, Prezes Arkadiusz Borek wymienił:

– koncepcję Społecznych Grup Mieszkaniowych (najem z docelowym przeniesieniem własności);

– program „Kamienice za mieszkanie”;

– program „Senior”

Każde z proponowanych rozwiązań zostało szczegółowo omówione, a te z nich, które zostały (bądź są w trakcie) wprowadzone w życie, dodatkowo poparto konkretnymi przykładami realizacji. Jednym z takich rozwiązań jest niewątpliwie powołanie do życia przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami Polskiej Agencji Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – Krzysztof Mikuła – przedstawił perspektywy rozwoju TBS-ów bez udziału środków rządowych. Tematem Jego wystąpienia były kwestie inwestowania przez TBS-y poprzez obligacje zamienne, a także odroczone prawo własności w miejsce Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

W wielu wystąpieniach powracał problem barier prawnych, uniemożliwiających bądź utrudniających poprawę sytuacji na rynku mieszkaniowym w Polsce. Zagadnienie to stanowiło rdzeń tematu przedstawionego przez Elizę Chojnicką – Zastępcę Dyrektora w Departamencie Mieszkalnictwa z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Samymi kwestiami prawnymi i koniecznością wprowadzenia zmian zajął się w swoim wystąpieniu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Piotr Styczeń.

Zmiany proponowane przez Ministerstwo to m.in.:

– zmiana definicji mieszkaniowego zasobu gminy i publicznego zasobu mieszkaniowego;

– umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego zawierania umów najmu lokali mieszkalnych na czas oznaczony;

– oddanie do wyłącznej właściwości sądu orzekania o uprawnieniach do otrzymania lokalu socjalnego.

Te i inne proponowane zmiany mają służyć usprawnieniu działań, które z kolei umożliwią Gminom lepszą gospodarkę gminnymi zasobami mieszkaniowymi.

Uczestnicy Kongresu Rozwoju Mieszkalnictwa Gminnego wyszli ze spotkania pełni nadziei i zapału do dalszej pracy. Instytut Gospodarki Nieruchomościami pragnie podkreślić, iż dyskusje podjęte podczas Kongresu to jedynie zalążek, pozwalający na podjęcie różnorodnych przedsięwzięć, których skutki służyć mogą zarówno samorządom, jak i obywatelom naszego kraju. W trakcie Kongresu Podsekretarz Stanu Pan Piotr Styczeń otrzymał prestiżowy Złoty Laur Instytutu Gospodarki Nieruchomościami za szczególny wkład w rozwój gospodarki nieruchomości.  Gratulujemy !

 

 

Patronat Honorowy nad Kongresem objął Sławomir Nowak – Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

PATRONI MEDIALNI KONGRESU:

Nowy PrzemyslPortal Samorzadowy

Forum Samorządowe

 

 

 

Galeria:

 © Wszystkie prawa zastrzeżone

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl