Polish English German
Baza firm Dodaj firmę
Zapisz się na bezpłatny newsletter:
  Twój e-mail:

Pochwal się swoim profesjonalizmem

 

E-learning
Podnoszenie kwalifikacji
Internetowa
giełda nieruchomości
aktualności
Poradnik ekspertów
formularz zapytaniaWYWIAD Z PREZYDENTEM MIASTA GDYNI

Instytut Gospodarki Nieruchomościami przeprowadził rozmowę z Prezydentem Miasta Gdyni. Rozmawialiśmy o tym, dlaczego działania ekologiczne są tak istotne, i jak poprawić jakość życia w mieście, pozostając w zgodzie z przyrodą.

Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni:

Prezydent Miasta Gdyni

Instytut Gospodarki Nieruchomościami: Czy wykonane były w ostatnich latach przez miasto jakieś prace termomodernizacyjne na zarządzanym zasobie nieruchomości? Jakie to były działania oraz wydatkowane środki finansowe?

Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni: W Gdyni od wielu lat realizujemy projekty termomodernizacyjne na zarządzanym zasobie nieruchomości. W ostatnich latach w ośmiu budynkach mieszkalnych  wielorodzinnych TBS Czynszówka zostało zastosowane w celu uzyskiwania ciepłej wody użytkowej odnawialne źródło energii - instalacje solarne dla potrzeb 260 mieszkań. Ponadto został zrealizowany program kompleksowej termomodernizacji placówek oświatowych na terenie Gdyni. Przy tej inwestycji korzystaliśmy ze wsparcia finansowego Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wartość inwestycji wyniosła ok. 13 mln. złotych. Uzyskaliśmy bardzo dobre efekty dotyczące oszczędzania energii od 40% do 70% zużycia energii poprzez modernizację systemów grzewczych i instalacji ciepłej wody użytkowej, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, docieplenie stropodachów oraz ścian zewnętrznych. Aktualnie Gdynia przygotowuje się do kolejnego programu termomodernizacji placówek oświatowych z uwzględnieniem zastosowania odnawialnych źródeł energii. Został ukończony program wymiany ogrzewania węglowego na gazowe np. w budynkach użyteczności publicznej lub w systemie dofinansowania wymiany przez mieszkańców. W centrum Łużycka Office Park w Gdyni Redłowie powstał jeden z pierwszych w Polsce „zielonych" biurowców o zredukowanym do minimum oddziaływaniu na środowisko. Biuro wybudowano zgodnie ze standardami rekomendowanymi przez unijny program Green Building. Kolejnym projektem było wprowadzenie parkometrów zasilanych energią słoneczną oraz powstanie prototypowego autka miejskiego zasilanego prądem, zbudowanego przez studentów i pracowników Akademii Morskiej.

 

IGN: Jakie miejsce w Pana działalności zajmuje kwestia ochrony środowiska, oszczędności zasobów naturalnych, inwestycji i działań związanych z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją miasta?

