Polish English German
Baza firm Dodaj firmę
Zapisz się na bezpłatny newsletter:
  Twój e-mail:

Pochwal się swoim profesjonalizmem

 

E-learning
Podnoszenie kwalifikacji
Internetowa
giełda nieruchomości
aktualności
Poradnik ekspertów
formularz zapytaniaStrona główna | Źródła wiedzy | Słowniczek pojęć

Słownik pojęć

Panel ekspertów

Ciało instytucjonalne złożone z niezależnych ekspertów specjalizujących się w dziedzinie będącej przedmiotem ewaluacji, którzy w oparciu o przedłożone dokumenty i dane oceniają efekty programu lub projektu w kontekście określonych kryteriów ewaluacyjnych.

Parametry i wskaźniki urbanistyczne

należy przez to rozumieć parametry i wskaźniki ustanawiane w dokumentach planistycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 4, art. 16 ust. 2 i art. 40

Partnerstwo

Włączenie w proces podejmowania decyzji i ich realizację odpowiednich szczebli władz wspólnotowych i krajowych, jak również instytucji i środowisk regionalnych oraz lokalnych najlepiej znających potrzeby i możliwości swego regionu. Jest to jedna z zasad wdrażania →Funduszy Strukturalnych.

Phare – Program Spójność Gospodarcza i Społeczna (Phare SSG)

Program rozwoju regionalnego finansowany przez UE, będący jedną z części Phare, który ma na celu zmniejszanie opóźnień i zróżnicowań pomiędzy regionami poprzez promowanie aktywności sektora produkcyjnego, rozwój zasobów ludzkich oraz infrastruktury.

PHARE-CBC

Program współpracy przygranicznej, służący finansowaniu projektów, głównie inwestycyjnych, sytuowanych na granicach krajów Phare z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Plan miejscowy

należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Płatność

Określona wielkość środków w ramach pomocy finansowej, wypłacana przez Komisję Europejską do instytucji płatniczej na podstawie wniosku o płatność.

Płatność okresowa

Płatność dokonywana w trakcie realizacji programu lub projektu, stanowiąca określoną transzę (część) środków w ramach pomocy finansowej. Płatność ta jest dokonywana przez KE w celu zwrotu kosztów faktycznie opłacanych przez Fundusze i poświadczonych przez instytucję płatniczą.

Płatność salda końcowego

Płatność dokonywana po zakończeniu programu lub projektu, stanowiąca ostatnią transzę (część) środków w ramach pomocy finansowej i umożliwiająca uregulowanie zobowiązań finansowych ze strony Komisji Europejskiej.

Płatność zaliczkowa

Płatność dokonywana przez Komisję Europejską na rzecz instytucji płatniczej po podjęciu zobowiązania finansowego na pokrycie wydatków związanych z pomocą. Płatność ta powinna wynosić 7% wartości środków w ramach pomocy.

Początek okresu kwalifikowalności

Moment rozpoczęcia dopuszczalności wydatkowanych środków w danym programie lub projekcie do współfinansowania z funduszy pomocowych. Data ta odnosi się do płatności dokonywanych przez beneficjentów danego programu lub projektu i nie może poprzedzać dnia wpłynięcia wniosku o pomoc do Komisji Europejskiej

Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW)

Dokument przyjęty przez Komisję, w uzgodnieniu z danym państwem członkowskim, po dokonaniu oceny przedłożonego planu przez państwo członkowskie i zawierający strategię i priorytety działań Funduszy i państwa członkowskiego, ich cele szczegółowe, wielkość wkładu Funduszy i innych środków finansowych. Dokument ten winien być podzielony na priorytety i wdrażany za pomocą jednego lub kilku programów operacyjnych.

Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości

Nieruchomość, która ma stanowić zabezpieczenie hipoteczne kredytu lub pożyczki, należy ubezpieczyć od pewnych rodzajów ryzyk. Polisa powinna przewidywać odszkodowanie w przypadku zaistnienia pożaru i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczyciel powinien być akceptowany przez mBank.

Polityka ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej

Polityka, której celem było zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska, przyczynianie się do ochrony zdrowia ludzkiego, a także zapewnienie rozważnego i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych. Ponadto wprowadzono podstawowe zasady w dziedzinie ochrony środowiska są to:

 • zasada zapobiegania (prewencji) powstawaniu szkód ekologicznych,
 • zasada „zanieczyszczający płaci”
 • zasada pomocniczości, która mówi, że Wspólnota podejmuje działania w dziedzinie ochrony środowiska w takim zakresie aby można było osiągnąć określone cele w stopniu wyższym na szczeblu WE niż na poziomie poszczególnych państw członkowskich

Pomoc / wsparcie

Formy pomocy dostarczanej przez Fundusze Strukturalne, programy operacyjne, jednolite dokumenty programowe; Inicjatywy Wspólnoty lub wsparcie dla pomocy technicznej (doradczej) i działań innowacyjnych.

