Polish English German
Baza firm Dodaj firmę
Zapisz się na bezpłatny newsletter:
  Twój e-mail:

Pochwal się swoim profesjonalizmem

 

E-learning
Podnoszenie kwalifikacji
Internetowa
giełda nieruchomości
aktualności
Poradnik ekspertów
formularz zapytaniaStrona główna | Oferta | Partnerstwo Publiczno Prywatne | MEMORANDUM PPP - UM BOLESŁAWIEC

MEMORANDUM PPP - UM BOLESŁAWIEC (2010-09-29)

 

MEMORANDUM INFORMACYJNE

Realizacja w systemie partnerstwa publiczno- prywatnego budowy oraz zarządzania budynkami mieszkalnymi z przeznaczeniem na lokale komunalne W Gminie Miejskiej Bolesławiec

Niniejsze „Memorandum Informacyjne" zostało sporządzone dla podmiotów zainteresowanych zawarciem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym („Umowa") z Gminą Miejską Bolesławiec dotyczącą realizacji Przedsięwzięcia i jest wyrazem wypełnienia wymogów art. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 19 poz. 100 z 2009 r.) o partnerstwie publiczno-prywatnym, w którym mowa o konieczności upublicznienia informacji o planowanym partnerstwie.

Umowa zostanie zawarta z partnerem prywatnym („Partner Prywatny") wyłonionym w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miejską Bolesławiec („Podmiot Publiczny") zgodnie z przepisami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym zwaną dalej p.p.p., która określa zasady współpracy podmiotu prywatnego i publicznego.

Natomiast partnerstwo będzie zgodnie z art. 4 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym realizowane na podstawie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi bowiem wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa. Partner Prywatny zobowiązany będzie natomiast wybudować, a później zarządzać budynkami mieszkalnymi z przeznaczeniem ich na lokale komunalne („Przedsięwzięcie") tym samym bierze on na siebie całkowite ryzyko związane z wzniesieniem i utrzymywaniem przedmiotu partnerstwa.

Udzielenie koncesji jest jedną z form partnerstwa publiczno- prywatnego, gdyż w zależności od rodzaju wynagrodzenia (podziału ryzyk między partnerami wspólnego przedsięwzięcia) ustawa o partnerstwie publiczno prywatnym nakazuje udzielać umów z zakresu współpracy sektora publicznego i sektora prywatnego na zasadach określonych w ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi bądź zgodnie z procedurami określonymi w Ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm., dalej p.z.p.). Na gruncie prawnym w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego i w rozumieniu tej ustawy, wspólna realizacja przedsięwzięcia oznacza współpracę uczestników tego partnerstwa w celu realizacji określonych w ramach projektu zadań (podział zadań i ryzyk między podmiot publiczny a partnera prywatnego).

Potrzeba realizacji Przedsięwzięcia wynika ze strategii mieszkalnictwa Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz założeń jej programu zagospodarowania przestrzennego, a także jest wyrazem realizacji zadań własnych nałożonych na gminę w zakresie budownictwa mieszkaniowego. W art. 7 ustawy o samorządzie gminnym  z dnia 8 marca 1990 r. j.t. Dz. U z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm. jako jedno z zadań własnych gminy wymienione jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty terytorialnej w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego.

Podmiot Publiczny przewiduje, że Przedsięwzięcie będzie obejmować całość procesu inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj i będzie finansowane w ramach modelu BOMT (built, operate, maintain and transfer), czyli wybuduj, eksploatuj, utrzymuj i przekaż. Zgodnie z głównymi założeniami schematu BOMT, Partner Prywatny finansuje realizację inwestycji oraz utrzymuje i eksploatuje obiekt przez czas trwania umowy koncesji. Ważnym jednakże jest, iż faktyczne ściąganie należności od przyszłych najemców będzie leżeć po stronie jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Bolesławiec- Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  zajmującej się administrowaniem zasobem komunalnym Gminy Miejskiej. Tym samym ryzyko ściągania należności w ramach zarządzania budynkami bierze na siebie Podmiot Publiczny. Natomiast zgodnie z istotą koncesji w momencie wygaśnięcia umowy między stronami Partner Prywatny przekaże składnik majątkowy na rzecz Podmiotu Publicznego - Gminy Miejskiej Bolesławiec.