W.Sz.:Kwestia ochrony środowiska zajmuje jedno z ważniejszych miejsc na liście priorytetów naszego miasta. Nadmorskie położenie oraz znacząca powierzchnia terenów leśnych determinuje działania proekologiczne, których naczelnym wyzwaniem jest ochrona wód Zatoki Gdańskiej, ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych, usuwanie dzikich wysypisk, utrzymywanie drzewostanu oraz inwentaryzacja terenów zieleni miejskiej. Realizujemy program Ochrony Powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i bieżąco aktualizujemy ten stan na stronach UM Gdyni. Gdynia rozwijając idee zrównoważonego rozwoju ogranicza ingerencję w środowisko. Rozwijany będzie ekologiczny system komunikacji miejskiej - trolejbusy oraz autobusy zasilane gazem - transport szynowy - szybka Kolej Miejska i Pomorska Kolej Metropolitarna. Ważnym elementem działań zaplanowanych na najbliższe lata jest rozbudowa ścieżek rowerowych. Tym samym podnosimy konkurencyjność proekologicznych rozwiązań komunikacyjnych. Pragniemy budować świadomość w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Gdynia bierze udział w organizacji Międzynarodowego Dnia Ziemi, organizujemy konkurs „Zapraszamy ptaki do Gdyni", publikujemy informacje propagujące selektywną zbiórkę śmieci. Gdyński samorząd finansuje wystawki oraz zbiórki śmieci wielkogabarytowych. Dodatkowo wydajemy informator „Gdynia naturalnie" w 50 tys. egzemplarzy, organizujemy kampanię „Pies w wielkim mieście", której celem jest uświadamianie i zaszczepianie pozytywnych wzorców zachowań. Gdynia bierze także udział w akcji „Sprzątanie Świata". Modernizacja gospodarki komunalnej i energetycznej w Gdyni poprzez rozbudowę systemów kanalizacji sanitarnej, deszczowej i zaopatrzenia w wodę, to jedno z ważniejszych działań. Staramy się upowszechniać technologie energooszczędne. Miasto podejmuje działania w zakresie koncepcji oświetlenia miasta wpływające na poprawę efektywności użytkowania energii, tym samym poprawiając estetykę i bezpieczeństwo. W nowo budowanych instalacjach oświetlenia ulicznego stosowane są systemy redukujące moc opraw, obniżając pobór energii w godzinach późnonocnych, o małym natężeniu ruchu drogowego. Praktycznie wszystkie źródła światła, to energooszczędne lampy sodowe, a nieliczne źródła światła rtęciowego sukcesywnie są modernizowane lub budowane od podstaw z zastosowaniem energooszczędnych źródeł światła.

 

IGN: Jakie są podstawowe wartości, którymi kieruje się Państwa Gmina? Jakie główne cele przyświecają Gminie?

W.Sz.: Za nadrzędny cel rozwoju Gdyni, zapisany w strategii, uznaliśmy: „Osiągnięcie trwałego, akceptowanego społecznie i bezpiecznie ekologicznie rozwoju, pozwalającego dorównać europejskim standardom życia, przy pełnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, ludzkich i kapitałowych oraz walorów położenia miasta". W ramach tego celu naszym priorytetem jest rewitalizacja Śródmieścia, rozwój dzielnic miasta, doskonalenie miejskiego systemu komunikacyjnego, zintegrowane zarządzanie przestrzenią przy zachowaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych Gdyni. Pragniemy wspierać w dalszym ciągu gdynian zawodowo, wzmacniać aktywność obywatelską, rozwijać usługi realizowane na rzecz mieszkańców oraz prowadzimy politykę prorodzinną.

Strategia rozwoju miasta Gdyni została uchwalona po szerokich konsultacjach społecznych. Dokument obejmuje szerokie spektrum celów i działań determinujących zrównoważony rozwój miasta zarówno w sferze samorządowej, jak i w partnerstwie z pozostałymi sektorami (biznes, organizacje pozarządowe). Trzy podstawowe priorytety to: przestrzeń, gdynianie i gospodarka. Zapisy strategii zostały uszczegółowione w dokumentach niższego rzędu np. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, czy Strategii Rozwoju Transportu.

 

IGN: Czy miasto korzystało ze środków unijnych, a jeśli tak, to w jakim obszarze? Jakie to były nakłady inwestycyjne?

W.Sz.: Gdynia niezmiennie od lat znajduje się w czołówce gmin najlepiej korzystających z funduszy Unii Europejskiej, za nami liczne realizacje, a także jesteśmy w trakcie wielu projektów realizowanych przy pomocy pieniędzy unijnych. Gdynia i spółki komunalne uzyskują dotacje z Funduszy UE na realizację zadań związanych z rozbudową systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę, budowę sieci kanalizacji deszczowej, rozbudowę zakładu utylizacji odpadów, modernizację sieci cieplnej na obszarze Gdyni. Przedsięwzięcia te są priorytetowymi inwestycjami najbliższych lat. Jesteśmy w trakcie rozbudowy systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni, która jest dofinansowana z Funduszy Spójności w kwocie 12 049 368 zł. Największą inwestycją ostatnich lat wspomaganą funduszami Unii Europejskiej jest rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego. Etap III został dofinansowany w kwocie 85 850 000 zł, natomiast etap IV w kwocie 50 511 410, 46 zł. Trwa rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, która została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 41 424 609,58 zł. Trwa rozwój proekologicznego transportu  publicznego na Obszarze Metropolitarnym Trójmiasta, dofinansowany w kwocie 54 925 203 zł. Do największych inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków UE zaliczyć można: przebudowę układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP. Wartość dofinansowania inwestycji wyniosła 29 275 569,21 zł. Realizujemy również projekty partnerskie m.in. z Gdańskiem i Sopotem. I tak: wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie otrzymało dofinansowanie w kwocie 156 191 405,24 zł. Natomiast rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013 dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 47 972 066,23 zł. Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni - Etap I otrzymała dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 15 120 000 zł.

