Polish English German
Baza firm Dodaj firmę
Zapisz się na bezpłatny newsletter:
  Twój e-mail:

Pochwal się swoim profesjonalizmem

 

E-learning
Podnoszenie kwalifikacji
Internetowa
giełda nieruchomości
aktualności
Poradnik ekspertów
formularz zapytaniaStrona główna | Źródła wiedzy | Słowniczek pojęć

Słownik pojęć

Kategoria (obszar) interwencji

Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych pomocna przy identyfikacji, badaniu i monitorowaniu działań. Kategorie interwencji są wykorzystywane do wykonywania rocznych sprawozdań dotyczących Funduszy Strukturalnych i ich obciążenia w celu ułatwienia przekazu informacji dotyczących różnych polityk. Do głównych obszarów interwencji zaliczono: rolnictwo, leśnictwo, promowanie dostosowania i rozwoju obszarów rolniczych, rybołówstwo, pomoc dla dużych przedsiębiorstw, pomoc dla średnich i małych przedsiębiorstw, turystyka, infrastruktura transportowa, infrastruktura telekomunikacyjna i społeczeństwo informacyjne, infrastruktury energetyczne, infrastruktura środowiskowa, planowanie przestrzenne i odbudowa, infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia publicznego.

Komitet monitorujący

Podmiot powoływany wspólnie przez KE oraz kraj beneficjenta dla celów oceny i nadzorowania danego programu. Jego zadaniem jest zapobieżenie jednostronnym ocenom, wypracowanie kryteriów i sposobu oceny programu, częstotliwości i zakresu analiz cząstkowych i końcowych.

Komitet sterujący wyborem projektów

Podmiot powoływany przez instytucję zarządzającą w celu opiniowania i konsultowania wybór projektów kwalifikujących się do wsparcia z Funduszy Strukturalnych.

Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPPZK)

Dokument planistyczny określający przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania oraz cele polityki przestrzennej Polski. Dokument po jego zaakceptowaniu przez Radę Ministrów w dniu 5 października 1999 r. stanowi podstawę dla programowania ponadlokalnych przedsięwzięć publicznych, wpływających na przestrzenne zagospodarowanie kraju.

Koniec okresu dopuszczalności

Data zakończenia projektu odnosząca się do płatności dokonywanych przez końcowych beneficjentów przedłużona, na wniosek kraju członkowskiego o dwa lata.

Kontrakt wojewódzki

Instrument wspierania rozwoju regionalnego, w ramach którego samorządy otrzymały z budżetu państwa dotacje na wsparcie realizacji zadań własnych, wynikających z wojewódzkich strategii i programów rozwoju wpisujących się w cel i priorytety strategicznych dokumentów rządowych.

Kontrola finansowa

Mechanizmy i środki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie procesu gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi. Kontrola finansowa obejmuje kontrolę zarządczą oraz audyt.

Kontrola na miejscu

Kontrola prowadzona w zakresie operacji finansowanych przez Fundusze oraz systemów zarządzania i kontroli, prowadzona w miejscu realizacji projektu.

Kontrola wyrywkowa

Kontrola dokonywana na reprezentatywnej próbce operacji o wartości co najmniej 5% dopuszczalnych wydatków.

Korekta finansowa

Korekta finansowa jest przeprowadzana po wykryciu indywidualnych bądź systemowych nieprawidłowości i polega na anulowaniu całości lub części wkładu Wspólnoty, który może być ponownie wykorzystany, po konsultacjach z Komisją, w ramach innego projektu.

Kosztorys budowy/remontu

To dokument sporządzany wg wzoru banku i wypełniony przez Ciebie, w którym deklarujesz charakter i wysokość nakładów związanych z planowaną przez Ciebie budową lub remontem oraz określasz przybliżony terminarz realizacji. Niezbędnym elementem jest Twój odręczny, pełny podpis składający się z imienia, nazwiska i podpisu skróconego. Kosztorys powinien zawierać podpis i pieczęć kierownika budowy. W przypadku inwestycji realizowanej przez generalnego lub częściowego wykonawcę kosztorys sporządza wykonawca.

Koszty kwalifikowalne

Koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione lub zwłaszcza koszty, które spełniają kryteria zasadności wyznaczone przez instytucję zarządzającą.

Koszty kwalifikowalne ogółem

Koszty poniesione przez państwa członkowskie w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz nadzoru nad Funduszami Strukturalnymi

Koszty ogółem

Łączny koszt planowanych działań lub operacji , z uwzględnieniem kosztów dopuszczalnych oraz pozostałych (nie spełniających kryterium dopuszczalności).

Kryteria konwergencji

Wynikające z Traktatu z Maastricht kryteria określające warunki przystąpienia poszczególnych państw członkowskich do unii walutowej. Podstawowe kryteria są następujące:

 • niska inflacja,
 • dług publiczny poniżej 60% PKB,
 • wahania kursu waluty w ściśle określonych granicach,
 • stabilność długoterminowej stopy procentowej,
 • deficyt budżetowy poniżej 3% PKB

Kryteria wyboru projektów

Określony zestaw wymogów formalnych i merytorycznych, zawartych w programie uzupełniającym, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie ze środków pomocowych. W przypadku Funduszy Strukturalnych kryteria wyboru projektów formułowane są przez instytucję zarządzającą, a następnie aprobowane przez Komitet Monitorujący.

Ksiąg wieczystych ośrodek migracyjny

oddział sądu okręgowego, działający na rzecz sądu rejonowego, który prowadzi dotychczasowe księgi wieczyste

Księgi wieczystej migracja

ogół czynności służących przeniesieniu treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

Kwalifikowalność kosztów

Spełnienie przez koszty działań lub operacji określonych warunków, do których należą :

 • zgodność z wymogami Funduszu, z którego miałaby pochodzić pomoc;
 • spójność planowanych działań lub operacji z zatwierdzonym programem operacyjnym .

Kwalifikowalność wydatków

Spełnienie przez wydatki poniesione w ramach programu lub projektu określonych warunków co do ich współfinansowania z funduszy pomocowych.

Kwantyfikacja

Przedstawianie efektów realizacji programów finansowanych z Funduszy Strukturalnych na poziomie produktu, rezultatu oraz oddziaływania.

 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych na stronie www.ign.org.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami www.ign.org.pl. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem" informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami (zwany dalej IGN),
  ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy się kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: rodo@ign.org.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez IGN czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa i uchwalonego statutu.
 4. Dane osobowe będą  przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione przez IGN osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 6. W związku z przetwarzaniem przez IGN danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Akceptuj Zamknij

Strona www.ign.org.pl używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania treści do preferencji użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na dysku Twojego komputera zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeglądając tą stronę zgadzasz się na używanie plików cookies zgodnie z aktualnie stosowanymi ustawieniami przeglądarki internetowej.