Polish English German
Baza firm Dodaj firmę
Zapisz się na bezpłatny newsletter:
  Twój e-mail:

Pochwal się swoim profesjonalizmem

 

E-learning
Podnoszenie kwalifikacji
Internetowa
giełda nieruchomości
aktualności
Poradnik ekspertów
formularz zapytaniaStrona główna | Poradnik ekspertów | Egzekucja europejskich nakazów zapłaty problemem wspólnot mieszkaniowych.

Egzekucja europejskich nakazów zapłaty problemem wspólnot mieszkaniowych. (2012-10-31)

Egzekucja europejskich nakazów zapłaty problemem wspólnot mieszkaniowych.

autor: Anna Kawecka, ekspert Instytutu Gospodarki Nieruchomościami.

W związku z obserwowanym na przestrzeni ostatnich lat nabywaniem w Polsce nieruchomości lokalowych w celach inwestycyjnych przez osoby (w tym obywateli Rzeczpospolitej Polskiej) zamieszkałe poza granicami Polski, jak również częstym wyjazdem zagranice właścicieli lokali mieszkalnych, przy jednoczesnym pozostawieniu „mieszkań” w kraju, obserwuje się problem związany z brakiem regulowania należności czynszowych i opłat związanych z administrowaniem nieruchomościami względem Wspólnot Mieszkaniowych.

Opisany problem prowadzi do wzrostu zadłużenia we Wspólnocie Mieszkaniowej, co z kolei rodzi po stronie Zarządu Wspólnoty, a w sytuacji gdy ustanowiony jest Zarządca posiadający uchwałę upoważniającą go do egzekwowania istniejącego zadłużenia, wówczas po stronie Zarządy, obowiązku dochodzenia zaległych kwot. Nie stanowi problemów prawnych procedura dochodzenia opisywanych zaległości w sytuacji, gdy zadłużony właściciel lokalu wskazuje miejsce zamieszkania w Polsce, niemniej jednak problem stosowania odpowiedniej procedury pojawia się w sytuacji gdy właściciel mieszkania zamieszkuje i jest zatrudniony poza granicami Polski. Pojawia się wówczas pytanie, jakie działania należy podjąć celem uzyskania europejskiego nakazu zapłaty, a następnie jego skutecznej egzekucji.

Zagadnienie europejskiego nakazu zapłaty unormowane jest w rozporządzeniu (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, które stosuje się od dnia 12 grudnia 2008 r., co znalazło również odzwierciedlenie w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego (art. 50515 i nast. K.p.c). Przywołane rozporządzenie jest aktem prawnym mającym bezpośrednie zastosowanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej (z wyłączeniem Danii), bez potrzeby implementacji. Rozporządzenie pozostawiło unormowanie właściwości rzeczowej i miejscowej sądów ustawodawcy krajowemu. Zgodnie z art. 29 ust. 1 lit. a, państwa członkowskie są zobowiązane jedynie do poinformowania Komisji o sądach właściwych w sprawach wydawania europejskiego nakazu zapłaty. W doktrynie wskazuje się, że informacja ta obejmuje jedynie właściwość rzeczową sądów krajowych do wydania nakazu zapłaty (tak: (m.in. A. Harast, J. Pisulińki).  Zgodnie z art. 50516 K.p.c. europejskie postępowanie nakazowe należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych, a europejski nakaz zapłaty może wydać także referendarz sądowy. Z przepisu tego wynika, że właściwość rzeczowa sądów w europejskim postępowaniu nakazowym będzie ustalana według reguł ogólnych obowiązujących w procesie, stanowiąc, że należy ono do właściwości sądów rejonowych i okręgowych.

Z kolei co do właściwości miejscowej sądu, w literaturze przedmiotu podaje się, że zgodnie z art. 26 rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 badanie właściwości miejscowej sądu podlega przepisom prawa krajowego i tu może pojawić się problem. Jeżeli bowiem powód mający miejsce zamieszkania w Polsce (np. na podstawie jurysdykcji krajowej wynikającej z umowy o jurysdykcję) zamierza wnieść pozew przed sąd polski przeciwko pozwanemu, który nie zamieszkuje ani nigdy nie przebywał na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, właściwość miejscową określać będzie każdorazowo w postępowaniu incydentalnym Sąd Najwyższy na podstawie art. 45 K.p.c. w zw. art. 26 rozporządzenia (WE) nr 1896/2006, co z pewnością uniemożliwi wydanie nakazu zapłaty w ciągu 30 dni od dnia wniesienia pozwu. Niemniej jednak, jeżeli pozwany przed wyjazdem zamieszkiwał w Polsce zastosowanie znajdzie art. 28 K.p.c.