Pomoc publiczna

Wielkość środków pochodzących z budżetu państwa na wspieranie inwestycji podmiotów gospodarczych, w szczególności w formie:
a) dotacji oraz ulg podatkowych,
b) dokapitalizowania,
c)pożyczek lub kredytów oraz poręczeń lub gwarancji na korzystniejszych warunkach od oferowanych im na rynku. Może być to również bezpośrednia i pośrednia pomoc dla przedsiębiorców udzielana ze środków podmiotów publicznych (np. jednostek samorządów terytorialnych), a także ze środków podmiotów publicznych za pośrednictwem innych podmiotów (np. publicznych lub prywatnych podmiotów wskazanych przez państwo). W rozumieniu art. 87-89 Traktatu pomoc publiczna stwarza taką przewagę ekonomiczną przedsiębiorstwa, która przy równych warunkach działalności gospodarczej nie byłaby możliwa do osiągnięcia. Do mniej oczywistych przykładów transakcji spełniających ten warunek zaliczyć można np.: sytuację, w której przedsiębiorstwo ma uprzywilejowany dostęp do infrastruktury bez wnoszenia opłaty.

Pomoc strukturalna

Forma współfinansowania projektów ze środków Funduszy Strukturalnych.

Pomoc zwrotna

Forma udzielonego w ramach pomocy wkładu finansowego Wspólnoty we wdrażanie programów lub projektów. Dotyczy głównie działań nastawionych na wsparcie przedsiębiorczości, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw, i ma na celu pobudzenie inwestycji sektora prywatnego (efekt dźwigni).

Poprzedni właściciel

należy przez to rozumieć osobę, która została pozbawiona prawa własności nieruchomości wskutek jej wywłaszczenia albo przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych tytułów

Posiadacz zależny

posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą

Poświadczenie zamknięcia (zakończenia) pomocy

Dokument sporządzany przez niezależną jednostkę w ramach instytucji zarządzającej zawierający podsumowanie wniosków pokontrolnych z poprzednich lat, jak również ocenę rzetelności wniosku o końcową płatność oraz legalności i prawidłowości transakcji dokonanych w okresie objętym pomocą.

Potwierdzenie opłacenia podatku od ustanowienia hipoteki

To potwierdzenie uiszczenia podatku od czynności ustanowienia hipoteki. Wysokość tego podatku jest uzależniona od wysokości kwoty zabezpieczonej wierzytelności. Może być opłacony dwojako w zależności od sposobu składania wniosku o wpis hipoteki: Jeżeli sam złożyłeś wniosek w Sądzie Rejonowym na podstawie oświadczenia wierzyciela, opłacasz podatek w Twoim Urzędzie Skarbowym i przedstawiasz agentowi potwierdzenie wpłaty wraz z deklaracją podatkową PCC1. Jeżeli składasz wniosek u notariusza, pobiera on odpowiednią kwotę i opłaca podatek. Informację o tym fakcie umieszcza w akcie notarialnym przyjęcia wniosku o wpis hipoteki.

Potwierdzenie stanu prawnego nieruchomości

To dokument stwierdzający Twoje prawo do nieruchomości, na której chcesz ustanowić zabezpieczenie hipoteczne. Stanowi go przede wszystkim odpis z Księgi Wieczystej. Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, mBank może zaakceptować następujące dokumenty: akt notarialny nabycia nieruchomości zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające aktualny stan prawny ograniczonego prawa rzeczowego oświadczenie spółdzielni określające warunki przekształcenia lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego w prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego lub w spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

Potwierdzenie uzyskiwanych wyników finansowych

Dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i obejmuje łącznie kilka dokumentów: Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne (oryginał ważny 30 dni) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami (oryginał ważny 30 dni) Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-5) za okres minimum 6 miesięcy potwierdzona prezentatą przez Urząd Skarbowy (do wglądu+kserokopia) Zeznanie roczne za poprzedni rok podatkowy (PIT 36/PIT 28) potwierdzone prezentatą* przez Urząd Skarbowy (do wglądu + kserokopia) * pieczęcią urzędu z datą dzienną

Potwierdzenie wniesienia środków własnych

mBank akceptuje następujące dokumenty: • kosztorys powykonawczy sporządzony przez osobę uprawnioną wraz ze zdjęciami domu w budowie sporządzonymi przez Wnioskodawcę • akt notarialny umowy kupna działki • faktury dokumentujące dotychczas poniesione koszty związane z inwestycją takie jak: koszt projektu, zakup materiałów, koszt dotychczas wykonanych robót, itp.,

Powierzchnia sprzedaży

należy przez to rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.)

