Polish English German
Baza firm Dodaj firmę
Zapisz się na bezpłatny newsletter:
  Twój e-mail:

Pochwal się swoim profesjonalizmem

 

E-learning
Podnoszenie kwalifikacji
Internetowa
giełda nieruchomości
aktualności
Poradnik ekspertów
formularz zapytaniaStrona główna | Poradnik ekspertów | Proponowane przez środowisko zmiany warunków technicznych dla budynków w...

Proponowane przez środowisko zmiany warunków technicznych dla budynków w obszarze bezpieczeństwa, higieny i zdrowia oraz racjonalizacji wykorzystania terenów pod zabudowę. (2012-10-29)

Proponowane przez środowisko zmiany warunków technicznych dla budynków w obszarze bezpieczeństwa, higieny i zdrowia oraz racjonalizacji wykorzystania terenów pod zabudowę.

autor: Anna Sas-Micuń, Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki,

Działające od października 2011 r. i koordynowane przez Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki eksperckie grupy robocze dokonały analizy obowiązujących regulacji prawnych, zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz zaproponowania ich modyfikacji poprzez uzupełnienie czy też zastąpienie nowymi wymaganiami. Propozycje zostały w sposób interdyscyplinarny gruntownie przedyskutowane, w celu wyboru rozwiązań najbardziej racjonalnych,  spełniających kryterium bezpieczeństwa oraz wymagania higieny i zdrowia.


1.    Proponowane zmiany w obszarze bezpieczeństwa.
W zakresie słowniczka (§ 2) pojęć uznano za celowe jego uzupełnienie o nowe trzy punkty dotyczące definicji pojęć: „przewody kominowe”, „łączniki przewodów”, „wentylacja hybrydowa”. Wprowadzenie dwóch pierwszych pojęć zaproponowano ze względu na potrzeby bezpieczeństwa użytkowania instalowanych urządzeń, w celu ochrony zdrowia i życia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia. Z kolei proponowana definicja wentylacji hybrydowej wynika z potrzeby ustalenia wymagań prawnych dla tego typu  wentylacji.
Właściwy poziom bezpieczeństwa użytkownikom budynków proponuje się zapewnić poprzez zmodernizowanie przepisów ogólnych dla budynków, w następujący sposób:
- wprowadzenie zakazu stosowania, urządzeń ogrzewczych i do przygotowania ciepłej wody użytkowej z otwartą komorą spalania, w mieszkaniach, w związku z proponowanym uchyleniem § 80 ust.1 pkt 1 oraz wprowadzeniem nowego wymagania w § 132 ust.1a, z jednoczesnym ich dopuszczeniem w budynkach jednorodzinnych wyłącznie w wydzielonych pomieszczeniach technicznych, spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych,
-  doprecyzowanie zabezpieczeń w zakresie ochrony odgromowej(§ 53 ust.2). Dotychczasowy bezwzględny obowiązek wyposażania budynków, wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych, w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych proponuje się uzależnić od wyniku oceny przez projektanta ryzyka wystąpienia takich okoliczności,  według procedur zawartych w w/w normie, która potwierdzi zasadność zastosowania takiej ochrony.  Nie stwierdzenie takiego ryzyka łączyłoby się ze zwolnieniem z takiego obowiązku.
- uzupełnienie minimalnego wyposażenia technicznego budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, poprzez  ustalenie katalogu zamkniętego wymaganych instalacji podstawowych (§ 56 ust.1) tj. instalacji telekomunikacyjnej, sygnalizacji dzwonkowej, domofonowej lub videodomofonowej oraz ustalenie możliwości doposażania w/w budynków, w miarę potrzeb ustalonych przez projektanta,  w inne instalacje takie jak: zabezpieczenia technicznego – system alarmowy sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, system telewizji  dozorowej i ich kombinacje, w sposób umożliwiający zapewnienie ochrony osobom i mieniu przed dostępem osób nieuprawnionych.
Do grupy proponowanych zmian, mających poprawić bezpieczeństwo stosowania urządzeń w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, a także w pomieszczeniach kotłowni, w takich budynkach, można także zaliczyć:
- zakaz instalowania w pomieszczeniach mieszkalnych urządzeń z otwartą komorą spalania (typu A) czyli bez odprowadzenia spalin, z jednoczesnym utrzymaniem możliwości stosowania kuchni gazowej w mieszkaniu jednopokojowym - w pomieszczeniu kuchennym bez okien lub we wnęce kuchennej połączonej z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania wentylacji mechanicznej wywiewnej, a także kuchni gazowej w mieszkaniu wielopokojowym, w przestrzeni kuchennej, stanowiącej część pokoju dziennego(§ 170 ust.2 w powiązaniu z § 93 ust.2 i 3),
- zakaz instalowania w mieszkaniach urządzeń gazowych typu B czyli czerpiących powietrze do spalania bezpośrednio z pomieszczenia, z jednoczesnym dopuszczeniem stosowania takich urządzeń w budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej w wydzielonych pomieszczeniach technicznych, spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i przepisach odrębnych (§ 170 nowy ust. 2a),
- ograniczenie możliwości instalowania urządzeń z zamkniętą komorą spalania (typu C) w mieszkaniach czy lokalach użytkowych, w myśl obowiązującej definicji zawartej w § 3 pkt 14, do pomieszczeń innych niż mieszkalne niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych (§ 170 ust.3),
- skorelowanie warunku dopuszczenia stosowania urządzeń gazowych z otwartą komorą spalania, o którym mowa w §  132 ust.1a, z warunkiem minimalnej kubatury pomieszczeń, w których planowane jest zastosowanie takich urządzeń, przy zachowaniu aktualnego wskaźnika kubaturowego(§ 172 ust.3),
- zakaz, proponowany w § 172 ust.6, jednoczesnego stosowania w pomieszczeniu z kotłami na paliwo stałe, kotłów gazowych z otwartą komorą spalania,
- rozbudowę katalogu alternatywnych rozwiązań, warunkujących możliwość przyłączenia kilku kotłów do wspólnego kanału spalinowego poprzez dodanie możliwości umieszczenie we wszystkich kotłach indywidualnych czujników zaniku ciągu oraz zainstalowanie na przewodach spalinowych urządzeń, zabezpieczających niepracujące kotły przed napływem spalin z kotłów pracujących (§ 174 ust.5 pkt 2),
- ograniczenie warunków stosowania wyprowadzeń, przez zewnętrzną ścianę budynków mieszkalnych, indywidualnych koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych lub oddzielnych przewodów powietrznych i spalinowych od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania – wyżej niż 3,0 m ponad poziomem terenu (zamiast 2,5 m) , a także wprowadzenie rygoru odległości ściany z wylotem spalin od granicy działki budowlanej co najmniej 8,0 m, a od ściany innego budynku z oknami – co najmniej 12,0 m. Zaproponowano również zwiększenie minimalnej odległości wylotów przewodów w budynkach mieszkalnych od urządzeń gazowych o nominalnej mocy cieplnej do 21 kW  od najbliższej krawędzi okien  i ryzalitów przesłaniających do 3,0 m ( zamiast 0,5 m odnoszącej się do okien otwieranych i ryzalitów) (§ 175 ust.2 i 3),
- uzupełnienie katalog zakazu, stosowania określonych w § 141 rozwiązań, o zakaz stosowania wentylacji mechanicznej wyciągowej oraz indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów dymowych, podłączeń okapów wyciągowych, nad płytą kuchenną, do zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej, zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej z wyjątkiem występujących w przebudowywanych i nadbudowywanych budynkach istniejących.
Bezpieczeństwo użytkowników budynków wyraża się również poprzez ochronę najsłabszych użytkowników – osób starszych i niepełnosprawnych czyli osób z ograniczoną zdolnością poruszania się. Zmiany regulacji w tym zakresie można włączyć do przepisów wzmacniających bezpieczeństwo tej grupy osób. Zaliczyć do nich można proponowane:
- uzupełnienie przepisu § 59 ust.1, odnośnie zapewnienia odpowiedniego oświetlenia światłem sztucznym pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz   do komunikacji ogólnej, o nakaz takiego projektowania oświetlenia pomieszczeń do komunikacji  ogólnej, aby było one przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych, w tym z dysfunkcją   wzroku,
- wprowadzenie  w § 62 ust.4-6 i 64 ust.2 i 3 regulacji, dotyczącej przestrzeni manewrowej dla wózków inwalidzkich (przed drzwiami wejściowymi jej głębokość nie powinna być mniejsza niż 1,50 m, a szerokość powinna być uzależniona od sposobu dojazdu do drzwi, rozmieszczenia pochylni czy podnośników), a także  wymaganej wysokości montażu klamki do drzwi, domofonu, przycisków dzwonkowych i oświetleniowych, odpowiedniej numeracji  mieszkań dostosowanej do potrzeb osób niedowidzących i z ograniczoną zdolnością poruszania się.


2. Proponowane zmiany w obszarze higieny i zdrowia.
Zapewnienie odpowiednich wymagań higieniczno-zdrowotnych proponuje się wzmocnić między innymi poprzez zagwarantowanie warunków skutecznego działania wentylacji w budynkach.  Oznacza to:
- uzupełnienie, w § 93 ust.2. katalogu możliwych do stosowania typów wentylacji w mieszkaniu jednopokojowym   w przypadku zastosowania kuchni elektrycznej,
- wykluczenie, w § 93 ust.3,  możliwości stosowania jednego pionu wentylacyjnego do podłączania okapów kuchennych i na potrzeby wentylacji na rzecz wprowadzenia obowiązku stosowania dwóch pionów wentylacyjnych, w przypadku zastosowania wentylacji grawitacyjnej lub hybrydowej w mieszkaniu wielopokojowym,
- doprecyzowanie, w § 140 ust. 5, wymaganej minimalnej powierzchni przekroju przewodu kominowego do wentylacji grawitacyjnej, iż należy rozumieć przez to  powierzchnię netto,
- ustalenie, w  § 140 ust.6, minimalnej wysokości pionowej odcinka przewodu, liczonego od górnej krawędzi otworu wlotowego z kratki wywiewnej, lub  przewodu poziomego – 2,5 m,
- umożliwienie stosowania zdefiniowanej w słowniczku pojęć wentylacji hybrydowej, oprócz możliwej do stosowania: wentylacji mechanicznej czy grawitacyjnej w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza (§ 147 ust.2).
Eksperci zaproponowali też inne zmiany mające korzystnie wpływać za podstawowe warunki z zakresu  higieny i zdrowia, polegające na:
-  zastąpieniu dotychczasowego wymagania, niemożliwego do  spełnienia i weryfikacji w przypadku wentylacji grawitacyjnej, odnośnie jakości środowiska wewnętrznego, wymaganiem intensywności wentylacji oraz określeniu warunków stosowania wentylacji hybrydowej jako alternatywy dla wentylacji grawitacyjnej  (§ 148 ust.1 i 2).
Powodem wprowadzenia powyższych regulacji stał się rozwój technik instalacyjnych oraz potrzeba poprawy skuteczności działania stosowanych już systemów.