W świetle powyższych rozważań Wspólnota dochodząc zapłaty od właściciela mieszkania zamieszkałego poza granicami Polski, winna zwrócić się o wydanie europejskiego nakazu zapłaty do sądu rejonowego/okręgowego (właściwość rzeczowa sądu ustalona w zależności od wartości przedmiotu sporu), gdzie właściwość miejscowa ustalona zostanie w oparciu o art. 28 k.p.c. (jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce - według ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce).

Po złożeniu przez Wspólnotę pozwu, nawet w sytuacji gdyby sąd uznał, że nie jest właściwy, to na sądzie będzie ciążył obowiązek przekazania pozwu wspólnoty zgodnie z właściwością.

W odniesieniu z kolei do wykonalności europejskich nakazów zapłaty wskazać należy, że kwestia wykonalności orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej unormowana jest w Kodeksie postępowania cywilnego w art. 11534 i i nast., w myśl którego europejskie nakazy zapłaty wydane przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej, których wykonalność została stwierdzona w tych państwach na podstawie przepisów odrębnych, są tytułami egzekucyjnymi i podlegają wykonaniu w Rzeczypospolitej Polskiej po nadaniu klauzuli wykonalności. Aby móc wykonać europejski nakaz zapłaty w Polsce, podobnie jak w większości sytuacji, w których wierzyciel otrzymuje tytuł egzekucyjny, potrzebne jest uzyskanie klauzuli wykonalności. Zgodnie z art. 11535 K.p.c. klauzulę nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika, a jeżeli tej właściwości nie można ustalić – sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja. Miejscowo właściwy jest ten sąd, w okręgu którego dłużnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (art. 11535 K.p.c. w zw. z art. 27 K.p.c. lub art. 30 K.p.c.). Jeżeli dłużnik nie ma ani miejsca zamieszkania ani siedziby w Polsce, wówczas decyduje miejsce położenia majątku.

Postępowanie wykonawcze podlega prawu państwa członkowskiego wykonania. Oznacza to, że jeżeli np. europejski nakaz zapłaty jest wydany w Austrii i ma być wykonany w Polsce, prawem właściwym do wykonania nakazu będzie prawo polskie. W celu wykonania nakazu w innym państwie członkowskim powód przedstawia właściwemu organowi egzekucyjnemu odpis nakazu, którego wykonalność została stwierdzona przez sąd wydania i który spełnia wymogi niezbędne do stwierdzenia jego autentyczności. W zależności od tego, jakie języki są akceptowane przez organ odpowiedzialny za wykonywanie orzeczeń sądowych w tym innym państwie członkowskim, wymagane może być także tłumaczenie zaświadczenia o europejskim tytule egzekucyjnym. Po otrzymaniu nakazu zaopatrzonego w klauzulę wykonalności należy złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji z majątku dłużnika. Do wniosku dołącza się odpis orzeczenia opatrzony klauzulą wykonalności oraz zaświadczenie o europejskim tytule egzekucyjnym.

 

 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych na stronie www.ign.org.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami www.ign.org.pl. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem" informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami (zwany dalej IGN),
    ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy się kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: rodo@ign.org.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez IGN czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa i uchwalonego statutu.
  4. Dane osobowe będą  przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
  5. Dane osobowe mogą być udostępnione przez IGN osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
  6. W związku z przetwarzaniem przez IGN danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Akceptuj Zamknij

Strona www.ign.org.pl używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania treści do preferencji użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na dysku Twojego komputera zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeglądając tą stronę zgadzasz się na używanie plików cookies zgodnie z aktualnie stosowanymi ustawieniami przeglądarki internetowej.