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy będzie budowa 4 budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale komunalne  wraz z zagospodarowaniem działek (ogrodzenie, miejsca parkingowe, place zabaw, ciągi pieszo- jezdne) oraz ich późniejsza eksploatacja i utrzymanie zgodnie z postanowieniami Umowy. Faktyczne ściąganie należności od przyszłych najemców leży po stronie jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Bolesławiec zajmującej się administrowaniem zasobem komunalnym. Podmiot Publiczny potwierdza, że jest właścicielem działek na których będą posadowione budynki, a nieruchomości gruntowe nie są przedmiotem praw lub roszczeń osób trzecich, ograniczeń w rozporządzaniu nimi, a także nie toczy się żadne postępowanie mogące mieć wpływ na skutki wynikające z zawarcia umowy z Partnerem Prywatnym.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji Przedsięwzięcia zostały opisane w Programie Funkcjonalno- Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Memorandum Informacyjnego.

Budynki wielorodzinne  o 5 kondygnacjach (w tym poddasze użytkowe) będą posadowione na następujących działkach:

- ul. Gałczyńskiego/ Staroszkolna 105/5 Obw.10 powierzchnia działki 0,8074 ha- 2 budynki

- ul. Gdańska i Warszawska po 1 budynku

Na działkach występuje zieleń w postaci krzewów i drzew oraz konieczne jest uporządkowanie ternu w celu przygotowania go pod inwestycję. Budynki mają składać się wyłącznie z części mieszkalnej.

W Załączniku nr 2 do niniejszego Memorandum Informacyjnego opisany został przewidywany harmonogram postępowania w sprawie wyboru Partnera Prywatnego oraz podpisania Umowy.

Na mocy Umowy, Partner Prywatny będzie zobowiązany do realizacji Przedsięwzięcia oraz poniesienia w całości wydatków na jego realizację (w tym kosztu budowy i eksploatacji). Natomiast będzie on pobierał pożytki z tytułu opłat za lokale komunalne przy czym jego płatnikiem będzie Gmina Miejska Bolesławiec- Partner Publiczny.

Wymagany termin realizacji inwestycji wynosi 1,5 roku.

PODSTAWY PRAWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA

W wyniku analizy aktów normatywnych regulujących współpracę między podmiotami w zakresie związanym z Przedsięwzięciem, a także z uwagi na jego charakter, w szczególności rodzaj wynagrodzenia przysługującego Partnerowi Prywatnemu, Podmiot Publiczny przy realizacji Przedsięwzięcia będzie stosował ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Uwzględniając wyniki negocjacji z kandydatami Podmiot Publiczny przewiduje możliwość zmiany warunków realizacji Przedsięwzięcia (określonych w ogłoszeniu o zawarcie umowy koncesji wymagań) przed zaproszeniem do złożenia ofert.

UMOWA

Zawarcie Umowy nastąpi po przeprowadzeniu przez Podmiot Publiczny procedury o zawarcie umowy koncesji z Partnerem Prywatnym. Zgodnie z wymogami ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, umowa będzie regulować kwestie opisane w rozdziale III ustawy o p.p.p, a ponadto będzie przygotowana zgodnie z przepisami ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi i będzie regulować w szczególności:        

            1)         określenie przedmiotu koncesji;

            2)         termin wykonania przedmiotu koncesji;

            3)         okres obowiązywania umowy koncesji;

            4)         sposób wynagrodzenia koncesjonariusza;

            5)         określenie płatności koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza;

            6)         wskazanie i podział ryzyka między koncesjodawcę a koncesjonariusza związanego z wykonywaniem przedmiotu koncesji;

            7)         normy jakościowe, wymagania i standardy stosowane przy wykonywaniu przedmiotu koncesji;

            8)         uprawnienia koncesjodawcy w zakresie kontroli wykonywania koncesji przez koncesjonariusza;

            9)         warunki przedłużenia lub skrócenia okresu obowiązywania umowy koncesji;

            10)       warunki i sposób rozwiązania umowy koncesji;

            11)       warunki i zakres odpowiedzialności stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy koncesji;

            12)       warunki i zakres ubezpieczeń wykonywania przedmiotu koncesji;

            13)       wykaz dokumentów, jakie strony umowy koncesji są obowiązane uzyskać lub dostarczyć w celu realizacji umowy wraz z podaniem terminów, w jakich powinno to nastąpić;

            14)       tryb i warunki rozwiązywania sporów związanych z realizacją umowy koncesji

15) tryb realizacji czynności kontrolnych przez Partnera Publicznego,

16) warunki i sposób udostępnienia koncesjonariuszowi składników majątkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu koncesji;

17) opłaty lub sposób ustalania ich wysokości, pobieranych przez koncesjonariusza od osób trzecich z

tytułu korzystania z przedmiotu koncesji;

18) warunków dopuszczalności podwykonawstwa.

