Polish English German
Baza firm Dodaj firmę
Zapisz się na bezpłatny newsletter:
  Twój e-mail:

Pochwal się swoim profesjonalizmem

 

E-learning
Podnoszenie kwalifikacji
Internetowa
giełda nieruchomości
aktualności
Poradnik ekspertów
formularz zapytaniaStrona główna | Aktualności | 5 PYTAŃ DO... ARKADIUSZA BORKA, PREZESA ZARZĄDU INSTYTUTU GOSPODARKI...

5 PYTAŃ DO... ARKADIUSZA BORKA, PREZESA ZARZĄDU INSTYTUTU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (2010-07-01)

 

5 PYTAŃ DO... ARKADIUSZA BORKA, prezesa zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

 1 Trybunał Konstytucyjny przesądził ostatnio, że gminy mają obowiązek dostarczania mieszkań socjalnych osobom eksmitowanym, a w przypadku niewykonania tego obowiązku wypłaty odszkodowania właścicielowi nieruchomości. Jak należy oceniać to rozstrzygnięcie?

 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 kwietnia 2010 r. wypowiedział się jednoznacznie, że obowiązek wypłaty odszkodowania wynika z art. 77 ust. 1 konstytucji i stanowi konsekwencję braku realizacji jednego z podstawowych zadań własnych gminy. Takim obowiązkiem ze strony gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że prawo do żądania odszkodowania w pełnej wysokości od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego jest zgodne z konstytucją.

2 Jak rozstrzygnięcie to wpłynie na finanse gmin?

Na pewno stawia to gminy w bardzo ciężkiej sytuacji, ponieważ będą one zmuszane do podjęcia pilnych działań z wykorzystaniem proponowanych przez Ministerstwo Infrastruktury instrumentów wsparcia budownictwa społecznego. Zakładam, że przedsięwzięcia mające na celu tworzenie mieszkań socjalnych muszą być prowadzone przy wykorzystaniu środków samorządów gminnych, w ramach realizacji lokalnej polityki mieszkaniowej oraz własnych środków inwestorów. Część inwestycji prowadzona będzie zapewne z wykorzystaniem trzech instrumentów będących w gestii władz centralnych. Pierwsze to dofinansowanie części przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu zasobu mieszkań społecznych. Źródłem wsparcia, udzielanego na zasadach podobnych do finansowania budownictwa socjalnego będzie Fundusz Dopłat. Druga możliwość to preferencyjne kredyty udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie środków zlikwidowanego Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz dopłat budżetu państwa. Po trzecie wreszcie gminy mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), czy dochodów inwestorów budownictwa społecznego uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczonych na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.

3 Dlaczego pomimo nałożonego na gminy obowiązku dostarczania mieszkań socjalnych, a także poważnych sankcji finansowych, nie wywiązują się one z tego zadania?

Mimo iż ustawa o ochronie praw lokatorów w art. 22 obliguje gminy do przeznaczenia części swoich zasobów na lokale socjalne, to znaczna część gmin nie realizuje tego zadania. W konsekwencji liczba osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego znacznie przewyższa liczbę lokali przeznaczonych na ten cel oraz możliwości własne gmin co do wykonania tego zadania. Taka sytuacja pociąga za sobą coraz większą liczbę wyroków eksmisyjnych, a w konsekwencji również zwiększającą się ilość wydatków ze strony gmin z uwagi na brak możliwości wskazania lokali socjalnych. Pojawia się tutaj swoisty paradoks, ponieważ ustawa o ochronie praw lokatorów nakłada na gminę obowiązek zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, a z drugiej strony brak środków finansowych powoduje, że niestety nawet mimo szczerych chęci, gminy nie są w stanie spełnić swego ustawowego obowiązku. Sytuacja ta może ulec poprawie jedynie poprzez aktywne wsparcie ze strony rządu oraz stworzenie dobrego prawa w przedmiotowym zakresie.

4 Pod koniec zeszłego roku kierownictwo Ministerstwa Infrastruktury przyjęło dokument dotyczący kierunków reformy systemu budownictwa społecznego - Pojawiła się w nim idea powołania nowego podmiotu - fundacji budownictwa społecznego. Czy rozwiązanie to pomoże gminom w pozbyciu się problemów mieszkaniowych?

