Polish English German
Baza firm Dodaj firmę
Zapisz się na bezpłatny newsletter:
  Twój e-mail:

Pochwal się swoim profesjonalizmem

 

E-learning
Podnoszenie kwalifikacji
Internetowa
giełda nieruchomości
aktualności
Poradnik ekspertów
formularz zapytaniaKONGRES ROZWOJU MIESZKALNICTWA GMINNEGO (2012-02-27)

Sytuacja polskiego mieszkalnictwa już jest zła, a jeśli nie zostaną powzięte odpowiednie środki - może być jeszcze gorsza. Z raportu przedstawionego podczas Kongresu Rozwoju Mieszkalnictwa Gminnego przez Monikę Kramek - eksperta Instytutu Gospodarki Nieruchomościami - wynika, iż lata 2009-2011 były bardzo trudnym okresem pod względem ogólnej liczby oddanych do użytku mieszkań. Szacuje się, że deficyt mieszkań to obecnie ponad 1 mln brakujących lokali. Jak przekonywał Arkadiusz Borek - Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami: „Każde odpowiedzialne Miasto/Gmina powinno posiadać rzetelnie opracowaną Politykę Mieszkaniową i zawartą w niej diagnozę oraz wizję rozwoju mieszkalnictwa". Zorganizowany przez IGN Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa Gminnego, który odbył się 23 lutego 2012 roku w Sali Kinowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie, stanowił okazję do wspólnej dyskusji przedstawicieli Ministerstwa, władz samorządowych i zarządców, dotyczącej sytuacji mieszkaniowej w naszym kraju. Pojawiły się propozycje zmian w zastanej sytuacji prawnej, ukazano możliwe nowe ścieżki rozwojowe dla sektora mieszkalnictwa gminnego, ale przede wszystkim - atmosfera panująca podczas Kongresu daje nadzieję na to, iż wspólnymi siłami można osiągnąć coś wielkiego: poprawić sytuację bytową wielu Polaków, a przy tym zdjąć z barków Gmin i Miast ogromny ciężar, jakim jest świadomość złego stanu polskiego mieszkalnictwa oraz rosnącego zadłużenia związanego ze zbyt kosztownym utrzymywaniem mieszkań socjalnych i komunalnych, przy zaniżonych czynszach.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej objął Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa Gminnego Patronatem Honorowym, a w przedsięwzięciu wzięło udział ponad 230 przedstawicieli ministerstw, władz samorządowych i zarządców nieruchomości z całej Polski. Tak wysoka frekwencja cieszy, stanowi bowiem dowód na to, iż sytuacja wielu polskich rodzin, które nie mogą sobie pozwolić na własne mieszkanie, nie jest obojętna osobom decyzyjnym, mającym wpływ na to, jak w przyszłości będzie wyglądać segment rynku mieszkaniowych nieruchomości gminnych.

Arkadiusz Borek, Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, podkreślił w krótkim wstępie, otwierającym Kongres, iż „likwidacja deficytów ilościowych w segmencie lokali mieszkalnych (nie tylko w zasobach gminnych) powinna stać się priorytetem w działaniach władz samorządowych. Niezwykle istotnym jest podjęcie natychmiastowych środków zmierzających do poprawy polskiego mieszkalnictwa".

O obecnym stanie tego segmentu rynku nieruchomości poinformowała wszystkich zgromadzonych Monika Kramek, ekspert Instytutu Gospodarki Nieruchomościami. Przedstawiła Ona sporządzony przez IGN najnowszy raport, dotyczący sytuacji mieszkaniowej w Polsce. W swoim wystąpieniu wskazała, iż Polacy za przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mogą zakupić zaledwie ok. 0,8 mkw powierzchni mieszkania, podczas gdy obywatele krajów zachodnioeuropejskich - ok. 2-3 mkw mieszkania. Niewątpliwie wpływ na to mają malejące możliwości nabywcze naszego społeczeństwa. O tym, jak bardzo ludziom potrzebne jest wsparcie, pozwalające na zakup wymarzonego mieszkania, może świadczyć chociażby rosnące zainteresowanie dofinansowaniem w ramach programu „Rodzina na Swoim".

