Polish English German
Baza firm Dodaj firmę
Zapisz się na bezpłatny newsletter:
  Twój e-mail:

Pochwal się swoim profesjonalizmem

 

E-learning
Podnoszenie kwalifikacji
Internetowa
giełda nieruchomości
aktualności
Poradnik ekspertów
formularz zapytaniaStrona główna | Aktualności | Protest środowiska polskich zarządców nieruchomości

Protest środowiska polskich zarządców nieruchomości (2018-11-26)

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy Państwu treść pisma, które Instytut Gospodarki Nieruchomościami oraz Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami wysłali do Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego w sprawie przedłużenia terminu ważności białych certyfikatów.


Protest środowiska polskich zarządców nieruchomości

w sprawie odpowiedzi adresowanej przez ministra właściwego do spraw energii na interpelację Pana Posła Tomasza Ławniczaka z dnia 16.10.2018 r. nr K8INT26839. Sprawa dotyczy również złożonych już interpelacji do Ministra Energii w sprawie przedłużenia terminu ważności białych certyfikatów.  

 

Przedmiot protestu dotyczy: wydłużenie okresu zawartego w art.55 ust. 1, art. 57 ust.1. ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (dalej zwana „ustawą") lub usunięcia daty 30.06.2019 roku poprzez usunięcie treści „do dnia 30 czerwca 2019 roku" w art.55 ust.1 i art. 57 ust.1 ustawy w celu zapewnienia zbycia wszystkich nabytych praw majątkowych w drodze przepisów przejściowych ustawy oraz nabytych w ramach uchylonej ustawy w art.59 ustawy oraz zabezpieczenia popytu na te prawa majątkowe i ustabilizowania sytuacji podmiotów, które brały udział w realizacji celu nadrzędnego ustawy i otrzymały/otrzymują świadectwa efektywności energetycznej w systemie mechanizmu tzw. „białych certyfikatów", poprzez wydłużenie czasu uwzględniania przedmiotowych zbywalnych praw majątkowych w realizacji obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 ustawy przez podmioty zobowiązane dotyczące obowiązków za kolejne lata następujące po 2018 r.

Jesteśmy zmuszeni

STANOWCZO ZAPROTESTOWAĆ

oraz uzupełnić informacje, jakie posiadają już Posłowie na Sejm RP po otrzymaniu dotychczasowej odpowiedzi na interpelację Pana Posła Tomasza Ławniczaka z dnia 16.10.2018 r. nr K8INT26839.  Niniejszym jednocześnie wnosimy ponownie do Ministerstwa Energii o podjęcie w szybkim trybie zmiany legislacyjnej w ustawie o efektywności energetycznej w zakresie wydłużenia terminu uwzględniania przedmiotowych zbywalnych praw majątkowych w realizacji obowiązku określonego w art. 10 ust.1 ustawy przez podmioty zobowiązane dotyczące obowiązków za kolejne lata następujące po roku 2018.

W odpowiedzi adresowanej przez ministra właściwego do spraw energii (dalej zwany Ministrem Energii) na interpelację Pana Posła Tomasza Ławniczaka z dnia 16.10.2018 r. nr K8INT26839, Minister Energii wypowiada się na zadane pytanie czy istnieje możliwość przedłużenia ważności wszystkich świadectw energetycznych do dnia 30 czerwca 2021 r. Taka zmiana pozwoli na zbilansowanie popytu i podaży wydawanych w ostatnim czasie przetargów dotyczących świadectw efektywności energetycznej.

