Polish English German
Baza firm Dodaj firmę
Zapisz się na bezpłatny newsletter:
  Twój e-mail:

Pochwal się swoim profesjonalizmem

 

E-learning
Podnoszenie kwalifikacji
Internetowa
giełda nieruchomości
aktualności
Poradnik ekspertów
formularz zapytaniaStrona główna | Źródła wiedzy | Słowniczek pojęć

Słownik pojęć

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

Dokument wydaje Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego przy Urzędzie Gminy właściwym dla miejsca położenia działki. Z planu zagospodarowania przestrzennego można się m. in. dowiedzieć czy dana działka ma charakter działki budowlanej, o zasadach i warunkach podziału terenu, o projektowanych na danym terenie lub w pobliżu inwestycjach, o istniejącym lub projektowanym uzbrojeniu terenu. Jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.

Deklaracja wekslowa

Jest to dokument, w którym określasz zasady, na jakich mBank będzie mógł skorzystać z weksla. Niezbędnym elementem jest Twój odręczny, pełny podpis składający się z imienia, nazwiska i podpisu skróconego.

Dobra kultury współczesnej

należy przez to rozumieć niebędące zabytkami dobra kultury, takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna

Dobro publiczne

dobro powszechnie dostępne, dostarczane w takiej samej ilości i takiej samej jakości wszystkim konsumentom znajdującym się s strefie jego oddziaływania np. infrastruktura edukacyjna, infrastruktura parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych i inkubatorów technologicznych, infrastruktura służby zdrowia, czyste powietrze, publiczna telewizja

Dokumentacja budowy

należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu

Dokumentacja powykonawcza

należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dokumenty dotyczące inwestora zastępczego

Są to dokumenty określające status prawny inwestora zastępczego, takie jak np. wyciąg z rejestru spółdzielni, wyciąg z rejestru sądowego, wyciąg z rejestru przedsiębiorstw państwowych bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz akt notarialny potwierdzający prawo inwestora zastępczego do nieruchomości. Dokumenty powinny zostać złożone w oryginale lub w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub osobę uprawnioną do reprezentowania inwestora zastępczego.

Dokumenty programowe (operacyjne)

Dokumenty w postaci programów lub planów rozwoju, opracowywane dla potrzeb wydatkowania środków wstępnie przyznanych (alokowanych) danemu obszarowi lub sektorowi przez Komisję Europejską w ramach Funduszy Strukturalnych. Określają m.in. cele i główne kierunki wydatkowania środków na podstawie analizy aktualnej sytuacji i trendów rozwojowych danego obszaru lub sektora, kryteria i sposoby realizacji konkretnych projektów, osoby i instytucje odpowiedzialne za wykonanie określonych zadań oraz szacowaną wielkość i rozbicie środków z uwzględnieniem współfinansowania ze wszystkich osiągalnych źródeł budżetowych. Do dokumentów takich zaliczamy sektorowe programy operacyjne oraz Narodowy Plan Rozwoju.

Dokumenty tożsamości

Obowiązkowym dokumentem jest dowód osobisty w przypadku obywateli polskich lub paszport wraz z kartą pobytu - w pozostałych przypadkach (do wglądu + kserokopia). Dodatkowo należy przedstawić drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (do wglądu + kserokopia) np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, książeczka wojskowa, legitymacja służbowa.

Dopuszczenie do użytkowania nieruchomości

Może mieć różną postać. Bank akceptuje m.in.: decyzję o dopuszczeniu do użytkowania nieruchomości (wydawaną przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego przy Urzędzie Gminy właściwym dla miejsca położenia nieruchomości) potwierdzenie złożenia wniosku o dopuszczenie do użytkowania nadanie numeru administracyjnego zaświadczenie z Urzędu Gminy właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, że nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkaniowe

Dostawy

należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy i praw na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, o dzieło, najmu, dzierżawy, leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze

Dostęp do drogi publicznej

ależy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej

Dotacja

bezpośrednia płatność o charaterze niekomercyjnym, dokonywana przez instytucję wdrażającą na rzecz określonego beneficjenta

Dotychczasowa księga wieczysta

księgę wieczystą prowadzoną według dotychczas ustalonych wzorów, mającą podlegać migracj

Działanie

Grupa projektów realizujących ten sam cel. Działanie stanowi etap pośredni między priorytetem a projektem.

Działka budowlana

należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego; umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce

Działka gruntu

należy przez to rozumieć niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nieruchomości gruntowej

Dziedzina interwencji

Konkretne zagadnienie tematyczne w ramach kategoryzacji interwencji Funduszy Strukturalnych, wchodzące w skład dziedziny działalności społeczno-gospodarczej, np. inwestycje w gospodarstwach rolnych, usługi dla przemysłu turystycznego, budowa dróg.

Dziennik budowy

Dziennik jest dokumentem urzędowym prowadzonym przez uprawnionego kierownika budowy. Wydaje go miejscowy Urząd Gminy a dokładnie jego Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego, właściwy dla miejsca położenia nieruchomości,. Przedstawiasz oryginał doradcy do wglądu a do dokumentacji należy dołączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez doradcę.

 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych na stronie www.ign.org.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami www.ign.org.pl. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem" informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami (zwany dalej IGN),
    ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy się kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: rodo@ign.org.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez IGN czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa i uchwalonego statutu.
  4. Dane osobowe będą  przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
  5. Dane osobowe mogą być udostępnione przez IGN osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
  6. W związku z przetwarzaniem przez IGN danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Akceptuj Zamknij

Strona www.ign.org.pl używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania treści do preferencji użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na dysku Twojego komputera zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeglądając tą stronę zgadzasz się na używanie plików cookies zgodnie z aktualnie stosowanymi ustawieniami przeglądarki internetowej.