19) zasady nieodpłatnego zwrotu składnika majątkowego Podmiotowi Publicznemu.       

WYNAGRODZENIE PARTNERA PRYWATNEGO

Wynagrodzenie płatne na rzecz Partnera Prywatnego, z tytułu realizacji Przedsięwzięcia będzie miało charakter zapłaty za najem lokali uiszczanej przez Gminę Miejską Bolesławiec przez cały okres trwania koncesji. Wysokość pobieranej od najemców (osób fizycznych) opłat jest skalkulowana zgodnie z aktami prawa miejscowego za m2 powierzchni w mieszkaniach komunalnych. Wynagrodzenie będzie płatne na rzecz Partnera Prywatnego w formie opłat miesięcznych . 

Finansowanie Przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym Partner Prywatny zobowiązany będzie do realizacji Przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości wydatków na jego realizację, a Podmiot Publiczny zobowiązany będzie do współdziałania w osiągnięciu tego celu przez Partnera Prywatnego.

Podmiot Publiczny ustala, że finansowanie Przedsięwzięcia nastąpi ze środków własnych lub pozyskanych przez Partnera Prywatnego.

FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH LUB POZYSKANYCH PRZEZ
PARTNERA PRYWATNEGO

Partner Prywatny może angażować środki własne w finansowanie przedsięwzięcia a w momencie gdyby okazały się one niewystarczające zobowiązany będzie pozyskać resztę środków ze źródeł obcych.

Partner Publiczny nie przewiduje własnego udziału kapitałowego w realizacji Przedsięwzięcia.

Partner Publiczny nie przewiduje żadnych poręczeń ani nie stanie się gwarantem jakiegokolwiek długu zaciągniętego w związku z Przedsięwzięciem na majątku należącym do partnera publicznego, a także informuje, że nie wolno Partnerowi Prywatnemu ustanowić .zabezpieczenia majątkowego na nieruchomości będącej przedmiotem Przedsięwzięcia. Zabezpieczeniem finansowania uzyskanego dla realizacji Przedsięwzięcia może być cesja  wierzytelności przysługujących Partnerowi Prywatnemu na mocy  Umowy.

Przekazanie składników majątkowych Partnerowi Prywatnemu

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym, zgodnie z którym wniesienie wkładu własnego w postaci składnika majątkowego może nastąpić w szczególności w drodze sprzedaży, użyczenia, użytkowania, najmu albo dzierżawy, Podmiot Publiczny przewiduje, że Partner Prywatny uzyska prawo do nieodpłatnego korzystania z nieruchomości na czas trwania umowy koncesji. Zgodnie bowiem z treścią powołanego przepisu, nieruchomość może być przekazywana nieodpłatnie partnerowi prywatnemu w drodze umowy na czas realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.  Podpisana umowa użyczenia daje prawo do dysponowania zgodnie z przeznaczeniem wolną od zobowiązań i roszczeń osób trzecich nieruchomością gruntową na czas realizacji Przedsięwzięcia.

Wkład własny Podmiotu Publicznego stanowi Program Funkcjonalno- Użytkowy i nieruchomości gruntowe.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 12 października 2010 r. o godzinie 11,00 w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec Rynek- Ratusz 41.

Treść niniejszego memorandum wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec

http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=58882

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Program Funkcjonalno - Użytkowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wybór partnera prywatnego

 

 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych na stronie www.ign.org.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami www.ign.org.pl. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem" informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami (zwany dalej IGN),
    ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy się kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: rodo@ign.org.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez IGN czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa i uchwalonego statutu.
  4. Dane osobowe będą  przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
  5. Dane osobowe mogą być udostępnione przez IGN osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
  6. W związku z przetwarzaniem przez IGN danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Akceptuj Zamknij

Strona www.ign.org.pl używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania treści do preferencji użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na dysku Twojego komputera zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeglądając tą stronę zgadzasz się na używanie plików cookies zgodnie z aktualnie stosowanymi ustawieniami przeglądarki internetowej.