Wprowadzenie radykalnych zmian systemu budownictwa społecznego w Polsce powinno było nastąpić już dawno temu. Problem z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach oraz brak mieszkań komunalnych czy też deficyt środków finansowych na budowę nowych mieszkań jest zjawiskiem niepokojącym i nasila się z roku na rok. Polska systematycznie umacnia ostatnie miejsce w Europie pod względem zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Liczba budowanych mieszkań zmniejsza się dramatycznie przy jednoczesnym wzroście obywateli oczekujących na uzyskanie własnego mieszkania. Dotychczas budownictwo społeczne funkcjonowało na podstawie ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), jednak ze względu na zmienione uwarunkowania społeczne, ekonomiczne oraz system instrumentów stymulowania mieszkalnictwa wprowadzenie tak znacznych zmian było rzeczą nieuniknioną. Utworzenie fundacji budownictwa społecznego wynika z potrzeby podjęcia działań, które przyczyniłyby się do poprawy istniejącej sytuacji mieszkaniowej oraz ma na celu wzmocnienie roli gmin poprzez dostarczenie nowego instrumentu do tworzenia warunków zaspokajania lokalnych potrzeb mieszkaniowych ich mieszkańców (mowa o osobach nisko- i średniozamożnych, które muszą spełniać ustalone kryteria dochodowe i nie mieć tytułu prawnego do innego mieszkania). Ze względu na nieustanną konieczność budowania nowych mieszkań proponowane przez ministerstwo rozwiązanie ma swoje głębokie uzasadnienie. Powszechnie bowiem wiadomo, że gminy mają bardzo ograniczone możliwości realizacji ustawowego obowiązku zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ze względu na brak wolnych mieszkań komunalnych oraz brak środków finansowych na budowę nowych lokali. Propozycja wprowadzenia takich podmiotów jak fundacje budownictwa społecznego jest, moim zdaniem, bardzo dobrym rozwiązaniem, pod warunkiem że byłyby one tworzone nie tylko przez gminy, ale również przy współudziale organizacji pozarządowych działających na terenie gminy. Optymalnym rozwiązaniem byłoby konstruowanie tych fundacji z podmiotów, które znają się na zarządzaniu nieruchomościami, oraz budownictwie, gdzie jeden z fundatorów byłby kimś w rodzaju operatora przedsięwzięcia. Zauważalne jest bowiem stanowisko gmin sprowadzające się jedynie do obowiązku dostarczania lokali mieszkalnych mieszkańcom gminy, a pomijane są kwestie związane z obowiązkiem utrzymywania na odpowiednim poziomie gminnych zasobów lokali mieszkaniowych. Takie rozwiązanie prowadzi do złego gospodarowania i zarządzania przez gminy posiadanym zasobem. Szczególnie ważne jest również, aby ustawodawca bezwzględnie zapewnił różne przywileje tego typu fundacjom, aby mogły funkcjonować w sposób sprawny.

5 Co, poza współpracą z fundacjami budownictwa społecznego, mogłyby zrobić gminy, aby poprawić gospodarkę mieszkaniową na swoim terenie?

Ustawa o ochronie praw lokatorów w art. 21 nakłada na gminy obowiązek uchwalania wieloletnich - minimum pięcioletnich, planów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Niestety, wiele samorządów nie posiada takich planów lub też przyjęte plany nie zawierają wszystkich wskazanych w ustawie elementów. Niejednokrotnie zdarza się, że pomimo opracowania i przyjęcia takiego planu, przewidziane w nim założenia nie są realizowane. Należy pamiętać, że prawidłowo opracowane wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinny zawierać przede wszystkim: dane o wielkości i stanie technicznym zasobu mieszkaniowego, analizy potrzeb remontowych, wysokość wydatków, określenie potrzeb mieszkaniowych, zasad polityki czynszowej itp. Dodatkowo dobrze wykonane plany powinny korespondować z budżetem gminy oraz celami inwestycyjnymi. Jednocześnie muszą uwzględniać planowaną sprzedaż lokali, kwestie związane z pozyskaniem nowych lokali przeznaczonych na zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych oraz realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych, powiększających gminne zasoby mieszkaniowe o nowe lokale mieszkalne bądź lokale wyremontowane i zaadaptowane do celów mieszkalnych.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

 

 

Poznaj składkę ubezpieczenia wypełniając poniższy formularz:

Zawierając umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Instytutu Gospodarki Nieruchomościami możesz dodatkowo zarobić 8 % od wartości składki ubezpieczeniowej!

 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Żadna część jak i całość utworów zawartych na stronie www.ign.org.pl nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami www.ign.org.pl. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Instytutu Gospodarki Nieruchomościami lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem" informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Gospodarki Nieruchomościami (zwany dalej IGN),
    ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice
  2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy się kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: rodo@ign.org.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez IGN czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa i uchwalonego statutu.
  4. Dane osobowe będą  przetwarzane (przechowywane) do momentu wycofania zgody.
  5. Dane osobowe mogą być udostępnione przez IGN osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
  6. W związku z przetwarzaniem przez IGN danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Akceptuj Zamknij

Strona www.ign.org.pl używa plików cookies w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania treści do preferencji użytkownika. Jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na dysku Twojego komputera zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeglądając tą stronę zgadzasz się na używanie plików cookies zgodnie z aktualnie stosowanymi ustawieniami przeglądarki internetowej.