Powierzchnia użytkowa lokalu

należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału

Powszechna taksacja nieruchomości

należy przez to rozumieć wycenę nieruchomości, w wyniku której następuje ustalenie wartości katastralnej nieruchomości

Pozwolenie na budowę

należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego

Pozwolenie na budowę

Ma postać decyzji administracyjnej i jest wydawane przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego przy Urzędzie Gminy właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Przedstawiasz oryginał doradcy do wglądu. Podstawą jego wydania jest m.in. złożenie zatwierdzonego projektu technicznego. Wymagamy, aby pozwolenie na budowę było ostateczne tzn. bez możliwości odwołania.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych

Priorytet

Jeden z priorytetów strategii, przyjętych w PWW (CSF) lub w pomocy; priorytetowi jest podporządkowany wkład finansowy z Funduszy, innych instrumentów finansowych oraz odpowiednich środków finansowych państwa członkowskiego, jak również zestaw sprecyzowanych celów.

Proces TINA

Proces ten został zainicjowany w celu nawiązania ściślejszej współpracy w zakresie modernizacji i rozwoju infrastruktury transportowej w wymiarze TENs z państwami Europy Środkowej i Wschodniej kandydującymi do członkostwa w UE. Zadaniem TINA jest określenie i modernizacja głównych europejskich tras transportowych oraz osiągnięcie interoperatywności infrastruktury i zarządzania działalnością eksploatacyjno-przewozową na jej obszarze.

Produkt krajowy brutto (PKB)

Miernik produkcji wytworzonej na obszarze danego kraju, który jest sumą wydatków gospodarstw domowych na zakup dóbr i usług konsumpcyjnych, wydatków sektora prywatnego na zakup dóbr i usług inwestycyjnych, wydatków państwa na zakup dóbr i usług oraz salda bilansu handlu zagranicznego.

Program operacyjny

Dokument przyjęty przez Komisję, służący wdrażaniu PWW (CSF) i składający się ze spójnego zestawienia priorytetów, zawierającego działania wieloletnie, które mogą być wdrażane przez jeden lub kilka Funduszy, jeden lub kilka innych dostępnych instrumentów finansowych oraz EIB.

Program operacyjny pomocy technicznej

Specyficzny program operacyjny finansujący działania przygotowawcze, oceniające i kontrolne, niezbędne do wdrażania PWW (CSF)

Program pomocy w przebudowie gospodarczej państw Europy Środkowej i Wschodn

Początkowo program PHARE wspierał przemiany gospodarcze i społeczne w Polsce i na Węgrzech. Szczególny nacisk kładziono na rozwój sektora prywatnego. W miarę upływu lat PHARE rozrastał się, zwiększając obszar swojego działania zarówno kompetencyjnie jak i terytorialnie. Obecnie z pomocy tego Funduszu korzysta 10 państw kandydujących (Polska, Węgry, Republika Czeska, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Bułgaria, Słowenia) oraz trzy państwa nie kandydujące (Albania, Macedonia, Bośnia i Hercegowina).

Programowanie

Proces organizowania, podejmowania decyzji i finansowania, prowadzony w kilku etapach w celu wdrażania, na bazie wieloletniej współpracy, wspólnych działań Wspólnoty i państw członkowskich dla osiągnięcia określonych celów znajdujący wyraz w przygotowaniu dokumentów programowych.

Projekt (zadanie)

Najmniejsza dająca się wydzielić jednostka stanowiąca przedmiot pomocy.

Projekt bliźniaczy

Współpraca dwustronna w danej dziedzinie, będącej przedmiotem projektu, pomiędzy administracją kraju kandydującego a wybraną w drodze konkursu instytucją kraju członkowskiego UE.

Projekt techniczny

Przedstawienie projektu technicznego budowy umożliwia mBankowi ocenę adekwatności przedstawionego przez Ciebie kosztorysu budowy oraz wyceny nieruchomości, a co za tym idzie, własnego ryzyka kredytowego. Projekt taki powinien być sporządzony, podpisany oraz opatrzony pieczęciami projektantów wszystkich niezbędnych w danej sytuacji branż (architektonicznej, elektrycznej, wod-kan, etc.). Dodatkowo musi być zatwierdzony przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego przy Urzędzie Gminy właściwym dla miejsca położenia nieruchomości (oryginał do wglądu).

 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych na stronie www.ign.org.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami www.ign.org.pl. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem" informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami (zwany dalej IGN),
  ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy się kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: rodo@ign.org.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez IGN czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa i uchwalonego statutu.
 4. Dane osobowe będą  przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione przez IGN osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 6. W związku z przetwarzaniem przez IGN danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Akceptuj Zamknij

Strona www.ign.org.pl używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania treści do preferencji użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na dysku Twojego komputera zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeglądając tą stronę zgadzasz się na używanie plików cookies zgodnie z aktualnie stosowanymi ustawieniami przeglądarki internetowej.