Wzrost zainteresowania programem „Rodzina na Swoim" w ostatnich latach spowodowany jest m.in. planowanym wygaszeniem tego programu z końcem 2012 roku. Wygaszenie to, w połączeniu z wprowadzoną rekomendacją S, obniżającą zdolność kredytową Polaków, przyczynią się wkrótce do wzrostu liczby gospodarstw domowych, które nie będą mogły pozwolić sobie na zakup własnego mieszkania. Warto zatem rozważyć różne alternatywne rozwiązania dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego, skupiając się przy tym na ograniczeniu środków z budżetu gminy. Temat ten został szeroko omówiony podczas Kongresu przez Prezesa Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami. Arkadiusz Borek skupił się przede wszystkim na przedstawieniu różnych propozycji, służących umożliwieniu rozwoju segmentu mieszkaniowego w Polsce. Jedną z takich propozycji jest zastosowanie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w sektorze mieszkalnictwa. O takiej możliwości, a także o zaletach i wadach stosowania Platformy PPP w sektorze mieszkalnictwa mówili podczas swoich wystąpień Michał Piwowarczyk - Zastępca Dyrektora Departamentu Przygotowania Projektów Indywidualnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz Marta Woźniak, również z Departamentu Przygotowań Projektów Indywidualnych. Stosowanie PPP jako narzędzie finansowe w sektorze mieszkaniowym wiąże się z licznymi korzyściami, wśród których wymienić trzeba możliwość wprowadzenia mechanizmów konkurencji w procesie świadczenia usług (co wiąże się z jednoczesnym wzrostem jakości tychże usług). Niewątpliwą zaletą jest też możliwość realizacji projektów przy ograniczonych środkach publicznych - wówczas zaoszczędzone środki publiczne można przeznaczyć na inne cele. Niestety, przy stosowaniu PPP pojawiają się różne bariery, znacznie utrudniające realizację przedsięwzięcia.

Pomimo wspomnianych barier, PPP rzeczywiście jest realną szansą na rozwój mieszkalnictwa, należy tylko zadbać o odpowiednie przygotowanie oraz wierzyć, iż przedstawione podczas Kongresu propozycje zmian do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (przedstawił je Piotr Styczeń - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej), wejdą w życie, stwarzając nowe możliwości w sektorze polskiego mieszkalnictwa.

Wśród proponowanych przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami propozycji alternatywnych rozwiązań dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego przy minimalizacji środków z budżetu gminy, Prezes Arkadiusz Borek wymienił:

- koncepcję Społecznych Grup Mieszkaniowych (najem z docelowym przeniesieniem własności);

- program „Kamienice za mieszkanie";

- program „Senior"

Każde z proponowanych rozwiązań zostało szczegółowo omówione, a te z nich, które zostały (bądź są w trakcie) wprowadzone w życie, dodatkowo poparto konkretnymi przykładami realizacji. Jednym z takich rozwiązań jest niewątpliwie powołanie do życia przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami Polskiej Agencji Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Krzysztof Mikuła - przedstawił perspektywy rozwoju TBS-ów bez udziału środków rządowych. Tematem Jego wystąpienia były kwestie inwestowania przez TBS-y poprzez obligacje zamienne, a także odroczone prawo własności w miejsce Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

W wielu wystąpieniach powracał problem barier prawnych, uniemożliwiających bądź utrudniających poprawę sytuacji na rynku mieszkaniowym w Polsce. Zagadnienie to stanowiło rdzeń tematu przedstawionego przez Elizę Chojnicką - Zastępcę Dyrektora w Departamencie Mieszkalnictwa z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Samymi kwestiami prawnymi i koniecznością wprowadzenia zmian zajął się w swoim wystąpieniu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Piotr Styczeń.

Zmiany proponowane przez Ministerstwo to m.in.:

 

- zmiana definicji mieszkaniowego zasobu gminy i publicznego zasobu mieszkaniowego;

- umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego zawierania umów najmu lokali mieszkalnych na czas oznaczony;

- oddanie do wyłącznej właściwości sądu orzekania o uprawnieniach do otrzymania lokalu socjalnego.

