21.02.2023

Klauzula informacyjna-1

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami,
  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest administrator danych dostępny pod adresem e-mail: rodo@ign.org.pl
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych tj. w celu przesyłania Państwu ofert Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, za pośrednictwem Państwa adresu e-mail – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Państwa zgody wymaganej zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług  drogę elektroniczną i art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych. Odbiorcą Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług IT – na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, do którego zostały pozyskane, nie dłużej jednak niż do momentu wycofania udzielonej przez Państwa zgody. Potem Państwa dane zostaną usunięte.
  1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a gdy podstawę przetwarzania stanowi zgoda – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  3. Udostępnienie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nieudostępnienie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wykorzystania Państwa danych osobowych do celów wskazanych w pkt 3 klauzuli.
  4. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

+48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl