Polish English German
Baza firm Dodaj firmę
Zapisz się na bezpłatny newsletter:
  Twój e-mail:

Pochwal się swoim profesjonalizmem

 

E-learning
Podnoszenie kwalifikacji
Internetowa
giełda nieruchomości
aktualności
Poradnik ekspertów
formularz zapytaniaStrona główna | Oferta | Partnerstwo Publiczno Prywatne | SPÓŁKA CELOWA ORAZ PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE REALNĄ ALTERNATYWĄ...

SPÓŁKA CELOWA ORAZ PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE REALNĄ ALTERNATYWĄ ZMNIEJSZENIA DEFICYTU ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH (2010-10-18)

 

Spółka celowa oraz Partnerstwo Publiczno-Prywatne realną alternatywą zmniejszenia deficytu zasobów mieszkaniowych   

Zasoby mieszkaniowe w Polsce liczą ok. 13,0 mln lokali, przy liczbie mieszkańców wynoszącej 38,1 mln. Niestety, z poziomem 341 lokali na 1000 osób, Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Wielkość deficytu mieszkań jest szacowana na poziomie 1,8-2,0 mln lokali, w tym 600 tys. lokali czynszowych.

 

Tabela 1. Liczba mieszkań w wybranych miastach na prawach powiatu województwa śląskiego oraz największych miastach w Polsce

Miasto

Liczba mieszkań

na 1000 mieszkańców

Liczba mieszkań

Liczba ludności (faktyczne miejsce zamieszkania)

Warszawa

468

799 661

1 709 781

Łódź

450

336 104

747 152

Chorzów

445

50 374

113 314

Katowice

435

134 798

309 621

Siemianowice Śląskie

422

29 979

71 118

Poznań

415

231 380

557 264

Kraków

412

311 153

754 624

Sosnowiec

411

91 028

221 259

Wrocław

410

258 877

632 162

Świętochłowice

403

21 925

54 360

Gdańsk

401

182 699

455 581

Częstochowa

399

95 975

240 612

Piekary Śląskie

397

23 373

58 832

Ruda Śląska

394

56 776

143 930

Bytom

394

72 343

183 829

Dąbrowa Górnicza

391

50 167

128 315

Gliwice

382

75 151

196 669

Województwo śląskie miasta

381

1386 010

3 635 059

Polska miasta

380

8 846 727

23 288 181

Bielsko-Biała

377

66 295

175 677

Województwo śląskie ogółem

366

1 700 047

4 645 665

Mysłowice

364

27 303

74 998

Tychy

363

46 920

129 475

Zabrze

357

67 290

188 401

Jaworzno

351

33 431

95 228

Polska ogółem

345

13 150 294

38 135 876

Rybnik

336

47 382

141 177

Jastrzębie Zdrój

333

31 143

93 544

Żory

305

18 951

62 044

 Opracowanie własne na podstawie  GUS, Warszawa 2009

 

Okres 2004-2007 charakteryzował się na polskim rynku pozytywną koniunkturą napędzaną coraz większą liczbą inwestorów krajowych i zagranicznych, wspierających się mocno zewnętrznym finansowaniem. W tym czasie zmiana cen mieszkań sięgnęła ok. 20% , lecz zakończyła się w drugim półroczu 2007 r., na kilka miesięcy przed nastaniem kryzysu kredytowego i załamaniem płynności. Nastąpił drastyczny spadek sprzedawanych mieszkań (o ponad 50%), stagnacja cenowa, a w kolejnym kroku stopniowy spadek cen o 10-15%, uwarunkowany m.in. niedostatecznością płynnością deweloperów. Deweloperzy, którzy nie sprzedali mieszkań na czas, w celu zmniejszenia deficytu mieszkaniowego, zaoferowali je na wynajem, aby zostały zasiedlone i stanowiły stałe źródło przychodu w czasie.

 

Tabela 2. Mieszkania oddane do użytkowania w 2008 r. w wybranych miastach na prawach powiatu województwa śląskiego oraz w największych miastach w Polsce

Wyszczególnienie

Ogółem

Mieszkania

na 1000 mieszkańców

Warszawa

19 049

11,1

Gdańsk

4550

10,0

Kraków

6 621

8,8

Wrocław

5 287

8,4

Bielsko-Biała

1 203

6,8

Poznań

3 343

6,0

Tychy

674

5,2

Polska miasta

109 530

4,7

Polska ogółem

165 189

4,3

Katowice

1 303

4,2

Łódź

2 397

3,2

Częstochowa

733

3,0

Województwo śląskie ogółem

12 226

2,6

Rybnik

360

2,5

Żory

156

2,5

Województwo śląskie miasta

8 105

2,2

Mysłowice

132

1,8

Piekary Śląskie

84

1,4

Gliwice

264

1,3

Jaworzno

110

1,2

Sosnowiec

228

1,0

Jastrzębie Zdrój

98

1,0

Dąbrowa Górnicza

122

1,0

Chorzów

98

0,9

Siemianowice Śląskie

56

0,8

Zabrze

141

0,7

Ruda Śląska

82

0,6

Bytom

83

0,5

Świętochłowice

17

0,3

Opracowanie własne na podstawie  GUS, Warszawa 2009

 

Tabela 3. Struktura własnościowa mieszkań w Polsce w 2007 r.

Forma własności

Udział w całości zasobów mieszkaniowych [%]

Mieszkania własnościowe

63,5

Mieszkania spółdzielcze własnościowe

19,0

Mieszkania pozostałe

0,9

Razem mieszkania niespołeczne

83,4

Mieszkania komunalne

9,0

Mieszkania spółdzielcze lokatorskie

5,4

Mieszkania zakładowe i Skarbu Państwa

1,7

Mieszkania TBS

0,5

Razem mieszkania społeczne

16,6

Ogółem

100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS oraz materiałów Ministerstwa Infrastruktury 2010 r.

Cechą charakterystyczną obecnego systemu instrumentów polityki mieszkaniowej jest pominięcie najszerszej grupy gospodarstw domowych , które osiągają dochody zbyt wysokie, aby nabyć uprawnienia do najmu lokalu socjalnego, a jednocześnie zbyt niskie, aby zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym w celu zakupu lokalu na wolnym rynku (lub budowy własnego domu jednorodzinnego). Do tej grupy gospodarstw domowych ofertę powinny adresować samorządy gminne, towarzystwa budownictwa społecznego lub inne spółki gminne związane z mieszkalnictwem. Na rynku pozostaje wiec grupa osób (ok. 60%), dla których obecnie ani rynek mieszkań własnościowych, ani władze publiczne nie przedstawiają żadnej oferty mieszkaniowej.  Osoby te powinny być (i są zainteresowane) ofertą stopniowego dochodzenia do własności mieszkaniowej.

Tabela 4. Struktura decylowa wynagrodzeń

Grupa decylowa

I

[zł]

II

[zł]

III

[zł]

IV

[zł]

V (mediana)

 [zł]

Najwyższe wynagrodzenie w grupie decylowej                 

(październik 2009)

1332

1701

2029

2353

2692

Wynagrodzenie netto (70% wynagrodzenia brutto)

933

1191

1420

1647

1884

Wynagrodzenie netto - gospodarstwo 2-osobowe

1866

2382

2840

3294

3769

Czynsz=25% miesięcznych dochodów

466

595

710

823

942

Czynsz/m2 - mieszkanie 50-metrowe

9,3

11,9

14,2

16,5

18,8

Źródło: materiały Ministerstwa Infrastruktury 2010

Zadać sobie należy w tym miejscu pytanie: jaki model organizacyjno-prawny oraz jaki montaż finansowy powinien zastosować samorząd terytorialny, aby móc skierować ofertę mieszkaniową dla gospodarstw domowych, oczekujących na ofertę mieszkaniową i zainteresowanych najmem ze stopniowym dochodzeniem do własności?

Z dotychczasowych analiz i ekspertyz przeprowadzonych przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami dla zainteresowanych samorządów wynika, że oferta (z uwagi m.in. na zadania własne gminy) powinna być przede wszystkim - i w pierwszym rzędzie - skierowana do I, II i III grupy decylowej.

Współczesny rozwój instrumentów rynku finansowego, swoboda zawierania umów, przyczyniają się do systematycznych zmian i rozwoju form współpracy w przedmiotowym obszarze. Partnerstwo publiczno-prywatne może być oparte o samą umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym , ale istnieje możliwość zawiązania w tym celu spółki kapitałowej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. Spółka SPV (Special Purpose Vehicle) powinna mieć charakter celowy. Cel i przedmiot działalności spółki nie może wykraczać poza zakres określony umową o partnerstwie publiczno-prywatnym. Podmiot publiczny nie może zostać komplementariuszem.

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) wprowadza dwa podstawowe typy transakcji:

§  Model oparty na umowie o PPP - tradycyjny ( rys.1.),

§  Model oparty na umowie o PPP i umowie spółki ( rys.2).

Rys.1.  Model tradycyjny oparty na umowie o PPP.

 

schemat

Rys. 2.  Model oparty na umowie o PPP i umowie spółki celowej.

 

schemat

Zakładając spółkę celową Miasto/Gmina, jako partner publiczny, zobowiązany będzie najczęściej do wniesienia do spółki wkładu (najczęściej w postaci gruntów własnych), natomiast wybrany partner prywatny wkładu finansowego. Z tych środków, na gminnym terenie, będącym przedmiotem aportu, zawiązana spółka celowa wybuduje mieszkania komunalne, wg warunków określonych najpierw w ofercie, a potem w umowie spółki. Spółka powinna realizować dalsze inwestycje zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W sytuacji, gdy środki finansowe inwestora prywatnego okażą się niewystarczające na wybudowanie wcześniej określonych mieszkań, zostanie on zobowiązany do sfinansowania inwestycji w brakującym zakresie ze środków zewnętrznych.

Podmioty zainteresowane współpracą z Miastem powinny składać oferty oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dopuszczenia do negocjacji. W kolejnym etapie winny zostać przeprowadzone negocjacje z podmiotami spełniającymi wymagane kryteria. Podmiot, z którym Miasto zawiąże spółkę celową, powinien zostać wybrany w oparciu o kryteria wyboru i po przeprowadzeniu negocjacji. Należy zwrócić uwagę, że możliwa i dopuszczalna jest formuła, gdy wpierw utworzona jest spółka celowa, której jedynym udziałowcem jest Miasto, a kolejnym dopiero krokiem jest dopuszczenie nowego udziałowca (partnera prywatnego) do spółki. W tym przypadku należy pamiętać, że partner prywatny, jako przyszły udziałowiec istniejącej już 100% spółki gminnej, również powinien być wybrany w trybie opisanym powyżej. Po zakończeniu czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym spółka celowa przekazuje podmiotowi publicznemu składnik majątkowy, który był wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia, w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania (chyba że umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym stanowi inaczej). Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym,  może w tym przypadku stanowić, że przekazanie składnika majątkowego nastąpi na rzecz państwowej lub samorządowej osoby prawnej lub spółki handlowej z co najmniej większościowym udziałem jednostki samorządu terytorialnego albo Skarbu Państwa. Roszczenie podmiotu publicznego przeciwko partnerowi prywatnemu lub spółce o przekazanie składnika majątkowego przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia zakończenia czasu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Po zakończeniu realizacji inwestycji zawiązana spółka celowa ulega likwidacji, a jej majątek zostaje odpowiednio podzielony. Miasto otrzyma bezpłatnie z powrotem grunt wraz z powstałymi na nim zabudowaniami oraz infrastrukturą towarzyszącą w liczbie, która zostaje określona najpierw w ofercie, a potem w umowie spółki. Partner prywatny nie ma prawa do roszczeń finansowych w stosunku do Miasta z tytułu przekazania na jej rzecz majątku. Ponadto wraz z likwidacją, spółka celowa dokonać powinna na rzecz Miasta cesji gwarancji wynikających z umowy o roboty budowlane na zrealizowane obiekty.

Podmiotowi publicznemu przysługuje oczywiście prawo pierwokupu udziałów partnera prywatnego w spółce. Podmiot publiczny powinien dysponować możliwością prawa pierwokupu (stosowane zapisy w powyższej sprawie powinny być zawarte w umowie spółki). Zbycie przez partnera prywatnego udziałów z naruszeniem postanowień zawartych w umowie powinno być nieważne. Podmiot publiczny powinien m.in. posiadać pisemne gwarancje, wynikające z treści umowy spółki, gdyż dysponuje  prawem pierwszeństwa wskazania najemców.

W przypadku natomiast, gdy Miasto posiada udziały w istniejącej już spółce prawa handlowego np. własnej spółce mieszkaniowej (np. w istniejącym TBS-ie), można wówczas wnikliwie rozważyć dwie możliwości:

 

 1. Spółka gminna otrzymuje np. kolejny aport od Miasta w postaci gruntu i jest operatorem całego przedsięwzięcia zmierzającego do wybudowania nowego zasobu mieszkaniowego. W tym przypadku spółka może skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania (Instytucja Finansująca) oraz partycypacji zainteresowanych najemców, którzy docelowo mogą stać się właścicielami nowo wybudowanych mieszkań.

 

Rys. 3.  Model oparty na wykorzystaniu istniejącego gminnego podmiotu prawa handlowego

schemat

 

W powyższym przypadku zainteresowani najemcy mogliby partycypować w  kosztach budowy, mając pewność, że docelowo po okresie spłaty kredytu staliby się współwłaścicielami zabudowanej nieruchomości. Najemcy spłacaliby kredyt względem spółki gminnej i byłby on wkalkulowany w stawkę comiesięcznego czynszu.

 

 1. Spółka gminna tworzy spółkę celową, do której podmiot publiczny przekazuje aportem grunt

 

Rys. 4.  Model oparty na wykorzystaniu istniejącego już gminnego podmiotu prawa handlowego w celu powołania nowej spółki - spółki celowej  

schemat

W tym modelu powołanie spółki celowej generuje jednak pewne dodatkowe koszty związane z jej powołaniem i początkowym utrzymaniem spółki celowej. Z punktu widzenia organizacyjnego i finansowania przedsięwzięcia jest to zazwyczaj rekomendowany model przez Instytucje Finansujące.

W tym modelu również dopuszcza się możliwość partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez zainteresowanych najemców, którzy docelowo zostawaliby współwłaścicielami.

Tabela 5. Porównanie kosztów realizacji inwestycji w obydwu modelach

Lp.

Model oparty na umowie o PPP i umowie spółki celowej

Model oparty na umowie o PPP

1.

Koszty rejestracji spółki celowej

brak

2.

Kapitał początkowy

brak

3.

Koszty zarządzania

brak

4.

Koszty osobowe

Koszty osobowe

5.

Koszty doradztwa transakcyjnego

Koszty doradztwa transakcyjnego

 

Tabela 6. Rozkład ryzyk w obydwu modelach.

Lp.

Model oparty na umowie o PPP            

  i umowie spółki celowej

Model oparty na umowie o PPP

Partner publiczny

Partner prywatny

1.

Formalne

Formalne

 

2.

Realizacyjne

 

Realizacyjne

3.

Finansowe

 

Finansowe

4.

Popytowe

 

Popytowe

5.

Operacyjne

 

Operacyjne

 

Model oparty na spółce celowej przewiduje zawiązanie spółki przez podmiot publiczny oraz partnera prywatnego, ale po wybraniu partnera prywatnego na zasadach przewidzianych dla PPP - w konkurencyjnej procedurze uregulowanej w prawie zamówień publicznych lub ustawie o koncesji na roboty budowlane i usługi (art. 6-20).  Nadmienić należy, że jeżeli transakcja spełnia przesłanki pozwalające na uznanie jej za PPP, czyli polega przede wszystkim na budowie  i eksploatacji określonej infrastruktury, nie ma podstaw do zawiązywania spółki z pominięciem procedur przetargowych. Należy pamiętać, że jeżeli gmina, wbrew prawu, wybierze partnera prywatnego na zasadach ogólnych, to taka umowa zawarta bez przetargu jest sprzeczna z prawem i może zostać uznana za nieważną. Zgodnie z nowelizacją ustawy o PPP istnieje możliwość wyboru partnera prywatnego na zasadach konkurencyjnych, ale dotyczy to tylko niektórych transakcji w sektorze telekomunikacyjnym (ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnej z dnia 17 lipca 2010).

Wnioski:

Z uwagi na istniejący stopień zadłużenia samych gmin, jak i również olbrzymi deficyt zasobów mieszkaniowych (również odszkodowań z tytułu niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych), oraz  na podstawie przeprowadzonych przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami analiz, ekspertyz i przygotowanych dokumentacji przetargowych wynika, że gminy mogą i powinny zastosować wyżej opisane modele z wykorzystaniem partycypacji zainteresowanych najemców, (nie posiadających jednak pełnej zdolności kredytowej), którzy docelowo doszliby do pełnej własności mieszkaniowej. Akceptowalna przez samych najemców stawka czynszu (zawierającego spłatę 20-30 letniego kredytu) dla grup decylowych I, II oraz III waha się w przedziale 9,30-14,20 zł/m2. Przeciętny miesięczny czynsz nie powinien przekraczać 25% miesięcznych dochodów netto gospodarstwa domowego najemcy [tabela 4]. Nowe inwestycje mieszkaniowe powinny być finansowane ze środków zewnętrznych (Instytucja Finansująca) w postaci kredytu bankowego, partycypacji zainteresowanych najemców, udziału Partnera Prywatnego oraz ewentualnie z emisji obligacji. Emitentem obligacji byłaby spółka celowa, a celem emisji obligacji mieszkaniowych byłby zakup nowo budowanych mieszkań przez zainteresowanych najemców (lub osób przez nich wskazanych). 20-50%  kosztów inwestycji mogłoby pochodzić od najemców/przyszłych właścicieli (obligatoriuszy), którzy objęliby obligacje zamienne na prawo własności.

 

Z uwagi na bardzo duże nakłady związane z tego typu przedsięwzięciami, należy bezwzględnie zmniejszyć ryzyko całego przedsięwzięcia poprzez uprzednie wykonanie Studium Wykonalności i Celowości Realizacji Przedsięwzięcia min. w takich obszarach jak:

 1. Diagnoza w zakresie potrzeb mieszkaniowych (z podziałem w różnych kategoriach)
 2. Analiza pierwotnego i wtórnego rynku mieszkań na sprzedaż (popyt i podaż)
 3. Analiza rynku wynajmu mieszkań (popyt, podaż, realizowane i planowane inwestycje)
 4. Potencjał ekonomiczny ludności (zdolność kredytowa, grupy decylowe etc.)
 5. Analiza formalno-prawna oraz ekonomiczna
 6. Źródła finansowania inwestycji

Powyższe Studium Wykonalności i Celowości Realizacji Przedsięwzięcia jest również dokumentem wymaganym i pożądanym przez Instytucje Finansujące przedsięwzięcie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkadiusz Borek - lat 40

 • Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Politechniki Śląskiej
 • Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami
 • Prezydent Federacji Gospodarki Nieruchomościami
 • Wiceprezes Śląskiej Izby Budownictwa
 • Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. zarządców nieruchomości
 • Autor bądź współautor przeszło 250 opracowań dla Miast i Gmin z terenu całej Polski, m.in.: strategii rozwoju miast i strategii mieszkaniowych, wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gmin, programów rozwoju miast, programów rewitalizacji, restrukturyzacji zarządzania i prywatyzacji spółek, analiz i ekspertyz oraz przedsięwzięć związanych z PPP
 • Licencjonowany zarządca nieruchomości i pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • Ukończony kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa,
 • Ukończony kurs na likwidatora i syndyka masy upadłości
 • Wykładowca na wyższych uczelniach
 • Były naczelnik wydziału inwestycji oraz wydziału infrastruktury komunalnej w Zabrzu
 • Były wiceprezydent miasta Tychy odpowiedzialny za inwestycje i infrastrukturę komunalną

 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych na stronie www.ign.org.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami www.ign.org.pl. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem" informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami (zwany dalej IGN),
  ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy się kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: rodo@ign.org.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez IGN czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa i uchwalonego statutu.
 4. Dane osobowe będą  przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione przez IGN osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 6. W związku z przetwarzaniem przez IGN danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Akceptuj Zamknij

Strona www.ign.org.pl używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania treści do preferencji użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na dysku Twojego komputera zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeglądając tą stronę zgadzasz się na używanie plików cookies zgodnie z aktualnie stosowanymi ustawieniami przeglądarki internetowej.