Te i inne proponowane zmiany mają służyć usprawnieniu działań, które z kolei umożliwią Gminom lepszą gospodarkę gminnymi zasobami mieszkaniowymi.

Uczestnicy Kongresu Rozwoju Mieszkalnictwa Gminnego wyszli ze spotkania pełni nadziei i zapału do dalszej pracy. Instytut Gospodarki Nieruchomościami pragnie podkreślić, iż dyskusje podjęte podczas Kongresu to jedynie zalążek, pozwalający na podjęcie różnorodnych przedsięwzięć, których skutki służyć mogą zarówno samorządom, jak i obywatelom naszego kraju. W trakcie Kongresu Podsekretarz Stanu Pan Piotr Styczeń otrzymał prestiżowy Złoty Laur Instytutu Gospodarki Nieruchomościami za szczególny wkład w rozwój gospodarki nieruchomości.  Gratulujemy !

 

 Patronat Honorowy nad Kongresem objął Sławomir Nowak – Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.


PATRONI MEDIALNI KONGRESU:

Nowy Przemysl

Portal Samorzadowy

Forum Samorządowe

Galeria:

Piotr Styczeń – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Raport na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce przedstawia Monika Kramek – ekspert Instytutu Gospodarki Nieruchomościami W prezydium zasiedli: od prawej – Krzysztof Mikuła, Eliza Chojnicka, Piotr Styczeń, Arkadiusz Borek, Michał Piwowarczyk, Marta Woźniak Krzysztof Mikuła – Wiceprezes Zarządu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Krzysztof Mikuła – Wiceprezes Zarządu Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Uczestnicy konferencji: przedstawiciele władz samorządów terytorialnych oraz licencjonowani zarządcy Rejestracja uczestników Kongresu, pracownicy Instytutu Gospodarki Nieruchomościami Dyplomy lub Zaświadczenia (potwierdzenie podniesienie kwalifikacji zawodowych dla zarządców nieruchomości)
Kongres Rozwoju Mieszkalnictwa Gminnego był także okazją do wymiany poglądów oraz możliwością zadania prelegentom pytań Krzysztof Mikuła odpowiada na pytania dotyczące pozarządowych źródeł finansowania rozwoju TBS-ów Uczestnicy Kongresu Uczestnicy Kongresu
Michał Piwowarczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Przygotowania Projektów Indywidualnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Marta Woźniak – Departament Przygotowania Projektów Indywidualnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Arkadiusz Borek – Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, Pomysłodawca i organizator Kongresu Rozwoju Mieszkalnictwa Gminnego Arkadiusz Borek – Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, Pomysłodawca i organizator Kongresu Rozwoju Mieszkalnictwa Gminnego
Minister Piotr Styczeń oraz Eliza Chojnicka Eliza Chojnicka – Zastępca Dyrektora w Departamencie Mieszkalnictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podczas swojej prelekcji na temat ''Ograniczenia barier i racjonalizacji zasad gospodarowania publicznym zasobem mieszkaniowym'' Piotr Styczeń – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przedstawił ''Propozycje zmian do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego'' Piotr Styczeń – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przedstawił ''Propozycje zmian do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego''
  W Kongresie wzięli udział także przedstawiciele branżowych mediów, między innymi: Portalu Samorządowego, Forum Samorządowego, Administratora oraz Nowego Przemysłu Minister Piotr Styczeń uhonorowany został Złotym Laurem Instytutu Gospodarki Nieruchomościami za wkład w rozwój gospodarki nieruchomościami  

 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych na stronie www.ign.org.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami www.ign.org.pl. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem" informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami (zwany dalej IGN),
  ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy się kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: rodo@ign.org.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez IGN czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa i uchwalonego statutu.
 4. Dane osobowe będą  przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
 5. Dane osobowe mogą być udostępnione przez IGN osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 6. W związku z przetwarzaniem przez IGN danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Akceptuj Zamknij

Strona www.ign.org.pl używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania treści do preferencji użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na dysku Twojego komputera zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeglądając tą stronę zgadzasz się na używanie plików cookies zgodnie z aktualnie stosowanymi ustawieniami przeglądarki internetowej.