 

IGN: Jakie czynności podjęło miasto, aby podnieść standard życia mieszkańców?

W.Sz.: Wszystkie wspomniane wcześniej inwestycje służą podniesieniu standardu życia mieszkańców naszego miasta. Oprócz tego wymienić należy tutaj budowę Stadionu Piłkarskiego przy ulicy Olimpijskiej oraz Hali Sportowo - Widowiskowej,  przebudowę ulicy Chwarznieńskiej, budowę Trasy Kwiatkowskiego, przebudowę dróg powiatowych oraz modernizację dróg gminnych. Gdynia realizuje także liczne pozainwestycyjne działania, które mają na celu podniesienie standardu życia mieszkańców oraz rozwój społeczeństwa lokalnego. Realizujemy gdyński standard edukacyjny, współpracujemy z organizacjami pozarządowymi. Jedną z głównych sił stymulujących rozwój Gdyni jest aktywność obywatelska jej mieszkańców. Gdynia jako miasto przyjazne seniorom podejmuje szeroki zakres działań na rzecz najstarszych mieszkańców naszego miasta. Instytucją koordynującą ten projekt jest Centrum Aktywności Seniora, które od kilku lat realizuje wraz z partnerami pozarządowymi projekt Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Do młodych gdynian skierowaliśmy program DOKI, Działanie, Organizacja, Kreatywność, Inicjatywa, który umożliwia młodym ludziom uczestnictwo w organizacji dużych gdyńskich wydarzeń. Program Przedsiębiorcza Gdynia w nowatorski i różnorodny sposób propaguje przedsiębiorczość wśród mieszkańców Gdyni. Powołane w tym celu Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości współpracuje na stałe z Powiatowym Urzędem Pracy, Fundacją Gospodarczą, Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Agencją Rozwoju Pomorza, Pomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych, Pomorskim Funduszem Pożyczkowym, Agencją Rozwoju Gdyni i Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza. Gdynia prowadzi kompleksowy system pomocy społecznej, organizuje społeczność lokalnie, wspiera obszar inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej, upowszechnia działania podejmowane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i asystuje rodzinom zagrożonym bezdomnością. Istotą gdyńskiego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych w szczególności, a kwestii związanych z jakością życia mieszkańców w ogóle, jest kompleksowe myślenie o przyczynach zjawisk, ich skutkach i sposobach rozwiązywania i likwidacji problemów. Celem jest stałe podnoszenie jakości życia mieszkańców, zwłaszcza tych potrzebujących wsparcia, poprzez pomoc w sytuacjach nagłych, doraźnych oraz systemowe, długofalowe działanie, poparte dokładną analizą, zmierzające do rozwiązywania problemów grup społecznych, czy zawodowych. Efektem takiego działania jest racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, adresowanymi precyzyjnie do grup mieszkańców, a przede wszystkim stały wzrost jakości życia i poczucia bezpieczeństwa.

 

IGN: Dziękujemy za rozmowę.

 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych na stronie www.ign.org.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami www.ign.org.pl. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem" informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami (zwany dalej IGN),
    ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy się kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: rodo@ign.org.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez IGN czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa i uchwalonego statutu.
  4. Dane osobowe będą  przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
  5. Dane osobowe mogą być udostępnione przez IGN osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
  6. W związku z przetwarzaniem przez IGN danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Akceptuj Zamknij

Strona www.ign.org.pl używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania treści do preferencji użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na dysku Twojego komputera zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeglądając tą stronę zgadzasz się na używanie plików cookies zgodnie z aktualnie stosowanymi ustawieniami przeglądarki internetowej.