3.    Proponowane zmiany w obszarze racjonalizacji wykorzystania terenów pod zabudowę.
Racjonalizację wykorzystania, coraz droższych terenów inwestycyjnych, rozumianych jako działki budowlane, proponuje się zrealizować poprzez:
-  intensywniejsze włączenie terenów zielonych urządzanych na tarasach i stropodachach do terenów rozumianych jako czynne biologicznie (§ 3 pkt 22),
- wprowadzenie zmian w regulacjach dotyczących lokalizacji wydzielonych miejsc postojowych w stosunku do ulicy i na działkach budowlanych dla zabudowy jednorodzinnej (§ 19 ust.2a i ust.4) odnośnie nielimitowanej odległości,
- zmiany, w wymaganym podstawowym uzbrojeniu technicznym działki budowlanej, poprzez dodanie wymogu zapewnienia możliwości przyłączenia  uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci telekomunikacyjnej, z jednoczesnym określeniem  wymagań warunkowego  przyłączenia w postaci uzbrojenia działki w kanalizację telekomunikacyjną(§ 26 ust.1 i ust.6).
- wprowadzenie wymagań dla miejsca wprowadzenia do budynku,  w szczególności energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków, gazu oraz ciepła sieciowego - jeśli takie są  dostarczane do budynku,  w celu zapewnienia racjonalnego ich rozprowadzenia oraz zastosowania urządzeń pomiarowych odpowiednio do potrzeb oraz stanu wiedzy technicznej w tym zakresie, z uwzględnieniem warunków zdalnego odczytu (§ 44 ust.2).
Jednym z podstawowych celów wypracowanych propozycji zmian Działu VI Bezpieczeństwo pożarowe była rewizja wymagań pod względem bezpieczeństwa pożarowego z uwzględnieniem optymalizacji kosztów, poprzez efektywne wykorzystanie działki budowlanej w wyniku zmniejszenia wymaganych odległości między budynkami.  Realizując to podejście,  w § 271 zaproponowano:
-  zmniejszenie wymaganych odległości między budynkami tj. wymaganą odległość budynku PM od innych budynków określono na  8 m, z wyjątkiem przypadku, gdy co najmniej w jednym z budynków znajduje się strefa pożarowa PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 2000 MJ/m², wówczas odległość będzie musiała zostać zwiększona do 12 m, 
- zastąpienie określenia, dotyczącego rozprzestrzeniania ognia przez przekrycie dachu klasyfikacją europejską, klasą odporności dachów na ogień zewnętrzny i zmniejszono o połowę konieczne zwiększenie odległości między budynkami, w sytuacji gdy ściany budynku nie spełniają warunku  nierozprzestrzeniania ognia lub przekrycie dachu ma klasę FROOF(t1),
- zmniejszenie do 12 m wymaganej odległości między budynkami, w przypadku, gdy co najmniej w jednym z nich znajduje się pomieszczenie zagrożone wybuchem; zmniejszono o połowę niezbędne zwiększenie odległości pomiędzy budynkami, w przypadku, gdy wymagana klasa odporności ogniowej „E” tylko w jednym z budynków nie jest zapewniona na powierzchni większej niż 65% ściany zewnętrznej.
Mając na względzie racjonalizację kosztów inwestycyjnych, a jednocześnie zachowanie ustalonego poziomu bezpieczeństwa pożarowego:
-   rozbudowano katalog budynków zwolnionych z obowiązku spełniania wymagań podstawowych, określonych w  § 212, a dotyczących wymaganej klasy odporności pożarowej, poprzez dodanie budynków IN o kubaturze brutto do 1500 m³ (§ 213 pkt 4),
- wyeliminowano budynki wysokie i wysokościowe, pozostawiać budynki ZLII, z wyłączenia, dopuszczającego obniżenie klasy odporności pożarowej budynku o jedną w stosunku do wynikającej z § 212 i przyjęcie klasy „E” odporności pożarowej dla budynku jednokondygnacyjnego; przy czym utrzymano warunek uzależnienia obniżeń klas od wyposażenia budynków w stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne  dodając uszczegółowienie, iż przyjęcie klasy „E” dotyczy wyłącznie budynku PM wyposażonego w samoczynne urządzenia oddymiające (§ 214),
- doprecyzowano warunki dopuszczenia klasy „E” odporności pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM,  ograniczając dopuszczalną gęstość obciążenia ogniowego do nieprzekraczającej 2000 MJ/m2 poprzez postawienie wymagania - dla ścian zewnętrznych budynku - nierozprzestrzeniających ognia, przekrycia dachu BROOF(t1) i pozostałych elementów budynku, o których mowa w § 216 ust.1, wykonanych z wyrobów o klasie reakcji na ogień co najmniej B,d0 lub stanowiących wyrób mający tę klasę, z warstwą izolacyjną o klasie reakcji na ogień co najmniej E (§ 215 ust.1),
- zweryfikowano, łącząc z transpozycją ustaleń Zał. nr 3 do przepisów rozporządzenia(zaproponowano likwidację Zał. nr 3) oraz usunięciem błędów formalnych zawartych w regulacjach ust. 3 i 4, wymagania zawarte w § 216, dotyczące elementów budynku, ustalając w ust.2 jako zasadę stosowanie elementów, z wyłączeniem elementów budynków wymienionych w  § 213,  nierozprzestrzeniających ognia (przekrycie dachu i ściany zewnętrzne), a innych wykonanych z wyrobów o klasie reakcji na ogień co najmniej B,d0 lub stanowić wyrób mający tę klasę, z warstwą izolacyjną o klasie reakcji na ogień co najmniej E;  w ust.2a ustalono szczegółowo warunek dopuszczenia stosowania elementów słabo rozprzestrzeniających ogień (ścian zewnętrznych) oraz wykonania  innych elementów, z wyjątkiem przekrycia dachu, z wyrobów o klasie reakcji na ogień co najmniej D-s1,d0, lub stanowiących wyrób mający tę klasę, z warstwą izolacyjną o klasie reakcji na ogień co najmniej E – w przypadku: 1)  budynków o jednej kondygnacji nadziemnej: a) ZL IV, b) PM o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej do 1000 MJ/m2, 2) budynku PM WO1 o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej do 1000 MJ/m2 – z wyjątkiem stropu i głównej konstrukcji nośnej, 3) budynku ZL IV WO1 – jedynie w zakresie ścian zewnętrznych.

4. Podsumowanie.
Celem powołania Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki (SNB) jest stworzenie interdyscyplinarnej platformy środowiskowej na rzecz poprawy stanowienia i wdrażania prawa w obszarze budownictwa, a w szczególności przepisów techniczno-budowlanych. SNB zrzesza osoby z szeroko pojętego rynku budowlanego, m.in.: przedstawicieli organizacji branżowych związanych z budownictwem - zawodowych i producentów wyrobów budowalnych, biur projektowych czy ekspertów akademickich mających na uwadze przejrzystość, jednoznaczność, aktualność i przewidywalność krajowych przepisów techniczno-budowlanych. Działania SNB są ukierunkowane na podnoszenie jakości budynków w Polsce i promocję innowacyjnych technik i technologii w budownictwie z poszanowaniem celów bezpieczeństwa użytkowników oraz ochrony środowiska.
SNB zostało powołane do życia w 2010 r. Obecnie rozwijana jest sieć organizacji współpracujących i firm wspierających SNB, tworzących jednocześnie zaplecze eksperckie na potrzeby rozwoju, wdrażania i promocji Mechanizmu Prekonsultacji. W założeniu Mechanizm Prekonsultacji jest formułą współpracy środowiska budowalnego w celu eksperckiego wsparcia resortu właściwego w procesie stanowienia przepisów techniczno-budowlanych na potrzeby rozwoju nowoczesnego budownictwa w Polsce. Intencją SNB jest podkreślenie znaczenia efektywnego dialogu z administracją rządową dzięki integracji działań całego środowiska na rzecz poprawy istniejących regulacji, gdyż nowoczesne podejście do rozwiązań techniczno-budowlanych wymaga spojrzenia na budynek całościowo.
Koncepcja Mechanizmu Prekonsultacji to autorska propozycja SNB na konsolidację działań środowiska budowlanego w celu identyfikacji bieżących problemów w stosowaniu Warunków Technicznych (Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn.zm.)) poprzez e-ankietę umieszczoną na dedykowanej stronie http://prekonsultacje.pl/ oraz wypracowanie wspólnego podejścia dla przeprowadzania cyklicznych aktualizacji przepisów techniczno-budowlanych w Polsce. W tym celu SNB przygotowało jednolity test Warunków Technicznych, dostępny na http://snb.org.pl/.
Mechanizm Prekonsultacji wzmacnia funkcję konsultacji społecznych w procesie lepszego stanowienia prawa i umożliwia efektywną oraz usystematyzowaną zmianę przepisów, wspartą oceną skutków nowych regulacji:
•    odpowiadających na rosnące potrzeby użytkowników budynków,
•    pozwalających wykorzystać aktualne możliwości techniki budowlanej,
•    zapewniających niezbędny poziom minimalny dla zachowania komfortu i energooszczędności użytkowania,
•    zgodnych z rozwojem polityk Unii Europejskiej oraz polityką rządową.

 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych na stronie www.ign.org.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami www.ign.org.pl. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem" informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami (zwany dalej IGN),
    ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy się kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: rodo@ign.org.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez IGN czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa i uchwalonego statutu.
  4. Dane osobowe będą  przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
  5. Dane osobowe mogą być udostępnione przez IGN osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
  6. W związku z przetwarzaniem przez IGN danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Akceptuj Zamknij

Strona www.ign.org.pl używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania treści do preferencji użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na dysku Twojego komputera zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeglądając tą stronę zgadzasz się na używanie plików cookies zgodnie z aktualnie stosowanymi ustawieniami przeglądarki internetowej.