Odpowiedź udzielona przez Ministra Energii została przez nas przeanalizowana. Od strony definicyjnej w pierwszej części sytuacja została dobrze wyjaśniona. Brakuje w dalszej części wypowiedzi historycznej precyzji istoty wprowadzenia przez Sejm RP okresu przejściowego - jego sensu i intencji oraz przepisów przejściowych. Natomiast dodatkowo brakuje w tej odpowiedzi na interpelację samej odpowiedzi wprost na zadane pytanie. Odpowiedź jest próbą zawoalowania problemu i kolejną próbą uniknięcia działań przez ministerstwo w przedmiotowej sprawie. Niniejsza odpowiedź Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami oraz Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, jako polskiego środowiska zarządców nieruchomości, jest uzupełnieniem wiedzy skierowanej do Posłów na Sejmu RP ze strony podmiotów, które podjęły się udziału w systemie zwiększania efektywności energetycznej w Polsce przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. i pomogły państwu polskiemu w osiąganiu celu nadrzędnego. Uzasadnienie tej zmiany zawarliśmy we wcześniejszym piśmie do Posłów na Sejm RP.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami oraz Instytutu Gospodarki Nieruchomościami reprezentują łącznie kilkaset podmiotów prawa gospodarczego z całego kraju, związanych z zarządzaniem nieruchomościami, oraz przeszło 4.000 zarządców nieruchomości zarejestrowanych w naszym Centralnym Rejestrze Zarządców Nieruchomości jako osób fizycznych, również zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami. W zarządzanych przez naszych członków izby i instytutu budynkach wielomieszkaniowych, zamieszkuje łącznie przeszło 9 mln. mieszkańców naszego kraju.

Jak już zostało wyżej nadmienione, minister nie odpowiada wprost na zawarte pytanie posła. Minister Energii nie odpowiedział Panu Posłowi jednoznacznie, że nie można wprowadzić zmiany, analogicznie więc należy uznać, iż można taką zmianę wprowadzić. Minister nie mając twardych i rzeczowych argumentów, odpowiedział, iż ministerstwo będzie trzymać się swojego harmonogramu legislacyjnego (ostatni akapit), a temat zgłoszony przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami przeanalizował, ale (można się domyślać) nie uznaje za ważny i nie nadmienił, iż znajdzie się to przedmiotem dalszej modyfikacji ustawy. Naszym zdaniem to przesłanka, aby wnioskować, iż temat jest ministerstwu znany, ale pomijany. Co więcej Minister Energii powoływał się na niemerytoryczne do zadanego pytania uzasadnienia, co zostanie wyjaśnione poniżej. W związku z tym identyfikujemy poważnie ryzyko nie podjęcia w możliwie szybkim czasie kroków służących naprawie sytuacji w jakiej znalazły się podmioty, które realizowały przedsięwzięcia energooszczędne na zasadach „starej" ustawy o efektywności energetycznej, a pozyskały świadectwa efektywności energetycznej (dalej „białe certyfikaty") pod rygorem nowej ustawy. Po analizie odpowiedzi Pana Ministra, Izba i Instytut jako przedstawiciele środowiska zarządców nieruchomości oraz innych zainteresowanych stron, odrzucają bezprzedmiotowe uzasadnienia i zgłaszają ponownie wniosek i apel o modyfikację ustawy w kształcie jak we wstępie.

