13.02.2023

Czy OC zarządcy nieruchomości musi być dołączone do umowy o zarządzanie ?

Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami zarządca nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością.

Ochroną ubezpieczeniową  objęta jest odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z zarządzaniem nieruchomością. Jeżeli zarządca nieruchomości wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.

Zapisy ustawy wprost mówią nam o tym, że kopia polisy ubezpieczenia musi stanowić załącznik do umowy o zarządzanie nieruchomością. Polisa ubezpieczenia oc zarządcy nieruchomości musi być aktualna na dzień zawarcia umowy o zarządzanie nieruchomością.

Kończy Ci się ubezpieczenie oc zarządcy ? Prześlij poniższy formularz i poznaj składkę ubezpieczenia.

  OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

  WNIOSKOWANY OKRES UBEZPIECZENIA

  Tak

  Informacja na temat szkód w ostatnich trzech latach

  Brak szkódSzkody

  Dane kontaktowe

   

  Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

  +48 32 203 89 30 / biuro@ign.org.pl