W wyjaśnieniu ministerstwa, niestety nie znalazła się żadna wzmianka na temat tego, iż nowa ustawa nadając kontynuację systemowi białych certyfikatów, miała zapewniać ciągłość systemu w celu między innymi utrzymania ważności nadanych praw uczestnikom biorącym udział w zwiększaniu efektywności energetycznej, szczególnie mamy na uwadze tych, którzy zaangażowali się w proces realizacji przedsięwzięć energooszczędnym. W wypowiedzi Pan Minister słusznie wspomniał, iż ustawodawca wprowadził okres przejściowy. Polega on na tym, że białe certyfikaty wydane na zasadach starej ustawy, mogą zostać zbyte pod rygorami nowej ustawy. Zapisy te są fundamentem ciągłości odpowiedzialności państwa polskiego względem swoich obywateli i odpowiedzialność była też istotą w trakcie uchwalania zmian do tej ustawy w zakresie przepisów przejściowych      i dowodem na to, iż posłowie mieli wolę na zwiększenie potencjału finansowego podmiotów, które zainwestowały w działania energooszczędne i pomogły tym samym osiągnąć cel nadrzędny założony przez państwo polskie. Ministerstwo wspomniało o przepisach przejściowych przy okazji próby uzasadniania, że ustawa dobrze chroni prawa równości obywateli. Zabrakło jednak precyzji i właściwej uwagi wskazującej na brak ich skuteczności w rzeczywistości ze względu właśnie na datę ograniczającą możliwość ich zbywania: 30.06.2019 r. ujętą w przepisach jak na wstępie. I gdyby minister odniósł się do zapytania posła i daty ograniczenia zbywalności od razu nasuwałby się wniosek, iż tak sformułowane przepisy nie zabezpieczają równego traktowania obywateli.  Przykład powołany przez Pana Ministra jest nieprecyzyjny i jest de facto powodem wystąpienia niezachowania równości stron, a nie jego uzasadnieniem.

Skuteczna realizacja procesu okresu przejściowego została zaburzona i zagrożone tym samym zostały interesy interesariuszy przepisów przejściowych. Wynika z niego, iż może dojść do sytuacji, że duża część wydanych świadectw w „trybie przejściowym" znajdzie/lub znalazło nabywców, natomiast pozostałe 20-40 % (według szacunków) nie znajdzie. Wniosek wysuwa się w sposób oczywisty, iż jeśli ustawodawca - pozostawiając datę w art.55 i art. 57 ustawy nie zmienioną - nie zapewni możliwości zbycia wszystkich białych certyfikatów (100% już wydanych), ustanowi sytuację nierównego potraktowania podmiotów względem prawa.

Podmioty, które pozyskały certyfikaty i uwaga(!) wciąż nadal je otrzymują w tym trybie przejściowym, podjęły te same działalności propagowane przez państwo polskie, wykonały te same propagowane inwestycje, podjęły podobny wysiłek, wydatki, itp., po czym następnie część z nich nie spienięży swoich praw majątkowych z uwagi na brak popytu i brak zapotrzebowania na nie do dnia 30.06.2019 r. Spowoduje to lawinę pozwów lub pozew wspólny tych podmiotów względem skarbu państwa. Co gorsza - spadnie zaufanie podmiotów do instytucji państwowych i słusznie zostanie uznane, iż państwo polskie nie zadbało o interesy ich przedsiębiorców i obywateli w sposób równy i ciągły.

Podsumowując ten wątek, naszym zdaniem w akapicie dziewiątym odpowiedzi, ministerstwo nie podaje obiektywnego faktu stwierdzając, iż brak ingerencji w datę obowiązywania okresu przejściowego dla białych certyfikatów wydanych na zasadach starej ustawy i przepisów przejściowych nowej ustawy, nie będzie godziła w równe traktowanie obywateli polskich.

Całość pisma skierowanego do Ministra Energii można zobaczyć TUTAJ

Poznaj składkę ubezpieczenia wypełniając poniższy formularz:

Zawierając umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Instytutu Gospodarki Nieruchomościami możesz dodatkowo zarobić 8 % od wartości składki ubezpieczeniowej!

 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych na stronie www.ign.org.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami www.ign.org.pl. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem" informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami (zwany dalej IGN),
    ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy się kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: rodo@ign.org.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez IGN czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa i uchwalonego statutu.
  4. Dane osobowe będą  przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
  5. Dane osobowe mogą być udostępnione przez IGN osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
  6. W związku z przetwarzaniem przez IGN danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Akceptuj Zamknij

Strona www.ign.org.pl używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania treści do preferencji użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na dysku Twojego komputera zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeglądając tą stronę zgadzasz się na używanie plików cookies zgodnie z aktualnie stosowanymi ustawieniami przeglądarki internetowej.